Now showing items 1-20 of 24

  • Abdullah Behçet ve Behçet'ül-Ahlâk 

   ERDEM, Hüsamettin (Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, 2017)
   Abdullah Behçet bu eserinde ahlâkla ilgili bazı konuları tartışmaktadır. Bunların en başta geleni, ahlâkın ne zaman başlamış olduğu, önem ve lüzumu, tanımı ve çeşitleri ve benzer konulardır.
  • Ahilik ve Meslek Ahlakı 

   Unknown author (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2018-09)
   Bu kitap içindeki bölümlerde ahlak kavramı, ahlakın tanımı, edep, ahlakın örf ve âdet ile ilgisi, ahlakın temel kaynakları, bu bağlamda Kur'an ve Sünnet, İcma' ve Kıyas konuları ele alınmıştır. Daha sonraki aşama da Türklerde ...
  • Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. yy da Medeniyet Merkezi Konya 

   ERDEM, Hüsamettin (2018-11-15)
   İrfan mirasının genel olarak ne olduğu ve günümüz sorunlarına ne gibi çözümler üretebileceği ile ilgili bazı öneriler sunulmaktadır.
  • Dijital Dünyada Müslüman Kalmak 

   EKİZ, İlknur (Çizgi kitabevi, 2017)
   2000’lerden sonra dijitalleşen dünya, yeni bir toplumsal paradigma ve yeni bir “dijital kültür” ortaya çıkarmıştır. Bilgi edinme, anlam dünyamızı oluşturma, başta din olmak üzere diğer değerlere dair yeni sorunların ve ...
  • “HİKAYE” KADIN İSE “MEMLEKET” HEP AYNI MEMLEKET: 21. YÜZYILDA “YATIK EMİNE”Yİ ANLAMAK 

   Budak, Hatice (ASOS JOURNAL, 2017)
   Toplumsal yaşamı konu edinen edebiyat ve sosyolojinin yöntemleri farklı olsa da çözmeye çalıştığı problem(ler) ortaktır. Bu ortaklık, herhangi bir sosyal olgunun analizinde edebiyat ve sosyolojinin işbirliği içinde çalışıp ...
  • III. Sadreddin Konevi Sempozyumu 

   ERDEM, Hüsamettin (Necmeddin Erbakan Ünv., 2018-10-19)
   Sadreddin Konevi ile İbni Arabi'nin varlıkla ilgili görüşleri ve bunları kademelendirmeli, bunlar arasında ortak ve farklı yanlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
  • KAMUSAL ALANDA DÖNÜŞEN YAPILAR: AGORADAN SANAL UZAMA 

   Budak, Hatice (SEFAD, 2016)
   Yasa koyucuları edilgen bir kimlikle onaylayan yakın geçmişin bireyleri bugün kendi yorumlarının gücüne dayanarak etken bir aktör olma mücadelesine girmişlerdir. Bu mücadele kamunun bir değer olarak görülmesi ve kamusal ...
  • Kimlikler Ve Kozmopolitanizm: Kozmopolit Vatandaşlığın Mümkünlüğü Üzerine Bir Deneme 

   EKİZ, İlknur (2016)
   -KOZMOPOLİT VATANDAŞLIĞIN MÜMKÜNLÜĞÜ ÜZERİNE BİR DENEME- GİRİŞ Kimlik ve vatandaşlık kavramlarının son tartışma noktalarından biri de kozmopolitizm olmuştur. Ulus kimliklerin ülke çapından çıkıp küresel çatışma haline ...
  • Konya’nın Son Döneminde Bir Düşünce Adamı: Namdar Rahmi Karatay ve Felsefesi (A Man of Thought in the Last Period of Konya Namdar Rahmi Karatay and Philosophy) 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi - IRCICA, 2016)
   Konya’da 1925-1929 yılları arasında yayınlanan Yeni Fikir Dergisi’nde yazılan yazılarla varlığını ortaya koyan Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, Türk düşünce tarihinde çok önemli bir yere sahip olmamakla birlikte, Konya ...
  • Konya’nın Son Döneminde Bir Düşünce Adamı: Namdar Rahmi Karatay ve Felsefesi (A Man of Thought in the Last Period of Konya Namdar Rahmi Karatay and Philosophy) 

   ERDEM, Hüsamettin (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 2018)
   Konya’da 1925-1929 yılları arasında yayınlanan Yeni Fikir Dergisi’nde yazılan yazılarla varlığını ortaya koyan Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, Türk düşünce tarihinde çok önemli bir yere sahip olmamakla birlikte, Konya ...
  • Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi 

   Küçükşen, Kübra; Budak, Hatice (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017)
   Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal değer yönelimleri ile küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan betimleyici bir araştırmadır. Konya ...
  • Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   Bu başlık altında İslam Medeniyeti nasıl tasavvur etmektedir, bu tasavvur hangi ilkelere dayanmaktadır, bu ilkelerden her biri olan ilim, irfan ve hikmet nedir, bunların her birinin İslam Medeniyet tasavvuru açısından ...
  • Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   İslam Medeniyetinin kurulması ve oluşmasında nübüvvetin, peygamberliğin oynadığı rol ele alınmakta ve sorgulanmaktadır. Esas itibariyle İslam Medeniyeti bir vahiy medeniyetidir. Bu medeniyetin temel esaslarını ve ilkelerini ...
  • Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   Bu konu başlığı altında medeniyetin metafizik temelleri belirlenmeye çalışılmıştır.
  • Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   Bu başlık altında medeniyetin kavram olarak anlamı ve çeşitli düşünür ve medeniyet tarihçilerine göre tanımları verilmektedir.
  • Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   Bu başlık altında medeniyet ve uygarlık arasındaki ilişki ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Her ne kadar uygarlık ve medeniyet birbirinin yerine kullanılmış olsa da bunlar arasında özde bazı farklılıklar vardır.
  • Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 

   ERDEM, Hüsamettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2018-12)
   Bu konu başlığı altında medeniyetler çatışması ve medeniyetler ittifakı kuramlarının tartışması yapılmaktadır.
  • Sanayi Ötesi Toplumlarda Çalışmanın Metalaşması 

   EKİZ, İlknur (2015)
   Dünya, geçirdiği altı sanayileşme dalgasından sonra büyük bir göç dalgası yaşamaya başlamıştır. Tarihsel olarak yaşanılan bu süreçte insanlığın hayatta kalma mücadelesi büyük bir alana yayılmış, başka coğrafyaları keşfetmesiyle ...
  • SİNEMADA İDEAL TEHDİT OLARAK İSLAM: GERÇEKLİĞİN VE DÜŞSELLİĞİN KARIŞMASI 

   EKİZ, İlknur (2016-05)
   Both material and spiritual existence, which is kind of cinema has become an ideological apparatus as a major industry in the United States and Europe. While ostensibly cultural power is actually an ideological apparatus ...
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Fenomenolojik Araştırma 

   EKİZ, İlknur; Aksan, Gamze (Eğitim Yayınevi, 2018-12)
   Fenomenoloji öncelikle Alman filozof Edmund Husserl’in üzerinde tartıştığı, sonrasında Alfred Schültz’un farklı yaklaşımlarla eklemleyerek geliştirdiği bir felsefi teoridir. Bu yaklaşım, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ...