Show simple item record

dc.contributor.authorSayar, Serap
dc.contributor.authorErgin, Dilek
dc.date.accessioned2021-01-22T10:07:09Z
dc.date.available2021-01-22T10:07:09Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4988
dc.description.abstractGiriş: Ortopedi ameliyatı olmuş çocuk hastalar ağrıyı şiddetli yaşamaktadır. Bu ağrıyla baş etmede müzik önerilen yöntemlerden biridir.Türkiye’de, çocuk hastalarda ameliyat sonrası ağrı üzerinde müziğin etkisini inceleyen bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Amaç: Ortopedi ameliyatı olmuş 7-12 yaş arası çocuk hastalarda müziğin ameliyat sonrası ağrı üzerindeki etkilerini incelemektir. Yöntem: Araştırma yarı deneysel olarak tasarlandı. Araştırma Haziran-Ekim 2011 tarihleri arasında bir üniversitesi hastanesinin Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini, ameliyat olmuş 7-12 yaş grubundaki 60 çocuk hasta oluşturdu. Girişim grubundaki çocuklara ameliyat sonrası klasik müzik dinletildi. Verilerin toplanmasında çocuk hastaların ve ailelerinin tanıtım formu, Vizüel Analog Skala (VAS) kullanıldı. Verilerin analizinde, yüzdelik ki-kare ve bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. Bulgular: Girişim ve kontrol grupları yaş, cinsiyet, ameliyat türü, ameliyat deneyimi, ameliyat sonrası uygulanan ilk analjezik zamanı ve türü ile ilgili değişkenlerin dağılımları açısından birbirine benzer bulundu (p > .05). Girişim grubundaki çocukların ilk 6 saatteki ağrı puanlarının, kontrol grubundaki çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (p < .05), ilk 12 ve 24 saatte ise girişim ve kontrol grubundaki çocukların ağrı puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı belirlendi (p > .05). Sonuç: Müziğin ameliyat sonrası ilk 6 saatte olumlu etkisi nedeniyle, farmakolojik olmayan hemşirelik girişimi olarak hemşirelik uygulamalarına dahil edilmesi önerilmiştir.en_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisien_US
dc.subjectAmeliyat Sonrası Ağrı, Müzik, Çocuk, Ortopedien_US
dc.titleOrtopedi Servisinde Yatan Çocuk Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Müziğin Etkisinin İncelenmesien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record