Show simple item record

dc.contributor.authorKESER, Muteber Gizem
dc.contributor.authorAÇA, Hatice Tuğçe
dc.contributor.authorERDOĞAN, Pınar
dc.date.accessioned2019-07-11T09:12:39Z
dc.date.available2019-07-11T09:12:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1314
dc.description.abstractAmaç: Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, probiyotik süt ürünleri tüketimini saptamaktır. Yöntem: 1. Sınıf üniversite öğrencilerinden beslenme ve diyetetik (n:52), çocuk gelişimi (n:48) ebelik (n:43) ve diyaliz (n:44) olmak üzere toplam 187 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Anket formu; öğrencilerin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey gibi demografik verileri, boy uzunluğu (m), vücut ağırlığı (kg) gibi antropometrik özellikleri, probiyotik süt ürünleri tüketimi ve bilgi düzeyini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiş, verilerin değerlendirilmesinde Ki-Kare önemlilik testi (X2) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 187 kişiden 173’ü (%92.5) bayan, 14’i (%7.5) erkek olup, araştırmaya katılan bireylerin toplam yaş ortalaması 19.2±1.9’dur. Katılımcıların %50.8’i (n:95) probiyotik süt ürünlerini tükettiğini, %49.2’si (n:92) tüketmediğini ifade etmiştir. Bu gıdaları tüketen bireylerin %53.6’sı (n:51) ambalaj etiketini okuduğunu, %46.4’ü (n:44) okumadığını belirtmiş, aynı zamanda bu bireylerin %68’i (n:64) bu gıdaları çevresine önermektedir. Tüketmeyen bireylerin, bu ürünleri tüketmeme sebepleri ise probiyotikler hakkında bilgi sahibi olunmaması (%71.7), ihtiyaç duyulmaması (%11.9) doğal olmadığının düşünülmesi (%9.78), faydalı olduğunu iddia eden çalışmalara güvenilmemesi (%3.2), lezzetsiz olduğunun düşünülmesidir (%2.17). Probiyotik süt ürünlerini tüketen kadınlar, bu ürünlerden erkeklere göre daha fazla fayda gördüklerini ifade etmişlerdir (p<0.05). Erkeklerin, kadın katılımcılara oranla, probiyotik süt ürünlerinde bulunan mikroorganizmaları bilme durumu istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Katılımcılar, öğrenim gördükleri bölümlere göre sınıflandırıldıklarında en yüksek tüketim, beslenme ve diyetetik, en düşük diyaliz bölümü öğrencilerinde saptanmıştır. Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Her geçen gün, probiyotikler ve probiyotiklerin hastalıkların tedavisi sürecinde kullanımına verilen önem artmaktadır. Bu çalışmada; örneklemin yaklaşık yarısının probiyotik gıdaları tükettiği saptanmıştır. Hastalıklardan koruyucu ve hastalıkları tedavi edici etkisinden dolayı, bu gıdaların tüketimi hususunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiği ve bu konuyla ilgili yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectsüt ürünlerien_US
dc.subjectprobiyotiken_US
dc.subjectüniversite öğrencilerien_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesien_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record