Now showing items 21-40 of 168

  • Thumbnail

   Değer Çalışmaları 2 

   TOPÇUOĞLU, Abdullah; AKSAN, Gamze (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TODAİE Yayınevi, 2022-12)
   Toplumun ve sosyal etkileşimin unsurları tarafından belirlenmiş ortak davranışlar ve normlar hakkında neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir ya da istenilmez olduğuna dair temel ölçütler sunan değerler konusu ...
  • Thumbnail

   Değişen Dünyada Dönüşen Spor 

   ŞEN, Nazım (Akademisyen Kitabevi, 2022)
  • Thumbnail

   Devlet ve Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Bir Karşılaştırma 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; GEDİK, Hasan; SEZERER ALBAYRAK, Eda; ÖZDEMİR, Nilgün (International Journal of Academic Value Studies, 2017)
   Günümüz insanı iletişimle iç içe yaşamaktadır. Kitle iletişim araçları hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanma alışkanlıkları kullanımlar ve doyumlar ...
  • Thumbnail

   Devletin Yükseliş ve Çöküşünde Alimin Yeri (Osmanlı Deneyimine Bir Atf-ı Nazar) 

   KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2016-10-12)
   Osmanlı Devleti’nin temellerini ilim adamları atmış; ilmiye sınıfından bürokratlar Fatih, II. Bayezid ve Yavuz’un saltanatları sırasında devleti süper güç yapmışlardır. Kanuni akademik düzeyde yetiştirilmeyen Enderun ...
  • Thumbnail

   Dijital Dünyada Müslüman Kalmak 

   EKİZ, İlknur (Çizgi kitabevi, 2017)
   2000’lerden sonra dijitalleşen dünya, yeni bir toplumsal paradigma ve yeni bir “dijital kültür” ortaya çıkarmıştır. Bilgi edinme, anlam dünyamızı oluşturma, başta din olmak üzere diğer değerlere dair yeni sorunların ve ...
  • Thumbnail

   Dijital Medyada Dilin Yozlaşması: Ünlülerin Instagram Paylaşımlarının İncelenmesi 

   SEZERER ALBAYRAK, Eda (Çizgi Kitabevi, 2018)
   Bilişim teknolojilerinin önemli bir boyuta gelen gelişimi ve değişimi ile birlikte Mc. Luhan’ın da bahsettiği gibi “dünya global bir köy” haline gelmiş, enformasyona erişimin artık gün geçtikçe sınırları gelişmiş ve ...
  • Thumbnail

   Doğu-Batı Etkileşiminde Endülüs Emevî Devleti’nin İdari Yapısının Gelişim Süreci 

   KÜSKÜ, Orhun (2020-10-30)
   Orta Çağ tarihinin en önemli oluşumlarından biri olan, İberya Yarımadası’nda kurulmuş Endülüs Emevî Devleti, yaklaşık üç asır boyunca gerek siyasi gerekse de kültürel anlamda döneminin önde gelen etkin güçlerinden birini ...
  • Thumbnail

   The Effects of Perceived Co-worker and Supervisor Social Support on Organizational Socialization and Business Result 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY, Demet (International Conference on the Changing World and Social Research I, 2015-08)
   The objective of the study is to investigate the possible effects of organizational socialization on business results such as affective commitment, intention to quit and job satisfaction. Besides, the study aims to examine ...
  • Thumbnail

   Endülüs Emevî Halifesi III. Abdurrahman'ın Simancas Yenilgisi (939) 

   KÜSKÜ, Orhun (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2023-03-15)
   Endülüs Emevî Devleti’nin sekizinci hükümdarı ve ilk halifesi olan III. Abdurrahman, uzun süren iktidarının sağladığı avantajın yanında sergilediği üstün yönetim becerileri sayesinde İslâm ve Dünya tarihinde başarılı ...
  • Thumbnail

   Endülüs: Müslüman İspanya ve Portekiz'in Siyasi Tarihi 

   KÜSKÜ, Orhun (Tarih Kritik Dergisi, 2022-04)
   İber Yarımadası’nın Müslüman idaresindeki tarihini eserlerine konu alan tarihçilerin başında üç ciltlik çalışmasıyla (Histoire de l’Espagne musulmane - 1950-1953) Évariste Lévi-Provençal gelmektedir. Ardından W. Montgomery ...
  • Thumbnail

   Ergenlerde Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Bağlanma Ve Okula Bağlanmanın İncelenmesi 

   GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep; AKDENİZ, Seher; AKAROĞLU, Emine Gülriz (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmada amaç ergenlerde anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanma düzeylerinin öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde çeşitli liselerde öğrenim ...
  • Thumbnail

   The Evaluation Of Russia’s Occopation Of Ukraine In Terms Of Country Reputation: A Comparative Analysis Of The USA And French Press 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Üsküdar Üniversitesi, 2022-11-14)
   Communication professionals agree that reputation is a haven in difficult times. The reputation of a country should be evaluated within the framework of the respect and value that is received from the people of other ...
  • Thumbnail

   Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; ULUTAŞ, Zeliha; GÜRBÜZ, Büşra (Çizgi Kitabevi, 2019)
   Toplumların çeşitli nedenlerle yaşadıkları değişimlerin bir getirisi olarak farklı kültürlerle birlikte yaşam sosyal hizmet alanı için kaçınılmaz bir boyutu oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanı, toplumsal değişimle birlikte ...
  • Thumbnail

   Farklı Merhamet Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete, Stres Ve Duygusal Zekânın İncelenmesi 

   AKDENİZ, Seher; DENİZ, Mehmet Engin (KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi /Karatay sosyal araştırmalar Dergisi, 2019)
   Bu araştırmanın amacı farklı merhamet düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekâyı incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Ahmet Keleşoğlu ...
  • Thumbnail

   Gelişim Psikolojisi 1 

   LINDBERG, Emine Nihal; GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep (Nobel, 2019-04)
   Bu bölümde gelişim psikolojisinin önde gelen kuramcıları ve kuramları ele alınmaktadır. Bilişsel, sosyal, kişilik gibi farklı gelişim alanlarında kuramlar gelişimin ne olduğu ve nasıl olduğu sorularına getirdikleri yanıtlar ...
  • Thumbnail

   Gençlerin Gösteriş Tüketimi Eğilimleri Üzerine Bir Alan Araştırması: Konya Örneği 

   ÖZDEMİR, Nilgün; SABUNCUOĞLU İNANÇ, Ayda (Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 2018-09-02)
   Tüketici harcamalarının ve toplumların ekonomik gücünün artmasıyla birlikte, bu gelişmelerin tüketici kültürü üzerindeki etkilerini incelemek giderek önem kazanmaktadır. Bireylerin toplum içindeki statüleri, tükettikleri ...
  • Thumbnail

   Göç ve Kalkınma İlişkisi 

   GENÇ, Yusuf; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; ÇÖPOĞLU, Mustafa (2019-05-21)
   Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değişimleridir. Bu çalışmada; toplumların gelişmesi ve ...
  • Thumbnail

   Göçmen Çocukların Türkiye’de Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi 

   AKAROĞLU, Emine Gülriz; AKDENİZ, Seher (Çizgi kitabevi, 2018)
   Bu Araştırmanın amacı Göçmen Çocukların Ülkemizde yaşadıkları sorunların incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya’da çeşitli ortaokullarda öğrenim görmekte olan yaşları 12-15 arasında değişen 53 çocuk (26 kız-27 ...
  • Thumbnail

   Görüşme Tekniği 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...
  • Thumbnail

   Gündelik Hayatta Kimlik Sunum Ortamı Olarak Sosyal Medya 

   AYHAN, Döne (1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,, 2016)
   Sosyal medya modem danemde toplumsallaşmaya imkan tanıyan bir mekan ve araç haline gelmiştir. Bireyler arasındaki ilişkilerin yönünü, tarzını ve içeriğini değiştirerek kendine has bir dil geliştiren sosyal medya imaj ...