Show simple item record

dc.contributor.authorTEKKULAK, MERVE
dc.date.accessioned2019-07-03T09:27:32Z
dc.date.available2019-07-03T09:27:32Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/304
dc.description.abstractBu çalışma, makro-ekonomik performans konusunda en önemli göstergelerinden olan iktisadi büyüme, istihdam ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak için yapılmıştır. Bu amaçla bu kavramlar ilk olarak kavramsal olarak ele alınmış, daha sonra ampirik olarak VAR analizi, etki tepki analizi, varyans araştırma metodu, geleneksel Granger nedensellik testi ve en küçük kareler yöntemiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Bugüne kadar yapılan gerek ulusal gerekse uluslararası literatür incelendiğinde iktisadi büyüme ile işgücü, istihdam arasındaki ilişkinin simetriği, yönü ya da anlamlılığı konusunda farklı görüşler mevcuttur ve bu araştırmalar genel olarak Okun kanunu analiz edilerek sadece iki değişken eklemişlerdir. Bu çalışmada ise modelin daha anlamlı hale gelebilmesi ve daha sağlıklı analiz sonuçları elde etmek için imalat sanayi endeksi, kamu harcamaları değeri, sabit sermaye yatırımları değeri eklenmiştir. Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle 2000'li yılları dikkate alan çalışmalarda ekonomik büyümenin işsizlik sorununu gideremediği, istihdamsız büyümenin geçerli olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. İktisadi büyüme oranları incelendiğinde 2000 sonrası dönemde yüksek ortalamalı bir büyüme trendi yakalandığı, 2001 krizi ve 2008 küresel finans krizi yılları haricinde sürekli pozitif büyüme trendine sahip ekonomide işsizlik oranının nispeten yüksek kaldığı gözlemlenmektedir. 2000-2016 yılları arası dönemde ise iktisadi büyüme ve işsizlik arasında zayıf da olsa bir ilişkinin var olduğu anlaşılmıştır. İktisadi büyümedeki % 1'lik bir artışın işsizliği % 0,1 düşüreceğini söyleyen en küçük kareler tahmin sonuçları Granger nedensellik testi ile desteklenmiş, % 5 istatistiki anlamlılık seviyesi içerisinde iktisadi büyüme işsizliğin nedenseli olmuştur. Tüm bu sonuçlar ışığında iktisadi büyümenin istihdam üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, mevcut literatürden farklı olarak görece daha kuvvetli bir istihdam oluşturucu büyüme performansının son yıllarda yaşandığını söylemek mümkündür.en_US
dc.description.abstractThis work, which is one of the most important indicators of macroeconomic performance, economic growth, employment and unemployment set forth in detail the relationship between. For this purpose, as these concepts are discussed, then conceptually the first empirical analysis of impact response analysis of variance exists as the research method, traditional Granger causality test and tried to be explained the method of least squares. Both the national and international literature ever made when examining the relationship between economic growth and labor force, employment, overlaying, direction or significance is available and different views about this research analysed the general laws be read as only two variables were added. In this study, the model can become more meaningful and more healthy to obtain the results of analysis in manufacturing industrial index, the value of public expenditure, fixed capital investments value has been added. Turkey economy studies examined, especially taking into account the 2000s studies of economic growth can't reconcile the problem of unemployment, jobless growth that the current findings. Economic growth rates are examined, 2000 expands on the growth trend was captured after the 2001 crisis, high and the 2008 global financial crisis, except for the years of continuous positive growth trend in the economy with the unemployment rate remains relatively high. 2000-2016 is the period from the years of economic growth and unemployment, there is a weak relationship between. A 1% increase in economic growth, unemployment will fall below 0.1% who said OLS estimation results of Granger causality test. in statistical significance level 5% economic growth unemployment nedenselidir. All this results in a positive impact on economic growth in light of the employment, unlike the existing literature is a relatively strong employment growth performance in recent years has experienced builder it is possible to sayen_US
dc.subjectEkonomi politikaları = Economic policiesen_US
dc.subjectEkonomik büyüme = Economic growthen_US
dc.subjectİstihdam politikaları = Employment policiesen_US
dc.titleİktisadi büyüme ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması (2000-2015) / Economic growth and the emplyment relationship: Implementation of Turkey (2000-2015)en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record