Show simple item record

dc.contributor.authorERDOĞAN, VİLDAN
dc.date.accessioned2019-07-04T13:47:11Z
dc.date.available2019-07-04T13:47:11Z
dc.date.issued2018-02-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/442
dc.description.abstractDeğişen iletişim teknolojileri, günümüz firmalarını yeni bir vizyona sahip olmaları gerektiğine ikna etmiştir. Tüketicilerin odağında olan sosyal medya ağları firmaların ve markaların da gelişim açısından kapsama alanlarına dahil olmuştur. Markalar kullanıcıların sadakati ve tutumları ile gelişen markalar sosyal medya ortamlarında ve reklam çalışmalarında tüketici kanaatine önem vermeleri gerektiğini fark etmişlerdir. Markalaşma ve marka imajı yaratımında tüketici algısı son derece önemli bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki markalar, iletişimin ve sosyal medya çağının gelişimine ayak uydurmak zorundadırlar. Sosyal medyada marka imajının tüketici satın alma davranışlarına etkisine ilişkin kişilerin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma, tüketicilerin satın alma davranışlarına sosyal medyanın ne kadar etkisi olduğunun bilinmesi veya öğrenilmesi açısından önemlidir. Araştırma çalışma evreni; Konya ili merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yaşayan on beş yaş ve üzeri vatandaşlar olarak belirlenmiştir Araştırmada veri toplama aracı olarak "Sosyal Medya Marka İmajı ve Satın Alma Davranışı Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek alanda uygulanmadan önce, geçerlik ve güvenirlik ön uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucu yapısal eşitlik modellemesi ve uyum indeksleri tablo halinde verilmiştir. Araştırma genelinde; sosyal medyada marka imajının, tüketici satın alma davranışları üzerinde pozitif, yüksek ve istatistik olarak anlamlı bir etkisinin olduğu sonucu çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractChanging communication technologies have convinced today's companies that they need to have a new vision. The social media networks that are at the center of the consumers have been included in the scope of development of the companies and brands. Marketers have realized that the loyalty and attitudes of users and the emerging brands need to attach importance to consumer opinion in social media environments and advertising work. Consumer perception has a very important place in creating branding and brand image. For this reason, brands have to keep pace with the development of the communication and social media age. This research, which aims to determine the opinions of people regarding the effect of brand image on consumer buying behaviors in social media, is a research in the general screening model based on quantitative data and in the relational screening model. Research is important in terms of knowing or learning how much social media influence consumers' purchasing behavior. Research study universe; Konya province was determined as citizens of the age of fifteen years and over living in Karatay, Meram and Selçuklu provinces. "Social Media Brand Image and Purchasing Behavior Scale" was used as a data collection tool in the research. Prior to applying the scale to the field, preliminary application of validity and reliability was performed. The structural equation modeling and adaptation indices are given in tabular form. Throughout the research; it is concluded that the brand image in social media has a positive, high and statistically significant effect on consumer buying behaviors.en_US
dc.subjectMarka = Branden_US
dc.subjectMarka imajı = Brand imageen_US
dc.subjectSatınalma davranışı = Purchasing behavioren_US
dc.subjectTüketici davranışı = Consumer behavioren_US
dc.titleSosyal medyada marka imajının tüketici satın alma davranışlarına etkisi / The effects of social media branding image on consumer purchase behaviorsen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record