Show simple item record

dc.contributor.authorKARABIYIK, AGAH
dc.date.accessioned2019-07-05T08:28:51Z
dc.date.available2019-07-05T08:28:51Z
dc.date.issued2019-01-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/469
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesinde, Konya ili sınırları içindeki bir kamu kurumu çalışanlarının bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amaçları şu şekilde sıralanabilir: Çalışanların örgüt içi iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi, Örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesi, Mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların, örgüt kültürü ve iş tatmin düzeylerinde anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesi. Yapılan çalışmada, yaş grupları, cinsiyet, çalışma süresi, gelir durumu ve işletmedeki görevi olmak üzere beş değişken üzerinden Konya'daki kurumlarda örgüt kültürü ve iş tatmini düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini, Konya ilinde bir kamu kuruluşunun çalışanları oluşturmaktadır. Bu kuruluşta kadrolu olarak 13 beyazyaka, 72 mavi yaka çalışan arasında araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın evreni amaçlı örnekleme yöntemi kapsamında örnekleme hatası 0,5 alınarak toplamda 85 adet çalışan araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamında çalışanlara anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS 20.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışmaya göre, örgütsel kültür ve iş tatmini algısı düzeyi kadınlara göre erkeklerde daha yüksek görülmüş olup, katılımcıların örgütsel kültür ve iş doyumuna yönelik algılarının çalışma sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı hususunun incelenmesi neticesinde, 1 yıldan az çalışma süresine sahip katılımcıların örgüt kültürü vi ve iş tatminine yönelik algıları, 11 – 15 yıl arası çalışma süresine sahip katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ulaşılan başka bir sonuç ise, 1603-2000 lira arasında gelir durumuna sahip çalışanların iş tatmini ve örgüt kültürüne yönelik algı düzeyi, 5000 lira ve üzerinde gelir durumuna sahip çalışanlara göre daha yüksek olduğudur. Son olarak çalışmada, örgütsel kültür algısı ve iş tatmini düzeyinin beyaz yakalılarda mavi yakalılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş olup, ankete katılan çalışanların iş tatmini ile örgütsel kültür algıları arasında yüksek düzeyde, pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür (r=0,77; p=0.00). Buna göre, iş doyumu arttıkça örgütsel kültür algısının da artış gösterdiği yorumu yapılabilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the perspectives of employees of a public institution within the boundaries of Konya province in the review of the relationship between organizational culture and job satisfaction. The objectives of the research can be listed as follows:  Determining employees' job satisfaction levels within the organization  Determining the level of relationship between organizational culture and job satisfaction  Determining whether there are any significant differences in the levels of organizational culture and job satisfaction of blue-collar and white-collar employees. In this study, the levels of organizational culture and job satisfaction were tried to be determined in the institutions in Konya by means of five variables such as age groups, gender, working time, income status and duty in the enterprise. The universe of the study is composed of the employees of a public institution in Konya. 13 white-collar employees and 72 blue-collar employees were surveyed. The universe of the study was included within the scope of a total of 85 employees by taking the sampling error as 0,5. A survey was applied to the employees and its results were analysed statistically by using SPSS 20.0. According to the study, the level of organizational culture and job satisfaction perception is higher in males than in females and as a result of reviewing whether perceptions of the participants on organizational culture and job satisfaction differ with viii respect to working hours, it was determined that perceptions of the participants who have less than a year working time in terms of organizational culture and job satisfaction are higher than perceptions of the participants who have working time between 11 and 15 years. Another result of the study is that the level of perception of employees with an income status between 1603 and 2000 TL on job satisfaction and organizational culture is higher than the level of perception of employees with an income status of 5000 TL and over it. Finally, it was found that the level of organizational culture and job satisfaction was higher in white-collar employees than blue-collar employees and it was seen that there is a high positive and statistically significant relationship between the job satisfaction and organizational culture perceptions of the surveyed employees (r=0,77; p=0.00). Accordingly, it can be said that the perception of organizational culture increases as job satisfaction increases.en_US
dc.subjectKonya = Konyaen_US
dc.subjectÖrgüt kültürü = Organizational cultureen_US
dc.subjectİş doyumu = Job satisfactionen_US
dc.titleÖrgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki; Konya ilinde bir uygulama / Relationship between organizational culture and job satisfaction; An application in Konya provinceen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record