Show simple item record

dc.contributor.authorSoydan, Sema
dc.contributor.authorAngın, Duriye Esra
dc.date.accessioned2021-01-22T08:28:23Z
dc.date.available2021-01-22T08:28:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4967
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine olan etkisini belirlemektir. Araştırmada anlık tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu oluşturan okul öncesi dönem çocuklarının 61-72 aylık olmasına aynı zamanda Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre eğitim veren bir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmesine dikkat edilmiştir. Çalışma grubunda, Reggio Emilia yaklaşımının uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 61-72 aylık 11 kız, 9 erkek, GEMS programının uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 12 erkek, 8 kız, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 11 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 60 çocuk yer almıştır. Araştırmada çocukların toplama ve çıkarma becerisini değerlendirebilmek amacıyla, Soydan (2014) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Toplama ve Çıkarma Becerisi Ölçeği” kullanılmıştır. Soydan (2014) tarafından ölçeğin güvenirlik çalışması için yapılan istatistiklerde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .97, Sperman-Brown güvenirlik katsayısı ise .91 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada normallik dağılımı ve varyansların homojenliği varsayımları yerine getirildiğinden, Reggio Emilia Yaklaşımı’nın, GEMS Programı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine etkisini sınamak amacıyla tüm gruplardaki çocukların “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Toplama ve Çıkarma Becerisi Ölçeği” puan ortalamaları Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. ANOVA sonucunda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD Testi yapılmıştır. Ayrıca farklı programlara göre okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların toplama-çıkarma becerisi başarı durumlarını ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı istatistikten yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, Toplama ve çıkarma becerisinin kazandırılmasında Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve MEB Programı arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ancak; yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerisindeki başarıları, devam ettikleri okul öncesi eğitim programına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. Ayrıca araştırmada, Gems programının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100 Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde %81, ayırma problemlerinde %97, parça-bütün problemlerinde % 100 ve karşılaştırma problemlerinde % 55 başarı elde edildiği; Reggio yaklaşımının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100, Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde %58, ayırma problemlerinde % 93, parça-bütün problemlerinde % 75 ve karşılaştırma problemlerinde % 25 başarı elde edildiği; MEB programının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100, Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde % 37, ayırma problemlerinde % 98 parça-bütün problemlerinde % 100 ve karşılaştırma problemlerinde % 15 başarı elde edildiği tespit edilmiştir. Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine olan etkisini belirlemek amacıyla yürütülen araştırma sonucunda, ele alınan farklı okul öncesi eğitim programlarının çocuklara toplama ve çıkarma becerisinin kazandırılmasında aynı etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi dönemdeki çocukların değişim bilinmeyen birleştirme, ayırma ve parça bütün sorularında yeterli destek sunulursa %90 oranında başarı elde ede-bilecekleri söylenebilir. Bununla birlikte araştırmada, çocukların en çok karşılaştırma sorularında zorlandıkları belirlenmiştir.en_US
dc.publisherEducational Sciences Research in the Globalizing Worlden_US
dc.titleFarklı Programlara Göre Eğitim Alan 61-72 Aylık Çocukların Toplama ve Çıkarma Becerilerinin İncelenmesien_US
dc.typeBook chapteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record