Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekci, Nezihe
dc.contributor.authorTürktemiz, Halil
dc.date.accessioned2019-12-09T08:38:05Z
dc.date.available2019-12-09T08:38:05Z
dc.date.issued2019-10-25
dc.identifier.isbn978-605-031-276-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1576
dc.description.abstractÖZ Amaç: Mezuniyet aşamasına gelmiş sağlık hizmetleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin kaygı durumlarını ve kariyer gelecekleri hakkındaki düşüncelerini belirlemeye çalışmak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Konya ilindeki bir Vakıf Üniversitesi’nin Sağlık Hizmetleri MYO ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun son sınıf öğrencileri (583 kişi) oluşturmaktadır. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Ebelik bölümlerinin mezuniyet aşamasına gelen öğrencileri bulunmadığından dolayı araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Araştırma kapsamana dahil edilmeyen bölümler araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırmada orantılı tabakalı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu doğrultuda her bölümün evreni temsil etme oranına göre örneklem sayıları belirlenmiş ve 254 kişiye ulaşılmıştır. Veriler, Öner ve Le Comte (1983) tarafından Türkçe'ye uyarlanan DurumlukSürekli Kaygı Envanteri, Kalafat (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kariyer Geleceği Ölçeği ile katılımcıların demografik özelliklerini içeren anket sorularından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini belirlemede Cronbach’s Alpha katsayılarından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda güvenilirlik katsayıları; durumluk kaygı ölçeğinin 0,928; sürekli kaygı ölçeğinin 0,855; kariyer geleceği ölçeğinin 0,895 olarak tespit edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %65,0’i mezuniyetten sonra iş bulma inancının olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %79,1’i kadın, %21,1’i erkektir. Kadınların durumluk kaygı düzeyleri erkeklerin durumluk kaygı düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kadınların sürekli kaygı düzeyleri, erkeklerin sürekli kaygı düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bilgi alt boyutu cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin tutumu kadınların tutumundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Fizyoterapi Programının durumluk kaygı düzeyleri İlk ve Acil Yardım Programına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sürekli kaygı durumlarına göre 971 incelendiğinde herhangi bir bölümün kaygı durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Katılımcıların durumluk kaygıları ve sürekli kaygıları ile kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve bilgi alt boyutları arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların durumluk kaygıları ile sürekli kaygıları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İş bulma inancı olmayan katılımcıların durumluk ve sürekli kaygı durumları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Katılımcılardan iş bulma inancı olanların kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve bilgi alt boyutlarında iş bulma inancı olmayanlara göre tutumları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Günümüzde üniversite sayıları ve üniversitedeki bölümlerin sayıları her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum üniversite mezunu nitelikli kişilerin artış göstermesine olanak sağlamaktadır. Fakat üniversite mezunu kişilerin iş bulma olanakları da her geçen gün zorlaşmaktadır. Katılımcıların kaygı düzeyleri arttıkça kariyer gelecekleri tutumları azalmaktadır. Katılımcıların durumluk kaygıları arttıkça sürekli kaygı durumları da artmaktadır. İş bulma inancı olanların sürekli ve durumluk kaygı durumları daha az ve kariyer geleceği tutumlarının daha iyi olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin kariyerlerine doğru yön verebilmeleri için kaygı durumlarını azaltan faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. İş fırsatların artırılması bu faaliyetlerden birisidir. Araştırma verileri doğrultusunda yapılan analiz sonucunda bazı anlamlı olmayan sonuçlar da bulunmuştur. Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda daha fazla kişiye ulaşarak yapılacak araştırmalarla yeni bulgulara ulaşılabilir. Bunun yanı sıra araştırma kapsamına farklı alanları ilişkilendirerek literatüre katkı yapılabilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectSağlık Hizmetleri, Üniversite Öğrencileri, Kaygı, Kariyer Geleceğien_US
dc.titleSağlık Hizmetleri Alanında Eğitim Gören Mezuniyet Aşamasındaki Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Durumları İle Kariyer Geleceğinin Değerlendirilmesien_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record