Show simple item record

dc.contributor.advisorDeniz, M.Engin
dc.contributor.authorAkdeniz, Seher
dc.date.accessioned2019-07-11T13:24:44Z
dc.date.available2019-07-11T13:24:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1416
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı farklı merhamet düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekayı incelemek ve depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekanın cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet ve merhamet iken bağımlı değişkenler depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekadır. Araştırmanın çalışma evreni Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi; Selçuk Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasından tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırma örneklemi 322’sı kız, 254’ü erkek olmak üzere toplam 576 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada; depresyon, anksiyete ve stres puanlarını belirlemek amacıyla “Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği (DASÖ)” (Akın ve Çetin,2007), duygusal zeka puanlarını belirlemek için “Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu”(Deniz, Özer ve IĢık, 2013), merhamet puanlarını belirlemek için araştırmacı tarafından Türkçe uyarlaması yapılmış olan “Merhamet Ölçeği” kullanılmıştır. Depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zeka puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre grupların ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü t testi ile yapılmıştır. Depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zeka puan ortalamalarının öğrencilerin merhamet düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş, farklılaşma gözlenen durumlarda farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi için ileri analiz olarak Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre kız öğrencilerin depresyon, anksiyete stres ve toplam duygusal zeka puan ortalamaları erkek öğrencilerinkinden daha yüksektir. Düşük ve orta düzeyde merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerin depresyon puan ortalamaları yüksek merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerinkinden daha yüksektir. Farklı (düşük, orta, yüksek) merhamet düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı derecede farklılaşma olmadığı bulunmuştur. Düşük ve orta merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerin duygusal zeka puan ortalamaları yüksek merhamet düzeyine sahip olan öğrencilerin duygusal zeka puan ortalamalarından daha düşüktür.en_US
dc.subjectMerhamet, depresyon, anksiyete, stres, duygusal zekaen_US
dc.titleFARKLI MERHAMET DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES ve DUYGUSAL ZEKANIN İNCELENMESİen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record