Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ
dc.contributor.authorASLANTAŞ, AYŞE
dc.date.accessioned2019-07-05T07:25:36Z
dc.date.available2019-07-05T07:25:36Z
dc.date.issued2018-02-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/455
dc.description.abstractSon yıllarda, yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel enerji talebindeki hızlı yükseliş, sınırlı bir enerji kaynağı olan fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükeneceği endişeleri ve bu kaynakların kullanımının neden olduğu hava kirliliğinin giderek artması gibi problemlere çözüm arayan ülkeleri biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Biyoenerji, ağaç, hayvan ve bitki gibi organik atıkların oluşturduğu biyokütle kaynaklarının modern teknolojiler vasıtasıyla dönüştürülmesi sonucu elde edilen, temiz, sürekli ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. İnsanlığın var oluşundan itibaren biyokütle, ham haliyle, ısınma, pişirme ve hayvan besleme gibi en temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılagelmiş ve günümüzde katı, sıvı ya da gaz formuna dönüştürülerek, elektrik üretimi, ısınma ve taşıt yakıtı olarak halen kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, küresel biyoenerji profilini ortaya koymak suretiyle, Türkiye'nin biyokütle çeşitliliğine ve yüksek biyoenerji potansiyeline dikkat çekmek ve bu potansiyelin Türkiye'nin yenilenebilir enerji arzına sağlayabileceği katkıyı gözler önüne sermektir. Bu bağlamda çalışmada, öncelikle biyoenerji kaynakları ve biyoenerji konusunu genel hatlarıyla ele alınmıştır ve sonrasında dünya biyoenerji profili incelenerek sektörde lider durumundaki ülkelerin biyokütle kullanımları ve potansiyelleri araştırılmıştır. Daha sonra ise, konu ile ilgili ulaşılabilen kısıtlı verilere dayanarak Türkiye'nin biyoenerji ve biyokütle kaynaklarının potansiyeli detaylandırılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'nin biyoenerji potansiyelinin yenilenebilir enerji arzına önemli ölçüde katkıda bulunacağı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe countries that are seeking solutions to problems such as, the rapid rise in the demand for global energy which emerged as a natural result of living social and economic developments, concerning about depleted fossil fuel which are to be consumed in the near future and air pollution sourced from the increasing use of fuel, have been led to bioenergy which has a very important place among renewable energy alternatives, in recent years. Bioenergy is considered as a clean, sustainable and reliable energy source derived from converted biomass residues that composed of any kind of organic materials like wood, animal and plant, through modern technologies. Throughout human history biomass in its crude form has been used as an important source of all our basic needs like heating, cooking and feeding, and nowadays it is also being used to generate electricity, heat or fuel by using its converted forms of solid, liquid or gas. The purposes of this study were, to point out the wide range of biomass resources of Turkey and its high bioenergy potential by giving the global bioenergy portrait and to demonstrate the potential contribution of bioenergy to Turkeys' energy supply. In this context, this thesis reviews the bioenery resources and bioenergy in general and later examines the global bioenergy profile by investigating biomass potential and its utilization in the countries which are leading the bioenergy sector. After that, based on existing and limited literatures that can be accessed, the bioenergy and biomass potential of Turkey had been examined in detail. Consequently, it has been found out that bioenergy has a potential to contribute the renewable energy supply of Turkey.en_US
dc.subjectBiyoenerji = Bioenergyen_US
dc.subjectBiyokütle = Biomassen_US
dc.subjectBiyokütle enerjisi = Biomass energyen_US
dc.titleDünya'da ve Türkiye'de biyokütle enerjisinin kullanımı ve potansiyeli / The utilization and potential of bioenergy in the world and in Turkeyen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record