Show simple item record

dc.contributor.authorAça, Hatice Tuğçe
dc.contributor.authorErdoğan, Pınar
dc.contributor.authorKeser, Muteber Gizem
dc.date.accessioned2019-07-11T08:16:32Z
dc.date.available2019-07-11T08:16:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1278
dc.description.abstractAMAÇ: Beden algısı, kişinin kendisini değerlendirmesi ve kendisi ile ilgili görüşüdür. Çalışmanın amacı; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu üniversite öğrencilerinin beden kitle indeksi (BKI) ile beden algıları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. YÖNTEM: 1. Sınıf beslenme ve diyetetik (n:53), çocuk gelişimi (n:46) ve diyaliz bölümü (n:50) öğrencilerinden toplam 149 birey, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Anket formu, öğrencilerin demografik verileri ve beden algısı ölçeğinden oluşmuştur. Ölçek, 40 sorudan oluşmaktadır. Kesme puanı 135’in altında puan alanlar, beden algısı düşük olarak nitelendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programıyla analiz edilmiş, değerlendirmede Ki-Kare önemlilik testi (X2) ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan 149 kişiden 134’ü (%89.9) kız, 15’i (%10.1) erkek olup, yaş ortalamaları 19.01’dir. Minimium ve maksimum beden algısı puanları sırasıyla 98 ve 200’dür. Katılımcıların ortalama beden algısı puanı 149,6±24,09’dur. Erkek öğrencilerin puan ortalamaları (173.3±23.1), kız öğrencilerden (147.0±22.8) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Öğrenciler, WHO (World Health Organization) kriterlerine göre zayıf (n:26), normal (n:101), kilolu (n:18) ve obez (n:4) olarak gruplandırılmıştır. Puan ortalamaları sırasıyla 142.2±20.0, 153.0±24.5, 141.4±20.8, 149.5±39.0 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlılık bulunamamıştır (p>0.05). Bölümlere göre puan ortalamaları; beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, diyaliz bölümleri için sırasıyla; 141.9±22.4, 144.9±20.5 ve 162±24.4’tür. Gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz bölümü öğrencileri ile diğer iki bölüm öğrencileri arasındaki fark, anlamlı bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama beden algıları yüksek bulunmuştur. Diyaliz bölümü öğrencilerinin puanlarının yüksek olmasının sebebi; bu bölümde erkek birey yüzdesinin diğer bölümlere göre daha yüksek olmasıdır.en_US
dc.subjectBeden algısıen_US
dc.subjectbeden kitle indeksien_US
dc.subjectüniversite öğrencilerien_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Beden Algılarının İncelenmesien_US
dc.typePresentationen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record