Now showing items 1-20 of 69

  • Thumbnail

   Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, Huriye İrem; BAŞER, Doğa; KIRLIOĞLU, Mehmet; AKARÇAY, Demet (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015-04)
   Bu araştırmanın amacı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olup Aday Memurluk Eğitimi alan Uzman Personelin görev aldıkları kurumlarda yaşadıkları çatışma nedenlerine ve yaşadıkları çatışmaların çözümünde hangi ...
  • Thumbnail

   Anne Baba Davranışlarının ve Sosyal Çevrelerinin Liderlere Etkileri 

   ASLAN, Şebnem; YALÇIN, Hatice; SARP, Nilgün; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   Liderliğin, literatürde doğuştan olduğu gibi sonradan kazanılan bir yönünün olduğu ifade edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu araştırma liderliğin aile davranışlarıyla ve sosyal çevreyle ilişkisinin olup olmadığını incelemeye ...
  • Thumbnail

   Atasözleri ve Deyimlerde Kadına Yönelik Şiddetin İzleri: Niteliksel Bir Çalışma 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, Huriye İrem; AKARÇAY, Demet; KIRLIOĞLU, Mehmet (Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
   Amaç: Toplumumuzdaki kadın-erkek eşitliğinin ve kadına yönelik şiddettin içselleştirilmesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen atasözleri ve deyimlerin nitel araştırma deseni çerçevesinde analiz edilmesi ve yorumlanması ...
  • Thumbnail

   Başlangıçtan Bugüne ve Yarına Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi 

   ALPTEKİN, Kamil (Nobel Akademik Yayıncılık, 2016)
   Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan Sosyal Hizmetler Akademisi ile başlamıştır. 2002 yılına gelindiğinde Başkent ...
  • Thumbnail

   A brief discussion on social work ethics 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Journal of Academic Perspective on Social Studies, 2018)
   Ethics has become a crucial evaluation criterion in various sciences as well as social work in recent years. Ethical perspectives present complex needs and worlds, which people can mention about sociocultural difference. ...
  • Thumbnail

   COVID-19 Pandemisi döneminde sosyal hizmet bölümlerinin boş kalan kontenjanları bize ne söylüyor? 

   ALPTEKİN, Kamil; TOPUZ, Selami; ZENGİN, Oğuzhan (2021-11-20)
   Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi başlangıcından 2000’li yılların ortalarına kadar büyüyememiş, 40 yılı aşkın bir süre boyunca eğitimi tek bir bölümle sürdürmek zorunda kalmıştır. 2006 yılında dört bölümün açılmasıyla ...
  • Thumbnail

   Çocuklara ve Gençlere Yönelik Özel Sektör Kuruluşları 

   AYHAN, Döne (Efeakademi Yayınları, 2021-09)
   Sosyal hizmet disiplininin insan odağındaki çalışmalarının temelinde toplumsal alana erişmekte zorlanan insanlara kalıcı olarak destek sunmak bulunmaktadır. Toplum hayatında yeterli bir yaşam sürebilmeleri adına insanlara ...
  • Thumbnail

   The Effects of Perceived Co-worker and Supervisor Social Support on Organizational Socialization and Business Result 

   ASLAN, Şebnem; AKARÇAY, Demet (International Conference on the Changing World and Social Research I, 2015-08)
   The objective of the study is to investigate the possible effects of organizational socialization on business results such as affective commitment, intention to quit and job satisfaction. Besides, the study aims to examine ...
  • Thumbnail

   Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; ULUTAŞ, Zeliha; GÜRBÜZ, Büşra (Çizgi Kitabevi, 2019)
   Toplumların çeşitli nedenlerle yaşadıkları değişimlerin bir getirisi olarak farklı kültürlerle birlikte yaşam sosyal hizmet alanı için kaçınılmaz bir boyutu oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanı, toplumsal değişimle birlikte ...
  • Thumbnail

   Göç ve Kalkınma İlişkisi 

   GENÇ, Yusuf; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; ÇÖPOĞLU, Mustafa (2019-05-21)
   Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değişimleridir. Bu çalışmada; toplumların gelişmesi ve ...
  • Thumbnail

   Görüşme Tekniği 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...
  • Thumbnail

   Gündelik Hayatta Kimlik Sunum Ortamı Olarak Sosyal Medya 

   AYHAN, Döne (1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,, 2016)
   Sosyal medya modem danemde toplumsallaşmaya imkan tanıyan bir mekan ve araç haline gelmiştir. Bireyler arasındaki ilişkilerin yönünü, tarzını ve içeriğini değiştirerek kendine has bir dil geliştiren sosyal medya imaj ...
  • Thumbnail

   Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesine göre, uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Thumbnail

   Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Thumbnail

   İbni Haldun Perspektifinden Kent Kimliğini Anlamak 

   AYHAN, Döne (8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2016)
   Kimlik bir kişinin, kentin, toplumun kendisini nasıl tanımladığını açıklayan temel bir kavramdır. Kimlik kente anlam katarak ona değer atfetmektedir. Kimlik bir kentin imgesi, sembolü ve vücut bulmuş halidir. Kent kimliği ...
  • Thumbnail

   İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; AYHAN, Döne; AKIN, Elmas (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
   Toplumsal sistemi oluşturan kurumların çoğu sosyal ve ekonomik değişkenlerden meydana gelmektedir. Bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, toplumsal sistemi oluşturan kurumlardan biri olan sağlık, sadece fiziksel ...
  • Thumbnail

   İntihar ve İntihar Girişimi: Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme Ve Öyküler 

   ALPTEKİN, Kamil (Yeni İnsan Yayınevi, 2014)
   İntihar; sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmaz; uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, acı, suçluluk) o kişinin yakın çevresini de etkiler. İntihar arkasında açığa çıkarılmayı bekleyen pek çok sır ...
  • Thumbnail

   İz Sürme (Tracer) Yöntemi 

   AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Nitel araştırmalarda kullanılan farklı yöntemlerle ilgili çalışmalar eski yıllara dayansa da bu yöntemlerin günümüz alan yazınında kullanımı son yıllarda artış göstermeye başlamıştır. Araştırma sorununun belirlenmesinde, ...
  • Thumbnail

   Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Tartışma 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKIN, Elmas (2016)
   Tarih boyunca var olan cinsiyet farklılıkları ve bu farklılıkların ‘güç’ kavramı ile ortaya çıkan ilişkisi toplumsal cinsiyet kavramını oluşturmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri ağırlıklı olarak kadının gerek iş gerekse ...
  • Thumbnail

   Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği 

   GENÇ, Yusuf; ALTIPARMAK, İpek Beyza; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara (2019-06-29)
   Bu araştırma toplumumuzda yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddetin erkek bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Aile içindeki tüm bireyler aile içi şiddete maruz kalmakla birlikte şiddetin merkezini ...