Show simple item record

dc.contributor.advisorAFŞAR, BİLGE
dc.contributor.authorGÖKÇİL, TÜLİN
dc.date.accessioned2020-01-09T14:10:35Z
dc.date.available2020-01-09T14:10:35Z
dc.date.issued2019-11-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1593
dc.description.abstractDünyada ekonomik hareketliliği ve istikrarı sağlamak için ülkelerin teşvik politikaları geçmişten günümüze kadar sürekli var olmuştur. Bu teşvik politikaları, temel anlamda üretimi arttırmak, mevcut üretimde yeniliği sağlamak ve girişimciliğe teşvik etmek amacı ile değerlendirilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde girişimcilik büyük bir unsurdur. Ülkelerin kalkınmasında, refah seviyelerinin artmasında ve sosyo-ekonomik olarak ilerlemesinde önemli bir faktördür. Bu bakış açısı ile tüm Dünya'da girişimciler kadın girişimci ve erkek girişimci olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama ülkelerin toplumsal, kültürel, tarihi ve endüstriyel geçmişlerine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Değişen Dünya'da cinsiyete yönelik sürdürülen ayrımcılık sosyo-kültürel olarak verilen teşviklerde de farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın esas amacı, Konya'da erkek girişimcilerin kadın girişimcilere olan bakış açısını değerlendirmektir. Ayrıca girişimciliğin ne olduğunu, Türkiye'de ve Konya'da girişimciliğin önemini ve kadın girişimciliğini incelemektir. Araştırmaya, Konya ilinde faaliyet gösteren 145 girişimci dahil edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ve bulunan değerlenin hesaplanmasında, SPSS IBM (Statistical Packet for Social Science) programı kullanılarak çeşitli değerlendirmeler ve analizler yapılmıştır. Araştırmaya katılan girişimcilerin vermiş oldukları cevaplar neticesinde, kadın girişimcilere verilen devlet desteğinin yeterlilik düzeyi ve kadın girişimcilerin girişimlerinden önce tecrübe sahibi olmaları gerektiği algısında erkek girişimcilerin yaşlarının etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Erkek girişimcilerin, kadın girişimciler konusunda Türkiye ekonomisine katkı sağladığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca erkek girişimcilerin kadın girişimcilere yönelik bakış açışı bulguları değerlendirildiğinde yaş ve eğitim durumunun değişkenler de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kadın girişimcilerin ekonomideki varlığı ülkenin ve şehrin sorunlarına çözüm getirmesi üzere verilen desteklerin arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır. In order to ensure economic mobility and stability in the world, the incentive policies of countries have existed from past to present. These incentive policies are evaluated with the aim of increasing production in the basic sense, providing innovation in existing production and encouraging entrepreneurship. Entrepreneurship is a major element in determining the level of development of countries. It is an important factor in the development, socio-economic progress and prosperity of countries. With this perspective, entrepreneurs are defined as women entrepreneurs and men entrepreneurs all over the world. This definition differs depending on the social, cultural, historical and industrial backgrounds of the countries. Sustained discrimination against gender in the changing world also differs in socio-cultural incentives. The main purpose of this study is to evaluate the perspective of male entrepreneurs in Konya towards women entrepreneurs. In addition, entrepreneurship is what is the importance of entrepreneurship and Konya in Turkey and examine the women entrepreneurship.145 entrepreneurs operating in Konya were included in the study. In evaluating the data and calculating the values found, various evaluations and analyzes were performed using SPSS IBM (Statistical Packet for Social Science) program. As a result of the answers given by the entrepreneurs participating in the research, it was found that the level of state support given to women entrepreneurs and the age of male entrepreneurs were effective factors in the perception that women entrepreneurs should have experience before their initiatives. Male entrepreneurs have emerged that they feel will contribute to Turkey's economy on women entrepreneurs. In addition, when the findings of male entrepreneurs' perspective towards women entrepreneurs were evaluated, it was found that the variables of age and educational status differed. Efforts should be made to increase the support given to the presence of women entrepreneurs in the economy to solve the problems of the country and the city.en_US
dc.titleERKEK GİRİŞİMCİLERİN KADIN GİRİŞİMCİLERE BAKIŞ AÇISI: KONYA İLİ ÖRNEĞİen_US
dc.title.alternativeTHE VIEW OF MALE ENTREPRENEURS TO WOMEN ENTREPRENEURS: KONYA PROVINCEen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record