Recent Submissions

 • Doktrin Ve Uygulama Işığında Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek Öldürme Suçu 

  ONAÇ, Deniz (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  Tez projesinin amacı; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ancak ne kanun koyucu ne de doktrin tarafından dikkatli şekilde ele alınmamış olan canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçunun doktrinde ortaya atılan fikir ...
 • Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 

  ÖZÇALIK, Yiğithan (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  İhmali suçlar, failin yapması gereken hareketi yapmamasıdır. İhmali suçlarda, kanun koyucu, belirli bir harekette bulunma yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde suç işlenmiş olmaktadır. İhmali suçlar ...
 • Hekimin Malpraktisten Doğan Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesi Ve İspata İlişkin Sorunlar 

  UMUT, İsmail Esad (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
  Tıp uygulamaları ve hekimlik mesleği, tarih boyunca insanların yaşamında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer taraftan tıbbi müdahale niteliği gereği bireyin yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, sağlığı gibi Anayasayla güvence ...
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde imal Ve Ticareti Suçu (TCK 188) 

  YAMANER, Melek (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
  İnsanlık tarihinden bu yana varlığını devam ettiren uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, zaman içerisinde farklı formlarda yinelenerek çeşitliliğini ve etkinliğini arttırmıştır. Biz de çalışmamızda; uyuşturucu ve uyarıcı ...
 • Seri Muhakeme Usulü 

  ILDIRAR, Elif (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-08)
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250. maddesi, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilerek klasik muhakemenin alternatifi olacak bir usul seri muhakeme ...