Now showing items 142-161 of 168

  • Thumbnail

   Tarihî Süreç İçinde Konya Şehrinin Fiziki Gelişimi 

   KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; ARABACI, Caner; YENİCE, Mahmut Serhat (2020-10-11)
   Öz Konya, Anadolu’nun orta güney kısmında, geniş bir ovanın batısındaki Alaeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur. Burada iskân, Frig döneminde (MÖ. VIII-VI. yüzyıllar arası) inşa edilen sur içinde başlamıştır. Malazgirt ...
  • Thumbnail

   Teog Sınavında Başarılı Öğrencilerin İmam Hatip Lisesini Tercih Nedenleri Ve Sosyal Kimlik İnşa Sürecinde İmam Hatip Lisesinin Rolü 

   BUDAK, Hatice (2019)
   Çalışmanın amacı 2015-2016 TEOG sınavında başarılı olan öğrencilerin öğrenim görmek için İmam Hatip Lisesini tercih etme nedenlerini tespit edebilmek ve öğrencilerin kimlik edinme sürecinde sosyalizasyon aracı olarak kabul ...
  • Thumbnail

   Trafik Kazası Geçiren Bireylerde Travma sonrası Gelişim: Sistematik Derleme Çalışması 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (International Journal of Traffic and Transportation Safety, 2017-12)
   Trafik kazası sonrasında bireylerin kendi çevrelerine ait baş etme ve destek mekanizmaları ile bireysel olarak sahip oldukları dirençlerinin nasıl etkilendiği konusu pozitif gelişmeye yönelik önemli bir noktayı ...
  • Thumbnail

   Türk Basınında Avrasya: Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Çizgi Kitabevi, 2018-10)
   Avrasya bölgesi gerek enerji ve gerekse etnik yakınlıktan dolayı Türkiye için önem arz etmektedir. Türkiye olarak bu ülkelerle siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim vb. etkinliklerde sık sık bir araya gelinmektedir. Bu bölgede ...
  • Thumbnail

   Türk İnkılap Tarihi 

   AKDAĞ, Ömer (2016)
   Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu ve inkılâplar, yakın tarihimizin önemli bir devresidir. Tarih bilimindeki temel amaç belli bir dönemi idealize etmek değil günümüzün daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve varlığımızın ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü 

   AYHAN, Döne (İnsan ve Toplum Dergisi, 2016)
   Ertan Özensel uzun süre lisans öğretiminde kır sosyolojisi dersi veren bir kişi olduğu için bu çalışma belirli bir birikimin ürünü olarak değerlendirilebilir. Yazarın çalışma alanını daha çok çokkültürlülük, kır ve değer ...
  • Thumbnail

   Türkiye'deki Kadın Girişimciliği 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; GÜZEL, Şerife; UYAR, Seda (Selcuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-01)
   Girişimciliğin ekonominin motoru sayıldığı günümüz şartlarında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının olmadığı varsayımıyla aile ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimcileri öne çıkartmaktadır. Bu çalışmada kadın girişimcinin ...
  • Thumbnail

   Türkiye’de Adli Tıp Boyutunda Tıbbi Uygulama Hatalarının İncelenmesi: İçerik Analizi 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY, Demet (8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2014)
   Bu çalışma, tıbbi uygulama hataları ve adli tıp alanındaki araştırmaların incelenerek konuyla ilgili yapılmış çalışmaların bir araya getirilmesi ve sağlık yönetimi alanına planlama ve politikaların belirlenmesi noktasında ...
  • Thumbnail

   Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde neler oluyor? 

   ALPTEKİN, Kamil; TOPUZ, Selami; ZENGİN, Oğuzhan (Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 2017-04-17)
   Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren sosyal hizmetler alanında hareketlilik artmış, önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle uzunca bir süre kendi içine kapalı sessiz sedasız bir şekilde varlığını sürdüren sosyal ...
  • Thumbnail

   Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık 

   AKARÇAY, Demet; CİCİBIYIK, Fidan (2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2014)
   Sosyal devlet anlayışından yola çıkarak, toplumdaki mevcut dayanışma ve refah seviyesinin devamlılığının sağlanabilmesi adına çevreyi koruma faaliyetleri ile başlayan ve izleyen yıllarda daha kapsamlı bir ifade haline ...
  • Thumbnail

   Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitiminde Kültürel Yetkinliğin İncelenmesi 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; BOZ, Ayşe Nur (İnsac, 2019)
   Bu çalışmada, Türkiye’deki sosyal hizmet eğitiminde kültürel yetkinliğin öğrenciye nasıl kazandırıldığının ve sosyal hizmet eğitimi için belirlenmiş standartlarla ve ilkelerle gösterdiği uygunluğun tartışılması amaçlanmıştır. ...
  • Thumbnail

   Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitiminde Kültürel Yetkinliğin İncelenmesi 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; BOZ, Ayşe Nur (Gece Akademi, 2019)
   1. Giriş Çeşitliliğin, çoğulculuğun bir aradalığının desteklendiği postmodenist söylemlerin yaygınlaştığı günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle artan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal değişimlerin neden olduğu göç ...
  • Thumbnail

   Uluslararası Halkla İlişkiler Bağlamında Uluslararası Halkla İlişkiler Ajanslarının Hizmet Alanları 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019-03)
   Bu çalışmanın amacı, uluslararası halkla ilişkiler ajanslarının yapmış oldukları uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmektir. Uluslararası halkla ilişkiler ajanslarını inceleyen az sayıda ...
  • Thumbnail

   Unutturulan Kimliğimizi Hatırlamak İçin Sosyal Dokunuşlar 

   AKDAĞ, Ömer (Billur Yayınevi, 2020)
   Bu kitapta verilmek istenen ana fikir: önce kendimiz olmaktır. İnancımızla, örf-âdet ve ahlakımızla şahsiyetli olmak, daha sonra dünyaya açık olmaktır. Yani öğrenmeye, gelişmeye ve inkişaf etmeye teşne olabilmektir. Sabitemiz ...
  • Thumbnail

   The Using of Websites of the Universities for Prospectives Students for Purpose of Instutional Promotion 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; GEDİK, Hasan (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017-10-17)
   The institutional promotional activities are more important nowadays because of the pressure of globalization and developing communication systems. The websites have more advantages than the newspaper, radio, television, ...
  • Thumbnail

   Üniversite Öğrencilerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Algılarının Değerlendirilmesi 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2020-09-01)
   Sosyal sorumluluk işletmeler için olduğu kadar bireyler için de önemli konulardan bir tanesidir. Bugünlerde insanlar yakın çevreleri için olduğu kadar tüm insanlık için de bir şeyler yapmak istemektedirler. Bu çabalar ...
  • Thumbnail

   Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Şehre Ekonomik Katkıları 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol; AFŞAR, Bilge; GEDİK, Hasan (ASOS Journal, 2015)
   Ülkemizde üniversitesiz il kalmamıştır. Böylece yükseköğretim kurumlarının ekonomiye katkısı daha çok irdelenir hale gelmiştir. Üniversiteler, sahip oldukları öğrenciler vasıtasıyla yer aldıkları kentlere ekonomik, sosyal ...
  • Thumbnail

   Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: KTO Karatay Üniversitesi Facebook Örneği 

   ÖZDEMİR, Nilgün; İŞMAN, Aytekin (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018-08-17)
   Günümüz insanı iletişimle iç içe yaşamaktadır. Kitle iletişim araçları hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. 1990'lı yılların ilk yarısında sıradan kullanıcıların hayatına giren internet, kullanıcılarına sanal bir ...
  • Thumbnail

   Vaka-i Hayriye'ye Kadar Anadolu'da Bektaşi Tekkeleri ve Zaviyeleri 

   DEĞERLİ, Ayşe; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2018-06-30)
   Bektaşilik, birbirine aykırı pek çok ögeyi barındıran, dili Türkçe olan ve senkretik bir öğretidir. XVI. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti tarafından Safevi yayılmacılığının önlenmesi için desteklenmiş; Balım Sultan ile ...
  • Thumbnail

   The Validation and Correlations with Empowering Leadership and Self Efficacy Scales 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY, Demet (Journal of Social Sciences Research, 2015-08)
   Empowering employees becomes a current issue as leadership approach as well as a managerial means of contemporary approaches. Empowering employees is predicted to impact on self- efficacy positively. In the first phase of ...