Now showing items 41-60 of 67

  • Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulanabilirliği 

   DOĞU, Hicret; DOĞU, Hakkı Mert (2019-12)
  • Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Göre Kiraya Verenin Kira Sözleşmesini Sona Erdirmesi 

   DOĞU, Hakkı Mert (2019-12-01)
   Kira sözleşmesi, kiracı ile kiraya veren arasında akdedilen bir sözleşmedir. Bu sözleşmede kiracı belirli bir bedel karşılığında kiraya verenin taşınır veya taşınmaz malını kullanma ve ondan yararlanma hakkını elde etmektedir. ...
  • İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları 

   ÖZDEMİR, Yücel (Adalet Yayınevi, 2020)
   İnsan sosyal bir varlık olarak ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadır. İnsan doğasından kaynaklanan bu zorunluluk, tarihsel süreç içerisinde insanların bir araya gelerek toplumu ...
  • Kusurun Mahiyetinin Kusur İlkesine Etkisi 

   KORKMAZ, Fırat (Seçkin Yayıncılık, 2020-01-01)
   The most fundamental matter that affects the fault principle is the nature of fault element. There is a profound disagreement in the doctrine that the definition of the fault is its will or behavior. The controversy in ...
  • COVID-19 Salgını Kapsamında Şirket Yöneticilerinin Almaları Gereken Önlemlere Genel Bir Bakış 

   AKINCI, Elif (İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020-06)
   The COVID-19 epidemic, which was declared by the World Health Organization as a pandemic on 11 March 2020, concerns not only about human health, but also about society and the global economy. Because the significant ...
  • Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın 

   SARIKAYA, Ecenur (KTO Karatay Üniversitesi Dergisi, 2020-07)
   Hukukun her alanında gözetilmesi gereken eşitlik ilkesi, çalışma hayatındaki kadınlar açısından da sağlanmalıdır. Bu durum kadınları koruyucu birtakım düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Nitekim çalışma hayatı ...
  • Taşınmaz Manzarası Üzerindeki Hukukî Yararın Korunması 

   GÜLEŞ, Bedia (2020-07-15)
   Öz Bir taşınmaz mâliki taşınmazı üzerinde önemli yetkilere sahiptir. Bunlardan birini de taşınmaz manzarasının kapatılmaması oluşturur. Manzaranın kapatılmaması konusundaki hukukî yarar, ekonomik ya da maddî olmayan bir ...
  • Covid-19 Pandemisinin Bireysel İş Hukuku Bakımından Sonuçları 

   SARIKAYA, Ecenur (Terazi Hukuk Dergisi, 2020-09)
   Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül bir virüs olan Covid-19 salgını, çalışma hayatını da doğrudan etkilemiştir. Nitekim, karantina uygulamaları, sokağa çıkma yasakları ve bazı işyerlerinin kapatılması gibi önlemler iş ...
  • Covid-19 Pandemisinin Toplu İş Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından Sonuçları 

   SARIKAYA, Ecenur (Terazi Hukuk Dergisi, 2020-10)
   Tüm dünyanın etkilendiği Covid-19 salgını, ülkemizde de ciddi sonuçlar doğurmuştur. Hastalığın büyük ölçüde solunum yoluyla bulaştığı tespit edildiğinden çalışma hayatı da salgından doğrudan etkilenmiştir. Mevcut koşullarda ...
  • Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali Ve Muvazaa Davaları 

   ÇETİNEL, Tunahan (YETKİN YAYINLARI, 2020-11-07)
   Tarih boyunca insanlar, birbirleriyle sözleşme ilişkisi içerisine girmişlerdir. Sözleşme ilişkisine ilişkin evrensel nitelikte olan ilkelerden biri, ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesidir. Bu ilke gereğince, sözleşmenin ...
  • Yiyecek Taklidi Ürünler 

   DOĞU, Hakkı Mert (9. Tüketici Hukuku Kongresi, 2020-11-27)
  • Yargıtay Kararları Işığında Garanti Sözleşmesi 

   GÜLEŞ, Bedia (2020-12)
   Hukukî ve ekonomik ilişkilerde teminat vasıtaları önemli bir yere sahiptir. Zira tahsil edilemeyen bir alacağın önemi yoktur. Teminat yönteminin maddî açıdan kapsamlı ve kolay olması, alacağın elde edilmesini de kolaylaştırır. ...
  • Yayın Yetki Belgesi ve Bundan Doğan Sorumluluk 

   DOĞU, Hakkı Mert (Av. Hasan Güneş Atabay Armağanı-TBB Spor Hukuku Kurulu, 2020-12-01)
   Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sevilen ve takip edilen bir spor dalıdır. Futbol müsabakalarının yayınlanması meselesi ise hem spor süjeleri (örneğin seyirciler, spor kulüpleri) hem de spor hukuku ...
  • Yapı Kayıt Belgesi Verilen Yapılarda Depremden Doğan Sorumluluk 

   DOĞU, Hakkı Mert (4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR 4), 2020-12-07)
   Yapı kayıt belgesi, İmar Barışı Kanunu şeklinde adlandırılan ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ...
  • E- Spor ve E-Spor Hukuku’nda Sporcu Sözleşmeleri 

   DOĞU, Hakkı Mert (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020-12-15)
   Son yıllarda hızlı bir gelişim evresine giren spor ve spor hukuku, bu gelişimini sanal alemde de göstermektedir. E-spor (elektronik spor) adı altında ortaya çıkan ve genellikle internet üzerinden takım halinde ya da ...
  • Medeni Birliktelik Sözleşmesi 

   DOĞU, Hakkı Mert (Selçuk Hukuk Kongresi I, 2020-12-18)
   Fransız Medeni Kanunu’nun 515-1 ile 515-8 maddeleri arasında düzenlenen ve Fransızca pacte civil de solidarite şeklinde ifade edilen kurum, evlenmeyi düşünmeyen ancak evlilik benzeri bir kurum altında yaşamak isteyenler için ...
  • Roma Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Beğenme Koşulu İle Satış Sözleşmesi 

   GÜLEŞ, Bedia (2020-12-28)
   ÖZET Beğenme koşuluyla satış, satış sözleşmesinin özel bir türü oluşturmaktadır. Bu sözleşme 818 sayılı Borçlar Kanununda isim olarak yer almamaktaydı. Ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ayrıntılı olarak hükme ...
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Stajyer Kavramı 

   BULUN TOKKAŞ, Sevde (Milli Egemenlik ve Hukuk TBMM'nin 100.Yılı Anısına Armağan- Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları-Oniki Levha Yayıncılık, 2021)
   Stajyer, bir meslek hakkında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulama ile geliştirmek için işyerinde çalışan kişilerdir. Stajyer, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumunda öğrencidir. Stajyer işyerinde iş görme borcuyla çalışmadığı ...
  • İş İlişkisinde Tarafların Ölümünün Bireysel İş Hukukuna Etkisi 

   BULUN TOKKAŞ, Sevde (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-03)
   Ölüm, hukuki açıdan sonuçları olan hem doğal hem de hukuki bir olaydır. Ölümün bireysel iş hukukuna etkisi ölenin işçi veya işveren olmasına göre farklılık gösterir. İşçinin ölümü halinde işçi iş görme borcunu yerine ...
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Geçici İş İlişkisi 

   SARIKAYA, Ecenur (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2021-04)
   Geçici iş ilişkisi İş Kanunu'nda düzenlenmiş olup üçlü ilişki kuran bir istihdam biçimidir. Geçici iş ilişkisinde bireysel iş hukuku anlamında tarafların yükümlülükleri açık olmakla birlikte sosyal güvenlik hukuku açısından ...