Show simple item record

dc.contributor.authorTokak, Semih
dc.contributor.authorUğurcan, Doğaç
dc.contributor.authorTekindal, Mustafa Agah
dc.date.accessioned2021-01-22T08:16:29Z
dc.date.available2021-01-22T08:16:29Z
dc.date.issued2020-04-10
dc.identifier.issn1300-932X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4948
dc.description.abstractSağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar içinde önemli bir grubu mantar infeksiyonları oluşturmaktadır. Mantar infeksiyonları arasında en sık olarak Candida türleri izole edilmektedir. Candida türleri Amerika Birleşik Devletleri’nde dördüncü sırada yer alan hastane kaynaklı infeksiyon etkenidir. Bu çalışma ile yetişkin hastalardaki kandidemi risk faktörleri, Candida tür dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu olgu-kontrol çalışmasında Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında elde edilen veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait demografik özellikler, klinik risk faktörleri, mikrobiyolojik bilgi, antifungal tedavi ve klinik sonlanım hastaların klinik kayıtlarından elde edildi. Candida izolatları tam otomatik VITEK 2 Compact® sisteminde YST ID kartı (bioMérieux, Fransa) kullanılarak tanımlandı. Çalışmamıza yetişkin 61 (üçüncü basamak bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan) hasta alınmıştır. Kandidemili 31 hasta olgu grubunu, kandidemi gelişmeyen 30 hasta ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Hastaların 34 (%55.7)’ü kadın, 27 (%44.3)’si erkekti. Olgu grubunun yatış süresi 183.9 ± 147.4 gün, kontrol grubunun yatış süresi 95.8 ± 86.5 gün; olgu grubundaki ölüm oranı %74.2, kontrol grubundaki ölüm oranı ise %16.6 olarak saptanmıştır. Kandidemi için risk faktörleri; total parenteral nütrisyon (OR= 12.117; %95 GA= 2.094-45.998; p< 0.001), yaş (OR= 1.058; %95 GA= 1.007-1.112; p< 0.001) ve hastanedeki yatış süresi (OR= 1.009; %95 GA= 1.001-1.017; p< 0.001) olarak belirlenmiştir. Kandidemi etkenleri arasında Candida parapsilosis (n= 15, %48.4) en fazla saptanan tür olarak bulunmuştur. Bunu Candida albicans (n= 10, %32.3), Candida glabrata (n= 3, %9.7), Candida kefyr (n= 2, %4.1) ve Candida tropicalis (n= 1, %3.2) izlemiştir. Kandidemi ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Antifungal duyarlılıkla birlikte kandidemi risk faktörlerinin tanımlanması koruyucu ve tedavi edici önlemlerin daha iyi yönetilmesini sağlayacaktıren_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherFlora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisien_US
dc.relation.ispartofseries25;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKandidemien_US
dc.subjectYoğun bakımen_US
dc.subjectRisk faktörlerien_US
dc.subjectAntifungal duyarlılıken_US
dc.titleErişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandidemi Risk Faktörlerinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeKandidemi Risk Faktörlerien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States