Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Mevra
dc.contributor.authorSoner, Burak Cem
dc.contributor.authorŞahin, Ayşe Saide
dc.date.accessioned2020-01-21T13:23:25Z
dc.date.available2020-01-21T13:23:25Z
dc.date.issued2019-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1693
dc.description.abstractÇalışmamızda korpus kavernozum (KK) dokusunda etki gösteren kasıcı ve gevşetici ajanların etkisinin leptin inkübasyonu sonrası değişikliği değerlendirilmiş ve bu etki üzerine endotel kaynaklı nitrik oksit’ in rolü olup olmadığı araştırılmıştır. YÖNTEM: Wistar-albino türü erkek sıçanların KK dokuları sıcaklığı 37°C’ de sabit tutulan %95 O2- %5 CO2 karışımı ile gazlandırılan ve Krebs-Henseleit solüsyonu içeren 10 ml’ lik izole organ banyolarına alındı. Uygulanan prosedürlere verilen cevaplar izometrik olarak kaydedildi. Kasıcı ajan olarak 3x10-6M fenilefrin (FE) ve 3x10-5M serotonin (5-HT) kullanıldı, gevşetici ajan olarak 10-9-10-5 M asetilkolin (ACh) kümülatif uygulandı. 10-8M Leptin inkübasyonu sonrası FE ve 5-HT kasılma yanıtları değerlendirildi. ACh gevşeme yanıtları 30 dk süre ile leptin inkübasyonu ile 10-5M L-NAME varlığında ve yokluğunda saptandı. BULGULAR: KK dokusunun 30 dk süre ile leptinle inkübe edilmesi FE ve 5-HT kasılma yanıtlarını anlamlı olarak inhibe etti (p<0.01). FE kasılma sonuçları inkübasyon yapılmayan grupta 207.9±13.58; leptin inkübasyonu sonrasında 145.2±13.47 olarak elde edilmiştir. 5-HT kasılma yanıtları inkübasyon yapılmayan grupta 110.70±9.96; leptin inkübasyonu sonrasında 65.62±4.93 olarak bulunmuştur. FE- ACh grubu, Leptin-FE-ACh grubu, Leptin-L-NAME-FE-ACh grubu maksimum gevşeme yanıtları sırasıyla %30.17±2.28; %34.49±4.04; %20.60±1.89 olarak saptanmıştır. Leptin inkübasyonu ACh maksimum gevşeme yanıtlarında inkübasyon yapılmayan gruba göre farklılık oluşturmazken, L-NAME inkübasyonu ile gevşeme yanıtları istatistiksel olarak azaltmıştır (p<0.05). 5-HT-ACh grubu, Leptin-5HT-ACh grubu, Leptin-L-NAME-5HT-ACh grubu maksimum gevşeme yanıtları sırasıyla %76.99±3.03; %70.358±6.89; %49.75±5.73 olarak hesaplanmıştır. Leptin inkübasyonu sonrasında ACh maksimum gevşeme yanıtlarında anlamlı bir artış gözlenmezken, L-NAME inkübasyonu ile anlamlı bir azalma göstermiştir (p<0.05). SONUÇ: Sunulan bu çalışmada sıçan KK dokusunda FE ve 5-HT aracılı kasılma yanıtları leptin inkübasyonu sonrası anlamlı olarak azalmıştır. Hem FE hem de 5-HT gruplarında leptin inkübasyonu ile L-NAME varlığında ve yokluğunda değerlendirilen ACh gevşeme yanıtlarında L-NAME olmadığında artma gözlenmezken, LNAME varlığında azalma gözlenmiştir. Leptin inkübasyonu KK’ da vazokonstriktör ajanların etkisini azaltırken ACh gevşeme yanıtlarında anlamlı bir artışa neden olmamıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectKorpus kavernozum, leptin, erektil disfonksiyonen_US
dc.titleSIÇAN KORPUS KAVERNOZUMDA KASICI AJANLAR ÜZERİNE LEPTİN’ İN ETKİSİen_US
dc.typePresentationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record