Show simple item record

dc.contributor.authorNiray, DEMİRÖRS
dc.date.accessioned2019-07-08T14:02:35Z
dc.date.available2019-07-08T14:02:35Z
dc.date.issued2019-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/714
dc.description.abstractÖZET Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİRÖRS, Niray Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Birol BÜYÜKDOĞAN Mayıs, 2019 Günümüz çalışanlarının büyük bir çoğunluğu Y kuşağı üyesi olduğundan bu kuşağın örgütsel bağlılıklarının incelenmesi, çalışan kitlesinin örgütsel bağlılığını belirleme adına büyük bir kazanım sağlayacağından önem taşımaktadır. Çalışanların örgütsel bağlılıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi motivasyon ve performans üzerindeki etkileri de açıklayacağından işletmeler adına oldukça önemli bir husustur. Araştırmada, " Y kuşağı çalışanlarının örgütsel bağlılık algıları: Bilişim sektöründe bir araştırma" örneklemi bağlamında; Y kuşağı ve örgütsel bağlılık kavramlarının tanımlanması ve Y Kuşağı'nın örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemesi ile ilgili hususların belirli boyutları ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan verilerin toplanması amacıyla Sosyo-Demografik Bilgi Formu ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Y kuşağında bulunan ve bilişim sektöründe çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık olmak üzere üç alt boyut ve örgütsel bağlılık olmak üzere bir ana boyut yardımıyla belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların duygusal bağlılık ve normatif bağlılık düzeyleri yüksek, devam bağlılıkları ve genel örgütsel bağlılıkları çok yüksek bulunmuştur. En yüksek bağlılık düzeyi devam bağlılığı olarak belirlenmiştir. Bu bağlılığı sırasıyla; duygusal bağlılık ve normatif bağlılık izlemektedir. Cinsiyete göre duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve genel örgütsel bağlılıkta anlamlı farklılık bulunmuştur. Kadınların bağlılık düzeyinin erkeklerden yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumlarına göre üniversite ve yüksek lisans mezunları arasında duygusal bağlılık ve devam bağlılığı düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Üniversite mezunlarının duygusal bağlılığı yüksekken yüksek lisans mezunlarının devam bağlılıkları yüksek olarak belirlenmiştir. Bulunduğu işyerinde çalışma süresine ve toplam hizmet süresine göre tüm boyutlarda anlamlı farklılık bulunmuştur. Genel olarak işyerinde çalışma süresi ve toplam hizmet süresi arttıkça duygusal, devam, normatif ve genel örgütsel bağlılığın da arttığı belirlenmiştir Sonuç olarak örgütsel bağlılık, bireysel motivasyon ve performans, bunlara bağlı olarak da örgütsel motivasyon ve örgütsel performans üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu sebeple, çalışanların örgütsel bağlılıklarını arttırmak, işletmelere uzun vadede yüksek performansı da beraberinde getirmektedir. Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Örgütsel Bağlılık, Normatif Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ABSTRACT ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE Y GENERATION: INFORMATICS SECTOR EXAMPLES DEMİRÖRS, Niray Master of Business Administration Supervisor: Doctor Lecturer Birol BÜYÜKDOĞAN May, 2019 It is essential to inspect organisational commitment of Generation Y, as they are the majority in the workplace. Since the definition of the factors effecting the worker's organisational commitment gives way to define the effects on their motivation and performance, it is a prominent subject for enterprices. The research aims identifying the Generation Y and its organisational commitment; how the related subjects and their aspects effect the levels of Generation Y's organisational commitment. Socio-Demographic Characteristics and Organisational Commitment Measure are used in order to collect data for the research. Generation Y members working in information industry have a main level of commitment which is organisational commitment; and three sub-levels of organisational commitment which are affective commitment, continuance commitment and normative commitment. It is found out that the affective commitment and normative commitment levels of the participants are high, continuance commitment and general organisational commitment levels are very high, according to the research. The highest level of commitment is defined as continuance commitment. Affective commitment and normative commitment follow it respectively. There is a significant difference between genders looking at their levels of affective commitment, normative commitment and general organisational commitment. The female commitment level is defined higher than male commitment level. There is a significant difference between bachelor's degrees and master degrees. The ones having a bachelor's degree have a high level of affective commitment while the ones having a master's degree have a high level of continuance commitment. In respect to the time worked in the current workplace and total service time, there is a significant difference in all commitment levels. In general, the more the time worked in a certain workplace and the total service time, the higher the level of affective, continuance, normative and general organisational commitment. In conclusion, organisational commitment has an effect on personal motivation and performance; thus, it has a direct effect on organisational motivation and organisational performance. In the light of this conclusion, increasing the employees' organisational commitment brings high performance along the side. Key Words: Generation Y, Organisational Commitment, Normative Commitment, Affective Commitment, Continuance Commitmenten_US
dc.titleY KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA / ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE Y GENERATION: INFORMATICS SECTOR EXAMPLESen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record