Show simple item record

dc.contributor.authorTEKELİ, MEHMET
dc.date.accessioned2019-07-08T06:35:21Z
dc.date.available2019-07-08T06:35:21Z
dc.date.issued2018-04-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/549
dc.description.abstractKurumsal iletişim kurum çalışanlarının ve toplumun kuruma yönelik duygu, düşünce, fikir ve algısını şekillendiren, kurumun aynası niteliğinde olan ve itibarı besleyen süreçlerden biridir ve planlı bir çabayı gerektirir. Her kurum kurumsal iletişimle verimlilik sağlamaktadır. Kurumsal iletişimin etkili olduğu pek çok faktör vardır. Bunlardan bir tanesi de kurum kültürüdür. Bu araştırmanın amacı, kurumsal iletişimin kurum kültürüne etkisini incelemektir. Bu bağlamda seçilen Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası'ndaki personelin kurumsal iletişim ve kurum kültürü seviyelerini tespit etmek, onların kurumsal iletişimlerinin kurum kültürlerine etkisini irdelemek hedeflenmiştir. Bu araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Sosyal olguların araştırılmasında dokümantasyon ve anket metodu uygulanmıştır. Araştırma genel olarak betimsel bir niteliğe sahiptir ve temel hipoteze ilişkin var olan literatürün ve temel bilgilerin taraması ile kavramsal bir çerçeve oluşturularak araştırma sonuçlarının araştırmacılara ve işletmelere önemli faydalar sağlaması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractCorporate Communication is one of processes that formalize directed to emotion, thought, idea and sensation of the institution employees and society, it is one of the partake of institutional mirror and require to planned effort. Every institution provide efficiency with corporate communication. There are many factors of corporate communication which are effective. One of them is corporate culture. The aim of this research is to examine the influence of corporate communication to institutional cultural. In this context, it was aimed to determine the organizational communication and corporate culture levels of the personnel in Konya Chamber of Industry and Konya Chamber of Commerce and to examine the effect of their corporate communication on institutional culture. In this study, one of general scanning models that relational scanning model was used. Documentation and questionnaire method were applied to investigate social occasions. Research has generally descriptive quality. It is aimed to establish a conceptual framework with the search of the existing literature and basic knowledge about the basic hypothesis and to make significant contributions to the research and operation of research results.en_US
dc.subjectKurumsal iletişim = Corporata communicationen_US
dc.subjectKurumsal kültür = Corporate cultureen_US
dc.subjectSanayi odaları = Chambers of industryen_US
dc.subjectTicaret odası = Chamber of commerceen_US
dc.titleKurumsal iletişim, kurum kültürüne etkisi: Konya odalar örneği / Corporate communication, influence to corporate culture: Konya chambers exampleen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record