Now showing items 33-52 of 168

  • Thumbnail

   Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; ULUTAŞ, Zeliha; GÜRBÜZ, Büşra (Çizgi Kitabevi, 2019)
   Toplumların çeşitli nedenlerle yaşadıkları değişimlerin bir getirisi olarak farklı kültürlerle birlikte yaşam sosyal hizmet alanı için kaçınılmaz bir boyutu oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanı, toplumsal değişimle birlikte ...
  • Thumbnail

   Farklı Merhamet Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete, Stres Ve Duygusal Zekânın İncelenmesi 

   AKDENİZ, Seher; DENİZ, Mehmet Engin (KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi /Karatay sosyal araştırmalar Dergisi, 2019)
   Bu araştırmanın amacı farklı merhamet düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete, stres ve duygusal zekâyı incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Ahmet Keleşoğlu ...
  • Thumbnail

   Gelişim Psikolojisi 1 

   LINDBERG, Emine Nihal; GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep (Nobel, 2019-04)
   Bu bölümde gelişim psikolojisinin önde gelen kuramcıları ve kuramları ele alınmaktadır. Bilişsel, sosyal, kişilik gibi farklı gelişim alanlarında kuramlar gelişimin ne olduğu ve nasıl olduğu sorularına getirdikleri yanıtlar ...
  • Thumbnail

   Gençlerin Gösteriş Tüketimi Eğilimleri Üzerine Bir Alan Araştırması: Konya Örneği 

   ÖZDEMİR, Nilgün; SABUNCUOĞLU İNANÇ, Ayda (Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 2018-09-02)
   Tüketici harcamalarının ve toplumların ekonomik gücünün artmasıyla birlikte, bu gelişmelerin tüketici kültürü üzerindeki etkilerini incelemek giderek önem kazanmaktadır. Bireylerin toplum içindeki statüleri, tükettikleri ...
  • Thumbnail

   Göç ve Kalkınma İlişkisi 

   GENÇ, Yusuf; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; ÇÖPOĞLU, Mustafa (2019-05-21)
   Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değişimleridir. Bu çalışmada; toplumların gelişmesi ve ...
  • Thumbnail

   Göçmen Çocukların Türkiye’de Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi 

   AKAROĞLU, Emine Gülriz; AKDENİZ, Seher (Çizgi kitabevi, 2018)
   Bu Araştırmanın amacı Göçmen Çocukların Ülkemizde yaşadıkları sorunların incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya’da çeşitli ortaokullarda öğrenim görmekte olan yaşları 12-15 arasında değişen 53 çocuk (26 kız-27 ...
  • Thumbnail

   Görüşme Tekniği 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...
  • Thumbnail

   Gündelik Hayatta Kimlik Sunum Ortamı Olarak Sosyal Medya 

   AYHAN, Döne (1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,, 2016)
   Sosyal medya modem danemde toplumsallaşmaya imkan tanıyan bir mekan ve araç haline gelmiştir. Bireyler arasındaki ilişkilerin yönünü, tarzını ve içeriğini değiştirerek kendine has bir dil geliştiren sosyal medya imaj ...
  • Thumbnail

   Güvenli Bağlanma ve Yaşam Doyumu Arasında Özanlayışın Aracı Rolünün İncelenmesi 

   AKDENİZ, Seher; AKAROĞLU, Emine Gülriz; GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep (Çizgi Kitabevi, 2018)
   Bu araştırmanın amacı güvenli bağlanma ve yaşam doyumu arasında öz anlayışın aracı rolünün incelenmesidir. Araştırma Selçuk Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden uygun örneklem yolu ile belirlenen 439 üniversite öğrencisi ...
  • Thumbnail

   Hatunsaray-Şeyh Şiblî Zaviyesi’ne Dair Yeni Bir Kaynak: Karamanoğlu I. Süleyman Bey’in Vakfiyesi 

   DEĞERLİ, Ayşe; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2020-12-01)
   Öz Hatunsaray’ın Gilisra köyünde Ebu Bekir Şiblî adına Elvan Şeyh b. Said tarafından bina edilen zaviyeyle ilgili malumat sınırlıdır ve bazı belgelerdeki atıflarla varlığından haberdar olduğumuz vakfiyenin aslı arşivlerde ...
  • Thumbnail

   Havayolu Şirketlerinde Online İtibar Yönetimi: Covid-19 Sürecine Ait Karşılaştırmalı Bir Analiz 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Palet Yayınları, 2022-09-03)
   Covid-19 pandemisi 2019 Kasım ve Aralık aylarında öncelikle Çin‟de ar dından farklı ülkelerde hissedilmeye başladı. Hastalık Türk haber bültenlerinde dünya haberleri içinde geçiyor ve seyircinin bir kısmı için gelip geçici ...
  • Thumbnail

   Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesine göre, uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Thumbnail

   Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Thumbnail

   “Hikaye” Kadın ise “Memleket” Hep Aynı Memleket: 21. Yüzyılda “Yatık Emine”yi Anlamak 

   BUDAK, Hatice (ASOS JOURNAL, 2017)
   Toplumsal yaşamı konu edinen edebiyat ve sosyolojinin yöntemleri farklı olsa da çözmeye çalıştığı problem(ler) ortaktır. Bu ortaklık, herhangi bir sosyal olgunun analizinde edebiyat ve sosyolojinin işbirliği içinde çalışıp ...
  • Thumbnail

   Hurufât Defterleri'ne Göre Aksaray Kenti Medreseleri ve Darülkurraları 

   TEMEL, Eşref; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2018-10-30)
   Osmanlı Devleti, XIV. yüzyılın başlarından itibaren bulunduğu coğrafyanın mirasına sahip çıkarak yaklaşık altı asır boyunca ayakta kalmıştır. Geniş bir coğrafyaya yayılmış, bünyesindeki pek çok etnik ve dini unsurları ...
  • Thumbnail

   The Impact Of Service Quality And Public Relation On Patient Satisfaction In Hospitals 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; GEDİK, Hasan; DERELİ, Yüksel; TANYELİ, Ömer (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-10)
   Service quality and customer satisfaction is a subject of public relation and marketing communication. This research was made in order to evaluate the level of satisfaction of patients who receive treatment at Cardiovascular ...
  • Thumbnail

   The Impact On Students Preferences Of Promotional Mediums Of Universities: The Sample Of Karatay University Students 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; GEDİK, HASAN (The IRES: 14th International Conference, Paris, France, 2015-11-07)
   Owing to oppression of globalization and communication systems, the institutional publicity activities became more important now than 10 years ago. For the time being, 193 universities stand/take place in Turkey. Universities ...
  • Thumbnail

   İbni Haldun Perspektifinden Kent Kimliğini Anlamak 

   AYHAN, Döne (8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2016)
   Kimlik bir kişinin, kentin, toplumun kendisini nasıl tanımladığını açıklayan temel bir kavramdır. Kimlik kente anlam katarak ona değer atfetmektedir. Kimlik bir kentin imgesi, sembolü ve vücut bulmuş halidir. Kent kimliği ...
  • Thumbnail

   İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi 

   YAZICI, Nesimi (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019)
   İlk İslam devleti, Hz. Peygamber'in Nisan 622'de Hicreti'ni müteakip Medine'de kurulmuştur. Hz. Peygamber'in attığı sağlam temeller ve gösterdiği hedefler istikametinde, sınırlarını büyük bir hızla genişletmiş, varlığını ...
  • Thumbnail

   İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; AYHAN, Döne; AKIN, Elmas (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
   Toplumsal sistemi oluşturan kurumların çoğu sosyal ve ekonomik değişkenlerden meydana gelmektedir. Bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, toplumsal sistemi oluşturan kurumlardan biri olan sağlık, sadece fiziksel ...