Show simple item record

dc.contributor.authorÜLKÜ, ÇALIK
dc.date.accessioned2019-07-05T05:44:01Z
dc.date.available2019-07-05T05:44:01Z
dc.date.issued2015-09-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/445
dc.description.abstractDeğişen müşteri beklentilerine zamanında cevap verebilmek ve rakiplerinden farklı yönlerini göstererek tercih edilen olmak, otel işletmelerinin gelecek planlamalarındaki en önemli başarı ölçütlerindendir. Bu yönüyle otel işletmeleri için sundukları hizmetlerdeki pazarlama stratejileri hayati bir önem taşımaktadır. Otel işletmeleri artan rekabet ortamına dayalı olarak pazarlama çalışmalarında stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu doğrultuda çalışmada, Konya ili merkezinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin pazarlama stratejilerini oluşturma ve uygulama süreçlerini tespit ederek, pazarlama stratejilerine ne düzeyde önem gösterdiklerini ortaya koyabilme amaçlanmıştır. Ayrıca bu temel amaç çerçevesinde çalışmada; söz konusu otellerin; pazarlama departmanı bulundurup bulundurmamalarına ve otelin bazı temel özelliklerine göre pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek de amaçlanmıştır. Bu bağlamda Konya ili merkezinde faaliyet gösteren 18 otelde yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS istatistiki analiz programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, otellerin pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeyleri ortaya konulmuş, ayrıca otellerin pazarlama departmanına sahip olup olmama durumu ve konaklama kapasiteleri ile pazarlama stratejilerine verdikleri önem düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractResponding in time to changing customer expectations and being the chosen one by showing different aspects than the competitions are the most important success criterias in future planning for the hotel managements. With this aspect, marketing strategies at the services that the hotel managements provide are vital. Hotel managements, based on the increasing competitive environment, should develop strategies to their marketing operations. Accordingly, in this study, it is aimed to develop marketing strategies and determine the application processes for the hotel managements that operate in central Konya region in order to reveal at what level the hotels value the marketing strategies. In addition, within the framework of this fundamental purpose, it is also aimed to determine for the subjected hotels, if they have present marketing department or not and if their given value level to the marketing strategies show differences or not. In this context, the data was collected by face to face survey method from 18 hotels which operate in the central of Konya region and analyzed by using SPSS statistical analysis program. In the results of the analysis, the importance level of the marketing strategies given by the hotels were revealed, in addition, significant differences were determined between the status of the hotels which have or have not present marketing departments and the accommodation capacity with the importance level they give to the marketing strategies.en_US
dc.subjectKonya = Konyaen_US
dc.subjectOtel işletmeciliği = Hotel businessen_US
dc.subjectOteller = Hotelsen_US
dc.subjectPazarlama = Marketingen_US
dc.subjectPazarlama stratejileri = Marketing strategiesen_US
dc.subjectİşletmeler = Businessesen_US
dc.titleOtel işletmelerinde pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması süreci: Konya örneği / The process of the organization and i̇mplementation of the marketing strategies at the hotel business: The case of Konya regionen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record