Show simple item record

dc.contributor.advisorGEÇKİL, Emine
dc.contributor.authorKURT SEZER, Hilal
dc.date.accessioned2021-01-13T07:54:03Z
dc.date.available2021-01-13T07:54:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4888
dc.description.abstractAmaç: Çalışmada pediatri hemşirelerinin duygu gereksinimleri ile maneviyat ve manevi bakım hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi Konya il merkezinde çalışan 280 pediatri hemşiresinden oluşmuştur. Veriler Sosyodemografik Bilgi Formu, Duygu Gereksinimi Ölçeği, Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler ortalama, standart sapma, yüzdelik, çoklu regresyon, pearson korelasyon ile analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin %80'i kadın, %58,2'si evli ve %61,7'si lisans mezunudur. Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği madde puan ortalaması 3,69±0,67 ve Duygu Gereksinimi Ölçeği toplam puan ortalaması 16,16±19,15’dır. Duygu Gereksinimi Ölçeği toplam puan ortalaması incelendiğinde duygusal olaylara olumlu yaklaştığını ifade eden (p<0,001), çocuk ve ailelerin manevi bakım gereksinimleri olduğunu düşünen (p<0,05), deneyimi 5 yıldan fazla olan (p<0,05), kadın olan (p<0,05) ve lisansüstü eğitim yapmış olan (p<0,05) hemşirelerin puanları diğerlerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin iki ölçek puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Özellikle bekar ve erkek, çocuğu olmayan, mesleğe yeni başlayan hemşireler başta olmak üzere tüm pediatri hemşirelerine çocuk ve ailelerinin manevi ve duygusal gereksinimlerini karşılayacak bilgi ve beceri kazandırılması önerilebilir.en_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectDuygularen_US
dc.subjectManeviyat
dc.subjectPediatri
dc.subjectHemşireler
dc.titlePediatri Hemşirelerinin Duygu Gereksinimleri ileManeviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesien_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record