Recent Submissions

 • 2020 Uluslararası Ebelik ve Hemşirelik Yılı: COVID-19’un Gölgesinde Ebelik Mesleği 

  Bay, Fatma; Ataş, Ayşe Nur (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021-01-31)
  Ebelik ve hemşirelik meslekleri toplumlarda bakımın ilk ve tek noktası olduklarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını Uluslararası Ebe ve Hemşire yılı olarak belirlemiştir. Ebeler, gebelik, doğum ve postpartum gibi ...
 • EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN YETERLİLİKLER DOĞRULTUSUNDA KENDİNE GÜVEN DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

  Bay, Fatma; Sayıner, Fatma Deniz; Bharati, Sharma (Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020-11-22)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin mezun olmadan hemen önce, ICM yetkinliklerine, ilişkili faktörlere göre temel ebelik becerilerini ve mesleki güvenlerini incelemektir. Yöntem: Nicel araştırma yöntemi ve ...
 • Kadınların Korkulu Rüyası Jinekolojik Muayene: Travmatik Olmak Zorunda Mı? 

  Bay, Fatma; Özerdoğan, Nebahat (I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020-09-13)
  Jinekolojik muayene, jinekolojik bakımın önemli bir parçasıdır ve jinekolojik uygulamalar içerisinde en yaygın prosedürdür. Dünyadaki birçok kadın, gençlikten yaşlılığa kadar yaşamları boyunca birden fazla jinekolojik ...
 • Covid-19 Pandemisinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Sorunlarına Ebe Odaklı Yaklaşım 

  Ataş, Ayşe Nur; Bay, Fatma; Kabakçı, Esra Nur (I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020-09-13)
  Yeni tip koronavirüs (covıd-19) ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de etyolojisi bilinmeyen pnömoni vakası olarak bildirilmiştir. Sağlık sistemleri Covid-19 salgını nedeniyle enfekte kişilere bakım sağlamak ve artan ...
 • Doğum sonrası bakım ve ev ziyaretlerinin önemi: Ebelik bakım deneyimlerini derinlemesine anlamak 

  Bay, Fatma; Özerdoğan, Nebahat (I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020-09-13)
  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından doğumdan sonra 42. güne kadar geçen dönem hem anne hem de yenidoğan sağlığı için çok önemlidir. Her ikisinin de savunmasız olduğu bu zaman aralığındaki bakım eksikliği, hastalık ve ölüm ...
 • KADINLARDA TRAVMATİK DOĞUM ALGISI VE ANNE-BEBEK BAĞLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 

  Yılmaz, Elif; Şaşmaz, Sinem; Çakıroğlu, Sultan; Özdoğan, Şeyma; Bay, Fatma (Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020-11-22)
  Amaç: Bu çalışmada, kadınlarda travmatik doğum algısı ve anne bebek bağlanmasını etkileyen faktörler ile travmatik doğum algısı ve anne bebek bağlanması arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma; ...
 • COVİD-19’UN GÖLGESİNDE 2020 ULUSLARARASI EBELİK VE HEMŞİRELİK YILI 

  Bay, Fatma; Ataş, Ayşe Nur (Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020-11-22)
  Ebeler ve hemşireler sağlık hizmetinin sağlanmasında hayati rol taşımaktadır. Toplumlarda bakımın ilk ve tek noktası olmalarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılını Uluslararası Ebe ve Hemşire yılı olarak ...
 • GEBELİKTE RUH SAĞLIĞI PROBLEMLERİNE YENİ BİR ETKEN: COVİD-19 

  Çelik, Ayşe Nur; Bay, Fatma (Anadolu Ebeler Derneği Kongre Bildiri Kitapçığı, 2020-11-22)
  Koronavirüs hastalığı tüm dünyada bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Ancak salgının fiziksel etkilerine odaklanılırken bireylerde oluşturduğu ruhsal etkiler geri planda kalmıştır. ...
 • Sağlık Profesyoneli Kadınların Doğum Korkularını Nasıl Dönüştürebilir? Holistik Bakım Örneği 

  Demir Onat, Güliz; Bay, Fatma (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020-09-21)
  Kadınların doğuma bakış açılarının bir sonraki nesle “korku” olarak aktarılmasıyla, nesiller boyu “doğum, korkulan bir fenomen” olarak algılanır. Doğum sonu psikolojik yönden daha sağlıklı olmanın yolu, kadının doğuma ...
 • Doğum indüksiyonunun yenidoğan sağlığı üzerine etkileri 

  Bay, Fatma; Bulut, Özlem Ülkü (1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi (IRUPEC), 2019-12-04)
  Doğum doğal olarak başlayan, ilerleyen ve sonlanan fizyolojik bir olaydır ancak bazı durumlarda doğumun başlaması için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Doğumun kendiliğinden başlamadan, servikal dilatasyon ve uterus ...
 • PRENATAL KAYIP YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ GEBELERDE PSİKOSOSYAL SAĞLIK DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

  Bulut, Özlem Ülkü (2018-08)
  Gebelik, fizyolojik açıdan bakıldığında kırk hafta boyunca fetüsün uterus dışında yaşayabilmesi için gerekli olgunluğa ulaşmasını sağlayan dönemdir. Bu durum kadınların biyolojik durumunu etkilediği gibi psikolojik ve ...
 • LAZARUSUN SOSYAL DESTEK ARAYIŞI VE ETKİLEŞİMSEL STRES MODELİ İLE ENDOMETRİUM KANSERİ OLGUSU 

  Bulut, Özlem Ülkü; Şahin, Sevil; Kaplan, Sena (1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2019-05-02)
  Günümüzde kanser küresel bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Jinekolojik kanserler dünyada kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer almaktadır. Jinekolojik kanserler ve tedavi süreci sonucunda kadınlarda ...
 • ROPER, LOGAN VE TİERNEY’İN YAŞAM AKTİVİTELERİNE DAYALI HEMŞİRELİK MODELİNE GÖRE HİPEREMEZİS GRAVİDARUM OLGU DEĞERLENDİRMESİ 

  Bulut, Özlem Ülkü; Şahin, Sevil; Kaplan, Sena (2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 2019-10-03)
  Giriş: Gebelik, doğal bir olay olmasına rağmen, annede önemli anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişikliklere neden olmaktadır. Gebelikte yaşanan bulantı ve kusma multifaktöriyel bir durum olmakla birlikte nedeni halen ...
 • Doğum İndüksiyonu: Maternal, Fetal-Neonatal Etkileri, Ebenin Rolü 

  Bay, Fatma; Bulut, Özlem Ülkü (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020-04-23)
  Doğum doğal olarak başlayan, ilerleyen ve sonlanan fizyolojik bir olaydır ancak bazı durumlarda doğumun başlaması için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Doğumun kendiliğinden başlamadan, servikal dilatasyon ve uterus ...
 • Annelerin Doğum Eyleminde Algıladıkları Mahremiyetin Değerlendirilmesi 

  Karakoç, Hediye; Özkan, Hava; Mucuk, Özlem (Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2016)
  Amaç: Doğum eyleminin kadın açısından olumlu olması ebenin ilgisi, ortamın temizliği ve konforu, kibar ve saygılı hizmet, mahremiyete saygı gösterilmesine bağlıdır. Bu araştırma, annelerin doğum eyleminde algıladıkları ...
 • Meleis’in Geçiş Kuramına Dayalı Postpartum Dönemde Bakım 

  Karakoç, Hediye; Başkaya, Yasemin; Özerdoğan, Nebahat (Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Kuram ve modeller; değişkenlerin bakım üzerindeki etkilerini öngörebilmeyi, bilgi ve uygulamaları sistematize edebilmeyi sağlamaktadır. Ebe ve hemşirelerin sağlık bakımında hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için uygun ...
 • Türkiye’de Postpartum Döneme Özgü Ölçeklerin Kullanımı 

  Karakoç, Hediye; Başkaya, Yasemin; Özerdoğan, Nebahat (Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2017)
  Ebe ve hemşirenin doğum sonu döneme özel gereksinimleri saptayarak, uygun bakımı planlaması bu döneme özgü sorunları önlemede çok önemlidir. Bu nedenle yeni rollerin, yeni sorumlulukların üstlenildiği doğum sonu süreci ...
 • Menopozla İlgili Genitoüriner Sendrom 

  Karakoç, Hediye; Özerdoğan, Nebahat; Kul Uçtu, Arzu (Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 2017)
  Vulvovajinal atrofi ve atrofik vajinit terimlerinin, östrojen eksikliğine bağlı vulva, vajina ve alt üriner sistemde görülen değişiklikler ile ilgili menopoz semptomlarını tanımlamada yetersiz olduğu düşünülmektedir. The ...
 • Postpartum Dönemde Yaşanan Cinsel Sağlık Sorunları, Ebe ve Hemşirenin Rolü 

  Başkaya, Yasemin; Karakoç, Hediye; Özerdoğan, Nebahat (Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2018)
  Fizyolojik, hormonal, psikolojik ve sosyal birçok değişikliğin olduğu postpartum dönem, kadın hayatının her alanını olduğu gibi cinsel yaşamını da etkilemektedir. Bu etki çoğunlukla olumsuz olmakta ve kadınlarda sağlık ...
 • Evlendirme Dairesine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Hizmet Alımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

  Kul Uçtu, Arzu; Karakoç, Hediye; Özerdoğan, Nebahat (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018)
  Bu çalışma, evlendirme dairesine başvuran kadınların aile planlaması yöntem kullanımı ve hizmet alımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 30 Ekim-30 Aralık 2016 tarihleri ...

View more