Now showing items 1-20 of 82

  • A Research on Psycho-Social Developments and Identity Formations of Turkish Students in Germant 

   Genç, Yusuf; Ustabaşı, Dilara (2013-03-20)
   The aim of this research is to present the effect of family, education system and social environment in formation of identity of Turkish young people who live in Germany and who complete their education and psycho-soci ...
  • İntihar ve intihar girişimi: kavramlar, yaygınlık, müdahale, önleme ve öyküler 

   Alptekin, Kamil (Yeni İnsan Yayınevi, 2014)
   İntihar; sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmaz; uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, acı, suçluluk) o kişinin yakın çevresini de etkiler. İntihar arkasında açığa çıkarılmayı bekleyen pek çok sır ...
  • The Relationship Between Mobbing and Employee Mental Health 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY, DEMET (The Journal of Macro Trends in Health and Medicine, 2014)
   In the recent years, the negative effects of mobbing on employee health have been frequently expressed. For these reason, the objective of the study was stated to investigate whether mobbing has effects on employee health. ...
  • Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık 

   Akarçay, Demet; CİCİBIYIK, FİDAN (2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2014)
   Sosyal devlet anlayışından yola çıkarak, toplumdaki mevcut dayanışma ve refah seviyesinin devamlılığının sağlanabilmesi adına çevreyi koruma faaliyetleri ile başlayan ve izleyen yıllarda daha kapsamlı bir ifade haline ...
  • Türkiye’de Adli Tıp Boyutunda Tıbbi Uygulama Hatalarının İncelenmesi: İçerik Analizi 

   ASLAN, ŞEBNEM; Akarçay, Demet (8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2014)
   Bu çalışma, tıbbi uygulama hataları ve adli tıp alanındaki araştırmaların incelenerek konuyla ilgili yapılmış çalışmaların bir araya getirilmesi ve sağlık yönetimi alanına planlama ve politikaların belirlenmesi noktasında ...
  • Sağlık Çalışanlarında Duygu Durumları Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

   ASLAN, ŞEBNEM; Akarçay, Demet (8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2014)
   Araştırmada sağlık çalışanlarında “Duygu Durumları Ölçeği”nin (The Affective Style Questionnaire) Türkçe‟ye geçerlilik ve güvenilirlik araştırması yapılmış ve Hofmann ve Kashdan‟ın (2010) çalışmasından alınan ölçek ...
  • The Relationship between Mobbing and Employee Mental Health 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY, DEMET (The Macro Journals Conference on Medicine, Science, and Technology, 2014)
   In the recent years, the negative effects of mobbing on employee health have been frequently expressed. For these reason, the objective of the study was stated to investigate whether mobbing has effects on employee health. ...
  • Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; AKARÇAY, DEMET (Sosyal Çalışma Yayınları, 2014)
   Kalaycı Kırlıoğlu, H. İ., Akarçay, D. (2014) Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar. G: Polat, A. İçağasıoğlu Çoban (Ed.), Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar (103-122). İstanbul: Sosyal Çalışma ...
  • The Mediator Role of Ethical Values and Behavior which is Affected by Organizational Citizenship Behavior on Employee Empowerment 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY, DEMET; TOYGAR, ŞÜKRÜ ANIL; ALA, ŞÜKRAN (Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 2014-06)
   The purpose of this study is to determine the effect of employee empowerment on organizational citizenship behavior and the role of ethical values and behavior in terms of this impact. This research was applied to a ...
  • Social Work Practices in the Context of Suicide Prevention and Mental Health Policies: Qualitative Study about Social Worker Sample 

   AKARÇAY, DEMET; BAŞER, DOĞA; KIRLIOĞLU, MEHMET; ÖZATA, MUSA (Multidisiplinary Academy Conference on Economics, Management and Marketing, 2014-12)
  • Para; Bir Kitap, Hayat; Bir Film: Organ Ticareti Suçu 

   AKARÇAY, DEMET (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
   Organ nakli ile sağlanan bir yaşam noktasında bunu insanı meta olarak gören bir zihniyetle ortaya koyulan organ ticareti suçu dünyada sosyal ve hukuki yönü tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, ...
  • SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA MADDE BAĞIMLILIĞI 

   KOÇAK UYAROĞLU, ARZU; AKARÇAY, DEMET (Sosyal Hizmet Sempozyumu: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, 2015)
   ÇALIŞMANIN TEMELİ Madde kullanımı ve bağımlılığı sadece bireyi değil, bireyin ailesini, toplumu ve ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkileyebilen ciddi ve kronik bir hastalıktır. Madde bağımlıları bu hastalık yüzünden ...
  • Sağlık Çalışanlarında Öğrenen Kültür, Bilgi Yönetim Tatmini ve Görev Çeşitliliği 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY, DEMET; GÜZEL, ŞERİFE; UYAR, SEDA (9. Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, 2015)
   Amaç: Çalışmada sağlık sektöründe görev çeşitliliği, öğrenen kültür ve bilgi yönetim memnuniyet ilişkisi araştırılması. Yöntem: Araştırma Türkiye’nin Konya ilinde 4 büyük hastanede 290 sağlık çalışanıyla gerçekleştiril ...
  • Sosyal Hizmet ve Yönetim Bakış Açısı 

   AKARÇAY, DEMET (Sosyal Çalışma Yayınları, 2015)
   Akarçay, D. (2015). Sosyal Hizmet ve Yönetim Bakış Açısı. İçinde: Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek, Tahir Emre Gencer, İbrahim Cılga (Ed.), İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları.
  • Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek 

   AYHAN, DÖNE (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2015)
  • Türkiye'deki Kadın Girişimciliği 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; GÜZEL, ŞERİFE; UYAR, SEDA (Selcuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-01)
   Girişimciliğin ekonominin motoru sayıldığı günümüz şartlarında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının olmadığı varsayımıyla aile ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimcileri öne çıkartmaktadır. Bu çalışmada kadın girişimcinin ...
  • Sağlık Çalışanlarında Öğrenen Kültür Bilgi Yönetim Tatmini ve Görev Çeşitliliği 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; GÜZEL, ŞERİFE; UYAR, SEDA (Selcuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-01)
   Çalışmada sağlık sektöründe öğrenen kültür ve bilgi yönetim memnuniyet ilişkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada ayrıca sağlık çalışanlarının görev çeşitliliği hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Araştırma Türkiye’nin ...
  • Roman Çocuklarının Topluma Entegre Olmalarında Eğitimin Katkısı 

   GENÇ, YUSUF; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA (2015-02)
   Romanlar, sahip oldukları farklı kültürel değerleri ve yaşam biçimleri nedeniyle toplumdan sosyal, ekonomik ve mekânsal boyutta dışlanmaktadırlar. Dışlanmanın bu üç boyutu onların toplumdan daha da uzaklaşmasına, kendi ...
  • Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; BAŞER, DOĞA; KIRLIOĞLU, MEHMET; AKARÇAY, DEMET (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015-04)
   Bu araştırmanın amacı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olup Aday Memurluk Eğitimi alan Uzman Personelin görev aldıkları kurumlarda yaşadıkları çatışma nedenlerine ve yaşadıkları çatışmaların çözümünde hangi ...
  • The Validation and Correlations with Empowering Leadership and Self Efficacy Scales 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY, DEMET (Journal of Social Sciences Research, 2015-08)
   Empowering employees becomes a current issue as leadership approach as well as a managerial means of contemporary approaches. Empowering employees is predicted to impact on self- efficacy positively. In the first phase of ...