Show simple item record

dc.contributor.advisorCANITEZ, Murat
dc.contributor.authorAKSOY MIHOĞLU, Beyza
dc.date.accessioned2019-07-11T13:58:37Z
dc.date.available2019-07-11T13:58:37Z
dc.date.issued2019-05-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1471
dc.description.abstractKüreselleşme ile artan rekabetçi zorluklar, yerel pazarlarda rekabetin daha çok artmasına ve iç pazarın daralmasına neden olmaktadır. İç piyasanın daralması ve talebin yeterli olmaması sonucunda, ekonomide önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler, faaliyetlerini sürdürebilmek ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek için faaliyetlerini uluslararası alana taşımaktadırlar. Uluslararasılaşmaya karar veren KOBİ’ler, çoğunlukla daha az risk taşıması nedeniyle ihracatı tercih etmektedirler. Bu tercih, işletmelerin bir kısmı için bir zorunluluk, diğer bir kısmı için ise önemli bir büyüme fırsatı olarak görülmektedir. Bu noktada, KOBİ’leri ihracata yönlendiren proaktif ve reaktif güdülerin, ihracat davranışlarındaki belirleyici rolü ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; KOBİ’lerin ihracat faaliyetlerine başlamalarında ve sürdürmelerinde etkili olan faktörlerden hareketle, bu faktörlerin ihracat davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan araştırma sorusu ve hipotezler, Konya otomotiv yan sanayi sektöründe ihracat faaliyetinde bulunan 88 KOBİ yöneticisinden elde edilen verilerle iki aşamalı kümeleme (two-step cluster) analizi, bağımsız örneklem t-testi, mann-whitney u testi ve varyans analiz ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, örneklemdeki işletmelerin çoğunluğunun proaktif güdülerden etkilenerek aktif ihracat davranışı gösterdiği ortaya konulmuştur. Increasing competitive challenges with globalization cause competition in the local markets to increase further and the domestic market to shrink. As a result of the shrinking domestic market and the insufficient demand, SMEs, which have an important place in the economy, carry their activities to the international field in order to maintain their activities and achieve their strategic goals. SMEs that decide to be international prefer to export mostly because of less risk. This preference is seen as a necessity for some of the enterprises, and as an important growth opportunity for another part. At this point, the determinative role of proactive and reactive motives that lead SMEs to export comes into prominence. Based on the factors that are effective in the initiation and maintenance of export activities of SMEs, the aim of this study is to investigate the effects of these factors on export behavior. The research question and hypotheses that were formed in line with this purpose were tested with two-step cluster analysis, independent sample t-test, mann-whitney u test and variance analysis using the data obtained from 88 SMEs managers operating in Konya automotive supply industry sector. As a result of the analyzes, it was revealed that the majority of the enterprises in the sample displayed active export behavior by being affected by proactive motives.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.ispartofseries;545058
dc.subjectİhracat davranışıen_US
dc.subjectproaktif güdüleren_US
dc.subjectotomotiv yan sanayien_US
dc.subjectExport behavioren_US
dc.subjectproactive motivationen_US
dc.subjectautomotive supply industryen_US
dc.titleKOBİLERİN İHRACAT DAVRANIŞLARI: KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.title.alternativeEXPORT BEHAVIOR OF SMEs: A RESEARCH ON SMEs IN KONYA AUTOMOTIVE SUPPLY INDUSTRY SECTORen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record