Now showing items 42-61 of 168

  • Thumbnail

   Hatunsaray-Şeyh Şiblî Zaviyesi’ne Dair Yeni Bir Kaynak: Karamanoğlu I. Süleyman Bey’in Vakfiyesi 

   DEĞERLİ, Ayşe; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2020-12-01)
   Öz Hatunsaray’ın Gilisra köyünde Ebu Bekir Şiblî adına Elvan Şeyh b. Said tarafından bina edilen zaviyeyle ilgili malumat sınırlıdır ve bazı belgelerdeki atıflarla varlığından haberdar olduğumuz vakfiyenin aslı arşivlerde ...
  • Thumbnail

   Havayolu Şirketlerinde Online İtibar Yönetimi: Covid-19 Sürecine Ait Karşılaştırmalı Bir Analiz 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Palet Yayınları, 2022-09-03)
   Covid-19 pandemisi 2019 Kasım ve Aralık aylarında öncelikle Çin‟de ar dından farklı ülkelerde hissedilmeye başladı. Hastalık Türk haber bültenlerinde dünya haberleri içinde geçiyor ve seyircinin bir kısmı için gelip geçici ...
  • Thumbnail

   Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesine göre, uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Thumbnail

   Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Thumbnail

   “Hikaye” Kadın ise “Memleket” Hep Aynı Memleket: 21. Yüzyılda “Yatık Emine”yi Anlamak 

   BUDAK, Hatice (ASOS JOURNAL, 2017)
   Toplumsal yaşamı konu edinen edebiyat ve sosyolojinin yöntemleri farklı olsa da çözmeye çalıştığı problem(ler) ortaktır. Bu ortaklık, herhangi bir sosyal olgunun analizinde edebiyat ve sosyolojinin işbirliği içinde çalışıp ...
  • Thumbnail

   Hurufât Defterleri'ne Göre Aksaray Kenti Medreseleri ve Darülkurraları 

   TEMEL, Eşref; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2018-10-30)
   Osmanlı Devleti, XIV. yüzyılın başlarından itibaren bulunduğu coğrafyanın mirasına sahip çıkarak yaklaşık altı asır boyunca ayakta kalmıştır. Geniş bir coğrafyaya yayılmış, bünyesindeki pek çok etnik ve dini unsurları ...
  • Thumbnail

   The Impact Of Service Quality And Public Relation On Patient Satisfaction In Hospitals 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; GEDİK, Hasan; DERELİ, Yüksel; TANYELİ, Ömer (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-10)
   Service quality and customer satisfaction is a subject of public relation and marketing communication. This research was made in order to evaluate the level of satisfaction of patients who receive treatment at Cardiovascular ...
  • Thumbnail

   The Impact On Students Preferences Of Promotional Mediums Of Universities: The Sample Of Karatay University Students 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; GEDİK, HASAN (The IRES: 14th International Conference, Paris, France, 2015-11-07)
   Owing to oppression of globalization and communication systems, the institutional publicity activities became more important now than 10 years ago. For the time being, 193 universities stand/take place in Turkey. Universities ...
  • Thumbnail

   İbni Haldun Perspektifinden Kent Kimliğini Anlamak 

   AYHAN, Döne (8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2016)
   Kimlik bir kişinin, kentin, toplumun kendisini nasıl tanımladığını açıklayan temel bir kavramdır. Kimlik kente anlam katarak ona değer atfetmektedir. Kimlik bir kentin imgesi, sembolü ve vücut bulmuş halidir. Kent kimliği ...
  • Thumbnail

   İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi 

   YAZICI, Nesimi (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019)
   İlk İslam devleti, Hz. Peygamber'in Nisan 622'de Hicreti'ni müteakip Medine'de kurulmuştur. Hz. Peygamber'in attığı sağlam temeller ve gösterdiği hedefler istikametinde, sınırlarını büyük bir hızla genişletmiş, varlığını ...
  • Thumbnail

   İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; AYHAN, Döne; AKIN, Elmas (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
   Toplumsal sistemi oluşturan kurumların çoğu sosyal ve ekonomik değişkenlerden meydana gelmektedir. Bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, toplumsal sistemi oluşturan kurumlardan biri olan sağlık, sadece fiziksel ...
  • Thumbnail

   İntihar ve İntihar Girişimi: Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme Ve Öyküler 

   ALPTEKİN, Kamil (Yeni İnsan Yayınevi, 2014)
   İntihar; sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmaz; uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, acı, suçluluk) o kişinin yakın çevresini de etkiler. İntihar arkasında açığa çıkarılmayı bekleyen pek çok sır ...
  • Thumbnail

   İslam Medeniyet Tasavvurunun Dayandığı İlkeler 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   Bu başlık altında İslam Medeniyeti nasıl tasavvur etmektedir, bu tasavvur hangi ilkelere dayanmaktadır, bu ilkelerden her biri olan ilim, irfan ve hikmet nedir, bunların her birinin İslam Medeniyet tasavvuru açısından ...
  • Thumbnail

   İslam Medeniyetinin Başlangıcı ve Zirvesinde Nübüvvetin Rolü 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   İslam Medeniyetinin kurulması ve oluşmasında nübüvvetin, peygamberliğin oynadığı rol ele alınmakta ve sorgulanmaktadır. Esas itibariyle İslam Medeniyeti bir vahiy medeniyetidir. Bu medeniyetin temel esaslarını ve ilkelerini ...
  • Thumbnail

   İz Sürme (Tracer) Yöntemi 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Nitel araştırmalarda kullanılan farklı yöntemlerle ilgili çalışmalar eski yıllara dayansa da bu yöntemlerin günümüz alan yazınında kullanımı son yıllarda artış göstermeye başlamıştır. Araştırma sorununun belirlenmesinde, ...
  • Thumbnail

   KADIN VE İLETİŞİM: BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİNİN ( KAGİDER) YAZILI BASINDA SUNUMU 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Nobel Akademik Yayıncılık, 2016)
   Günümüzde medya, gündemi belirleyen en önemli güçlerden biri hâline gelmiş, gündemi belirlemekle kalmamış kimi zaman olayları kimi zaman da kitleleri yönlendirmeye çalışmıştır. Medya bu özelliğiyle yasama, yürütme ve ...
  • Thumbnail

   Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Tartışma 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKIN, Elmas (2016)
   Tarih boyunca var olan cinsiyet farklılıkları ve bu farklılıkların ‘güç’ kavramı ile ortaya çıkan ilişkisi toplumsal cinsiyet kavramını oluşturmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri ağırlıklı olarak kadının gerek iş gerekse ...
  • Thumbnail

   Kadın İşgücünün Siyasete Yansıması: Sosyal Medyada Kadın Milletvekiller 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Gazi Kitabevi, 2016)
   Kadınlarımız…Farklı rolleri gün içerisinde kusursuzca canlandırabilen yetenekli bir oyuncu. Sabah evde eş, anne ve aşçı, işe dolmuşla giderken aile bütçesi destekçisi, işyerinde işini iyi yapan bir işgören, aynı zamanda ...
  • Thumbnail

   Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği 

   GENÇ, Yusuf; ALTIPARMAK, İpek Beyza; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara (2019-06-29)
   Bu araştırma toplumumuzda yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddetin erkek bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Aile içindeki tüm bireyler aile içi şiddete maruz kalmakla birlikte şiddetin merkezini ...
  • Thumbnail

   Karma Araştırma Yöntemine Giriş 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara (Eğitim Kitabevi, 2018)
   Karma yöntem çoğunlukla son dönem sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda çok tercih edilmeye başlamıştır. Karma yöntem araştırmalarının geçmişi çok da eski bir tarihe dayanmamaktadır. Karma yöntem araştırmaları, ...