Now showing items 1-20 of 22

  • Anne Baba Davranışlarının ve Sosyal Çevrelerinin Liderlere Etkileri 

   ASLAN, ŞEBNEM; YALÇIN, HATİCE; SARP, A. K. NİLGÜN; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   Liderliğin, literatürde doğuştan olduğu gibi sonradan kazanılan bir yönünün olduğu ifade edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu araştırma liderliğin aile davranışlarıyla ve sosyal çevreyle ilişkisinin olup olmadığını incelemeye ...
  • GÖRÜŞME TEKNİĞİ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...
  • Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; BOZ, AYŞE NUR (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesine göre, uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AYHAN, DÖNE; AKIN, ELMAS (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
  • İz Sürme (Tracer) Yöntemi 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Nitel araştırmalarda kullanılan farklı yöntemlerle ilgili çalışmalar eski yıllara dayansa da bu yöntemlerin günümüz alan yazınında kullanımı son yıllarda artış göstermeye başlamıştır. Araştırma sorununun belirlenmesinde, ...
  • KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GİRİŞ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Karma yöntem çoğunlukla son dönem sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda çok tercih edilmeye başlamıştır. Karma yöntem araştırmalarının geçmişi çok da eski bir tarihe dayanmamaktadır. Karma yöntem araştırmaları, ...
  • Karma Araştırma Yöntemine Giriş 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA (2018)
  • Konya’da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyeliler Üzerine Bir Çalışma 

   ALPTEKİN, KAMİL; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA (Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2018)
   Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrasında yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Bu büyük göç dalgası gün geçtikçe kalıcı bir duruma dönüşmüş, bir sosyal ve ekonomik uyum ihtiyacını gündeme ...
  • Mattison Affluenza Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması/ Turkish Adaptation of Mattison Affluenza Scale 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AKIN, ELMAS; AYHAN, DÖNE (TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016)
   Bu çalışma, tüketimin aşırı halinin bireysel ve toplumsal açıdan öneminin vurgulandığı ve bireyleri kendi yaşamları üzerinde karar verebilmelerine kadar varan olumsuz etkilerinin konu edildiği sosyal psikoloji, psikiyatri, ...
  • NİTEL VERİ ANALİZİ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AKARÇAY, ÖZLEM (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Nitel veri analiz süreci oldukça karmaşık ve çok yönlü bir yapıyı temsil etmektedir. Nitel verinin analizi sürecinde, görsel materyallerin ve araçların kullanımı dikkati çekmektedir. Bunun yanında, öne çıkan başka ...
  • ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AKIN ALTINCI, ELMAS (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Bilimsel bilginin üretilmesi sürecinde pozitif yapının kullanılması ile ölçümleme ve sayılarla somutlaştırma gibi göstergelerin ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşın, pozitivist paradigmanın insan gerçekliğini ...
  • Sağlık Açısından Göç ve Yaşlılık 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Göç Araştırmaları Dergisi, 2018-06)
   Göç eden bireylerin göç ettikleri yerde yaşlandıklarında, sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma fırsatları, göç edilen ülkelerdeki olanaklar, sigortacılık sistemi önem taşımaktadır. Diğer açıdan yaşlı bireylerin göç ...
  • Sağlık Çalışanlarında Öğrenen Kültür Bilgi Yönetim Tatmini ve Görev Çeşitliliği 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; GÜZEL, ŞERİFE; UYAR, SEDA (Selcuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-01)
   Çalışmada sağlık sektöründe öğrenen kültür ve bilgi yönetim memnuniyet ilişkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada ayrıca sağlık çalışanlarının görev çeşitliliği hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Araştırma Türkiye’nin ...
  • SİSTEMATİK DERLEME VE META ANALİZ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; BOZ, AYŞE NUR (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Sosyal bilimlerde, araştırma yöntemlerinde yaşanan gelişmeler nicel ve nitel yöntemlerin içeriğini çeşitlendirmiştir. Buna göre, araştırmalarda özellikle kanıta dayalı esasların takip edilmesi oldukça görünür hale ...
  • Sonradan Yetiyitimine Sahip Bireylerde Aile Bağları Üzerine Nitel Bir Çalışma 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AYHAN, DÖNE; AKIN, ELMAS (Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2019)
   Toplumda bireylerin davranışlarını belirleyen ilişkiler, örüntü sürekliliği için çalışan kurumlararası ve kurumlarla bireyler arasındaki ilişki ve tutumlar ve her toplumun kendine özgü yorumları, sembolleri ve anlamların ...
  • Sosyal Hı̇zmette Kültürel Yetkı̇nlı̇k Eğı̇tı̇mı̇: İçerı̇ğe Yönelı̇k Bı̇r Sı̇stematı̇k Derleme Çalışması 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, 2019)
   Sosyal hizmet eğitiminin temel noktasını oluşturan bireyin biricikliği, farklı kültürlerle birlikte daha özgül ve değerli hale gelmektedir. Farklı değerlerle ve kültürel özelliklerle sosyal hizmetin mikro, mezzo ve makro ...
  • Suriyelilerin hukuki statüleri ile kayıt ve kimlik işlemleri üzerine genel bir değerlendirme 

   ALPTEKİN, KAMİL; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; AKIN ALTINCI, ELMAS (2018)
   Temel olarak iç ve dış göç hareketliliklerinin sosyal, ekonomik ve psikolojik farklı yansımaları bulunmaktadır. Özellikle savaş gibi bireyleri göçe zorlayan durumların varlığı halinde ise savaşla birlikte yaşanan travmatik ...
  • Suriyelilerin Hukuki Statüleri ile Kayıt ve Kimlik İşlemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme 

   Alptekin, Kamil; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; AKIN ALTINCI, ELMAS (Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2019-07)
   2011 yılının Mart ayında Suriye’de başlayan ve hâlen devam eden iç savaş sonucu bugüne kadar altı milyonun üzerinde Suriyeli can güvenliğini korumak üzere ülkesini terk etmek zorunda kalmış ve sadece Ortadoğu’yu ve ...
  • Trafik Kazası Geçiren Bireylerde Travma sonrası Gelişim: Sistematik Derleme Çalışması 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (International Journal of Traffic and Transportation Safety, 2017-12)
   Trafik kazası sonrasında bireylerin kendi çevrelerine ait baş etme ve destek mekanizmaları ile bireysel olarak sahip oldukları dirençlerinin nasıl etkilendiği konusu pozitif gelişmeye yönelik önemli bir noktayı ...
  • Türkiye'deki Kadın Girişimciliği 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; GÜZEL, ŞERİFE; UYAR, SEDA (Selcuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-01)
   Girişimciliğin ekonominin motoru sayıldığı günümüz şartlarında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının olmadığı varsayımıyla aile ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimcileri öne çıkartmaktadır. Bu çalışmada kadın girişimcinin ...