Now showing items 160-168 of 168

  • Thumbnail

   Vaka-i Hayriye'ye Kadar Anadolu'da Bektaşi Tekkeleri ve Zaviyeleri 

   DEĞERLİ, Ayşe; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2018-06-30)
   Bektaşilik, birbirine aykırı pek çok ögeyi barındıran, dili Türkçe olan ve senkretik bir öğretidir. XVI. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti tarafından Safevi yayılmacılığının önlenmesi için desteklenmiş; Balım Sultan ile ...
  • Thumbnail

   The Validation and Correlations with Empowering Leadership and Self Efficacy Scales 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY, Demet (Journal of Social Sciences Research, 2015-08)
   Empowering employees becomes a current issue as leadership approach as well as a managerial means of contemporary approaches. Empowering employees is predicted to impact on self- efficacy positively. In the first phase of ...
  • Thumbnail

   Validity of and Relationship Between The Variables of Ethical Climate and Culture Patient Safety and Organizational Support 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY, Demet (The Journal of Academic Social Science Studies, 2015-10)
   In this study, it was assumed that behavioral variables within the organization-al environment contribute to improve patient safety. For this purpose, in the initial phase, validity and reliability analysis was conducted ...
  • Thumbnail

   Vesâik-i Bektaşiyân'da Yer Almayan Rumeli'deki Bektaşi Yapıları (1400-1826) 

   DEĞERLİ, Ayşe; KÜÇÜKDAĞ, Yusuf (2017-06-15)
   Çok sayıda Yesevi şeyhi XIII. yüzyılda Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip tekke açmış; yerleştikleri bölgelerde bağlı bulundukları Ahmed Yesevi’nin görüşlerini yaymaya başlamışlardır. Bunlardan biri de Hacı Bektaş Veli’dir. ...
  • Thumbnail

   Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Özanlayış ve Merhametin İncelenmesi 

   AKDENİZ, Seher; GÜLTEKİN AHÇI, Zeynep (Çizgi kitabevi, 2018)
   Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...
  • Thumbnail

   Yeni Bir Yaşam Biçimi: Artırılmış Gerçeklik (AG) 

   BİNGÖL, Bülent (ÜSKÜDAR ÜNİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 2018-08-01)
   Developments/changes in the field of technology directly or indirectly affect human life. The rapidly developing/changing software and hardware in the field of communication technology is not only determining people’s ways ...
  • Thumbnail

   Yeni Ekonomi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Gazi Kitabevi, 2014)
   Yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel anlamda artan rekabet, dünya ekonomisindeki finansal gelişmeler ve ilerleyen teknoloji işletmeleri dışa açılmaya, yenilik yapmaya ve teknoloji geliştirmeye zorlamış, özellikle ...
  • Thumbnail

   Yoksullukla Mücadelede Hedefleme Mekanizmaları Üzerine Bir Değerlendirme 

   AYHAN, Döne; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara (2016-04)
   GİRİŞ Yoksulluk küreselleşmenin etkisiyle sosyal refah alanında daha görünür hale gelen ve farklı disiplinlerce ele alınan bir sorundur. Toplumsal eşitsizlikle yakından ilgili olan yoksulluk; sağlık, eğitim gibi hizmetlerden ...
  • Thumbnail

   “Yok” Edilen İnsanlık: Soykırım Suçu ve Uluslararası Sosyal Hizmet 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, 2017)
   Toplum olabilmenin ve insanlık olarak bir arada yaşayabilmenin bir gereği olarak ahlaki duygu ve değerlerin önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçekliği oluşturmaktadır. Sosyal hizmetin varoluş ilkelerinden olan sosyal adalet, ...