Now showing items 1-15 of 15

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Horoz İmgesi Üzerine Çağdaş Yorumlar 

   DELİDUMAN, Canan; BÜYÜKKARAGÖZ, Halime Oya (2016-07-01)
   Sanat, insan sezgilerinin ilk izleri ile doğmuştur. İlk çağlarda ilkellerin korku, büyü, inanç ve kutsallık çerçevesinde oluşan ilk hayvansal izler, önceleri doğanın taklidi iken daha sonra sanatçıların yeni anlam ve ...
  • Çağdaş Türk Resminde Dışavurumcu Otoportreler (1923-1960) 

   KAKAN, Ekin (2017-07-14)
   Otoportreler, sanatçıların kendileri hakkında bir iz bırakma isteklerinden dolayı tercih edilmektedirler. Geçmişten günümüze kişinin varlığının ispatı olarak kabul gören otoportreler, resmedilenin fiziksel ve ruhsal ...
  • Değişen yaşam döngüsünde tüketim odaklı tasarlanan markalaşan lüks konutlar 

   TEMİZCİ, Aliye (2017)
   Barınma ihtiyacı ile insanlar her dönem farklı biçimlerde ve yöntemlerle bir şekilde konut üretimini gerçekleştirmişlerdir. 1980'li yıllardan sonra küreselleşmenin ekonomiye ve modern yaşam şekillerinin de konuta yansıması ...
  • Güncel Sanatta Disiplinlerarası Etkileşim 

   ÇELİK, Gülşen (2017-08-27)
   "Güncel Sanatta Disiplinlerarası Etkileşim" adı altında hazırlanan bu çalışma, yoğun olarak 2000 ve 2015 yılları arası güncel sanatı ve sanatçılarını ele almış, değişerek ve gelişerek ilerleyen yüksek teknolojik endüstriyel ...
  • İç Mekan Resminde Nesne-Figür Sorunu ve Rastlantısallık 

   DELİDUMAN, Canan; DOKUMACI, Ziyaeddin (2018-10-02)
   İnsan hayatında rastlantılarla öylesine iç içedir ki, pek çoğu artık doğal gelmektedir. Oysaki yaşantıya yön veren ve beklenmedik ciddi değişimlere yol açabilen rastlantı olgusu, yaşantının akışını tamamıyla etkileyebilir. ...
  • İÇMEKAN RESİMLERİNDE ANILAR, ANLAMLAR VE OTORİTE 

   DELİDUMAN, Canan; ARISOY, Döne (2018-10-25)
   Araştırma konusu olarak, Bir Bağlam Olarak Otorite ve Sanat alınmıştır. Otorite ve otoritenin baskıcı özelliklerine iktidar ve propaganda imleri çerçevesinde; sanatta yansımalar, gücün yöntemi altında var olma mücadelesi ...
  • İSLAMİ FİNANSTA YASAKLAR VE TEMEL İSLAMİ AKİTLER 

   ALIM, Hasan Basri (KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01)
   İslami finans her türlü finansal faaliyetin, islami emirler ve yasaklar tarafından oluşturulan helal dairesi içerisinde gerçekleştirildiği; küresel kapitalizm tarafından üretilen problemlere cevap niteliğinde pek çok ...
  • Resim sanatında Nuh tufanı 

   DELİDUMAN, Canan; SEZER, Ayşe (2017-09-01)
   Çağımızdan binlerce yıl gerilerde kalmasına karşın bazı fenomenler güncelliğini korumaktadır. Bu fenomenler, ayrı argüman arayışları ve yorumları sanatsal bir ritüel durumunda yinelenmek ve yorumlanmak gereksinimi duyar. ...
  • Roma Hukuku'nda Stipulatio 

   KORKMAZ, Fırat (2014)
   Stipulatio is one of the most useful and essential contracts in Roman Law. Stipulatio can be used in many different subjects which indicates stipulatio’s significance in Roman Law. Since stipulatio is applied extensively, ...
  • Sürdürülebilir ambalaj tasarımına sahip ürünlerin tüketici tarafından talep edilme eğilimi: Zeytinyağı ambalajı üzerinden değerlendirme 

   ATMACA, Merve (2018)
   Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili ilk detaylı metin Birleşmiş Milletler'in 1987 yılında yayınladığı Bruntland Raporun'nda yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının alt konularından biri olan ambalaj konusuna bakıldığında; ...
  • Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti 

   BULUN TOKKAŞ, Sevde (2017-06-01)
   2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendikalar, işçi ve işverenlerin iş ilişkilerindeki ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulur. ...
  • Türk Hukukunda Yapı İpoteği 

   GÜLEŞ, Bedia (2018-03-01)
   Tezin konusunu yapı ipoteği oluşturmaktadır. Yapı ipoteği Türk Hukukunda nadiren çalışılmış bir konudur. Ancak yapı çalışanları için oldukça lehe hükümler içermektedir. Bu tez ile kurumun Türk Hukukunda ön plana çıkarılması ...
  • Türkiye'de Çağdaş Sanatta Yerleştirme Enstalasyon) ve Kültür 

   RENKÇİ TAŞTAN, Tuğba (2018-08-07)
   This research examines the works between 1980 and 2015, which were exhibited in the installation practical category on the local cultural content in Turkey. Within this scope; the literature has been searched, the relevant ...
  • Yerel yönetimler yoluyla üretilmiş toplu konut projelerinde kullanıcı memnuniyeti: Konya örneği 

   HATİPOĞLU, Betül (2015)
   İnsanoğlu, en temel gereksinmesi olan barınma ihtiyacını gidermek için yıllar boyunca çeşitli konutlar inşa etmiştir. Konutlar kentleri oluşturan en önemli yapı grubudur. Toplumsal ve ekonomik yapının farklılaşmasıyla; ...
  • YEREL YÖNETİMLER YOLUYLA ÜRETİLMİŞ TOPLU KONUT PROJELERİNDE KULLANICI MEMNUNİYETİ: KONYA ÖRNEĞİ 

   HATİPOĞLU, Betül (KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Ensititüsü, 2015)
   İnsanoğlu, en temel gereksinmesi olan barınma ihtiyacını gidermek için yıllar boyunca çeşitli konutlar inşa etmiştir. Konutlar kentleri oluşturan en önemli yapı grubudur. Toplumsal ve ekonomik yapının farklılaşmasıyla; ...