Show simple item record

dc.contributor.authorCİHAN YARALI, MUSTAFA
dc.date.accessioned2019-07-05T12:08:43Z
dc.date.available2019-07-05T12:08:43Z
dc.date.issued2018-09-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/528
dc.description.abstractYerel medya, yöre halkının ister olumlu isterse olumsuz konularda seslerinin duyurulmasında önemli bir misyona sahiptir. Yöre insanlarının talep ve şikâyetlerinin yerel yönetimler ile fark edilmesinde bir köprü görevi gören yerel medya günümüzde hiç olmadığı kadar önemli bir konuma gelmiştir. Reklamlar ise medyanın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Yerel medyada yer alan reklamlar ulusal medyadakilerin aksine daha düşük bütçeli olmakta bu durumda yerel reklamların görsellik ve içerik açısından ulusal medyadan geri kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmanın amacı, yerel medyada yer alan tarım reklamlarının tüketiciler üzerindeki etkisini araştırmak ve tüketicilerin satın almalarına yönelik tutumların değişimindeki rolünü ortaya koymaktır. Yerel medyada özellikle TV reklamlarının çiftçileri satın alma davranışları üzerinde, tarımla alakalı ekonomi piyasasında ne gibi etkilerinin oluşturduğu, reklamların yönlendirici, yaratıcı, özendirici, tanıtıcı ve bilgilendirici özellikleri ele alınmıştır. Bu amaçla Konya'daki 105 çiftçiye yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Anket çalışması neticesinde elde edilen veriler ışığında analizler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Bu bulgular, konuya ilişkin benzer çalışmalar ile de karşılaştırılarak çalışma tamamlanmıştır. Anket sonucunda belirgin olarak Yerel TV reklamlarının; yaratıcı olmaması, kalite noksanlığı, senaryo yetersizliği, cezp etmemesi, oyuncuların düşük performansı ve görsel-işitsel teknolojinin zayıflığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractLocal media have an important mission in communicating the voices of local people, whether positive or negative. The local media, which serves as a bridge between the demands and complaints of the local people and the local administrations, has become as important as ever. Advertisements are one of the indispensable elements of the media. Ads in the local media are less budgetary than in the national media, which in turn causes local ads to lag behind the national media in terms of visuality and content. For these reasons, the aim of this study is to investigate the influence of agricultural advertisements in the local media on consumers and to reveal the role of consumer attitudes towards purchasing. In the local media, the effects of advertising on farmers' purchasing behaviors, especially of TV commercials, are examined in terms of the effects of agriculture-related economic market, the promoting, creative, incentive, promoting and informative features of advertisements. For this purpose, 100 farmers in Konya were interviewed by face-to-face interview method. Analyzes were made on the data obtained from the questionnaire survey and the findings were interpreted. These findings were also compared with similar studies on the subject and the study was completed. As a result of the survey, it is clear that Local TV commercials; lack of creativity, lack of quality, inadequacy of screenplay, attractiveness, poor performance of the players and weakness of audiovisual technology.en_US
dc.subjectÇiftçi, Yerel Medya, Konya, Reklamen_US
dc.subjectFarmer, Local Media, Konya, Advertisementen_US
dc.titleYerel medyada tarım reklamlarının çiftçiler üzerindeki etkileri / The effects of local media agricultural adverters on the farmersen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record