Recent Submissions

 • Thumbnail

  COVİD-19 Pandemisinin Neonatal ve Maternal Etkileri: Sistematik Derleme 

  TOKAN ÖZKILIÇASLAN, Fatma; DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-06-08)
  Amaç: Bu derleme SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonunun neonatal ve maternal etkileri ile ilgili son verileri derlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Sistematik derleme şeklinde yapılan çalışma 18 Mart 2021-18 ...
 • Thumbnail

  Anne Sütü ve Alerjik Reaksiyonlara Maruziyet 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize; YAŞAR YETİŞMİŞ, Habibe; ALTINKAYNAK, Huriye (2022-11-03)
  Son yıllarda ülkemizde artmakta olan alerjik reaksiyon, bazı besinlere (inek sütü, yumurta, fıstık vb.) karşı vücutta aşırı olarak immün reaksiyon gelişmesidir. Anne sütünün 4-5 ay gibi kısa bir süre verilmesi bebeğin ...
 • Thumbnail

  Doğum Sonrasına Özel Kaygı Ölçeği Kısa Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize; ALTUNTUĞ, Kamile (2022-10-27)
  Giriş: Doğum sonu dönem yeni başlangıçların yaşandığı bir süreçtir. Kadınların; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden olumsuz etkilendiği, sağlık sorunlarının yaşandığı zorlu bir dönemdir. Bu dönemin kadınlar için büyük bir ...
 • Thumbnail

  Klimakterik Dönemde Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize; ALTUNTUĞ, Kmaile (2022-09-28)
  Giriş: Menopoz, kadın yaşamını etkileyen bir süreçtir. Menopoz dönemlerinde görülen semptomların sıklığı ve şiddeti de kadınların yaşam kalitesini çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Amaç: Bu çalışma, 45 yaş ve üstü ...
 • Thumbnail

  Klinik Olgu Eşliğinde Doğum Yönetimi 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize; ÖZKAN, Hava (2023-01-08)
  34 yaşında G1 P0 Y0 A0, 38+1 gebelik haftasında olan Hale Hanım, gece saatlerinde belden başlayan kasılmalar hissetmeye başlamıştır. Geceyi evinde geçiren Hale Hanım, ertesi gün öğle saatlerinde kasılmalarının şiddetlenmesiyle ...
 • Thumbnail

  Power Dynamics And Individualism In John Steinbeck’s Of Mice And Men 

  ERGÜN, Hasan Emre (2022)
  This study attempts to analyze the power shifts between the characters based on their physical strength and mental aptitude conforming to Foucauldian power dynamics amid their wrangling with loneliness and identity loss ...
 • Thumbnail

  Gebelerde Üç Yönlü Farkındalık Ölçeği Kısa Formunun Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesi 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize; ALTUNTUĞ, Kamile (2022-09-25)
  Amaç: Bu çalışmada, Gebelerde Üç Yönlü Farkındalık Ölçeği Kısa Formunun (GÜYFÖ-K) Türkçe ’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 20-29. haftasında olan 300 gebe ile yapılan metodolojik bir araştırmadır. Çalışma ...
 • Thumbnail

  Ebelik Klinik Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Faydaları ve Gerekliliği 

  YAŞAR YETİŞMİŞ, Habibe; DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-10-17)
  Ebelik eğitimi, teorik bilgi ve klinik uygulamanın harmanlandığı bir bölüm olmakla birlikte klinik eğitimde öğrenci, okulda öğrendiği teoriyi sahada gerçek hastalara uygulama yaparak mesleki deneyim kazanır. Ülkemizde ...
 • Thumbnail

  Covıd-19 Pandemisinin Klıimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-12-17)
  Giriş-Amaç: Klimakterik dönemde meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin, kadının yaşam stilini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Covid-19 pandemisinin de klimakterik ...
 • Thumbnail

  Covid-19 Pandemisinin Üreme Çağındaki Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize (2022-12-17)
  Giriş-Amaç: Covid-19 pandemisi boyunca karantina kapsamında alınan önlemlerin bireylerin psikolojik problemler yaşamasına neden olduğu ve evlilik için eş ilişkilerini etkileyerek cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde ...
 • Thumbnail

  Planlanmamış Evde Doğumun Maternal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme 

  DAĞ TÜZMEN, Hafize; ALTUNTUĞ, Kamile (E-JOURNAL OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY NURSING FACULTY, 2023-01-03)
  Öz Giriş: Planlanmamış ev doğumlarının maternal ve neonatal sonuçlar üzerinde etkisinin olduğu bilinmektedir. Amaç: Bu derleme, planlanmamış ev doğumlarının maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisini güncel çalışmalarla ...
 • Thumbnail

  Dreams Of Highway: Dreams Over Reality In Mulholland Drive 

  ERGÜN, Hasan Emre (2021-06-24)
  In contrast to general belief, no one can construe a dream in the right manner. The diversity in the society embodies itself in the fantasy of each person out there. The perplexed visions become so wobbly that our conscious ...
 • Thumbnail

  Arap Dilinde Tabirler ve Bağlaçlar 

  SÖNMEZ, Ramazan (Konevi Yayınları, 2022)
  Arapça yapısı itibarıyla çekimli ya da diğer bir deyişle bükümlü diller grubunda yer alır. Bükümlü dillerde kök harflerine yapılan bir takım ilavelerle ve değişimlerle yeni kavramlar türetilir. Gerek yazılı gerekse sözlü ...
 • Thumbnail

  Klinik Olgu Eşliğinde Doğum Yönetimi 

  DURAN, Büşra; ÖZERDOĞAN, Nebahat (NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 2022)
  Klinik Olgu Eşliğinde Doğum Yönetimi kitabında doğum eyleminde karşımıza çıkabilecek senaryoları içeren olgu sunumları yer almaktadır. Bu olgu sunumları güncel bilgiler ışığında ebelik felsefesine dayalı bütünsel yaklaşımı ...
 • Thumbnail

  Yaşlanma ve İşitme Sağlığı: Çok Boyutlu Yaklaşım 

  GÜMÜŞ SELEK, Fatma Zehra; DURAN, Büşra; DEMİR KÜÇÜKKÖSELER, Ayşenur (XI. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, 2022)
  Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak işitmede yaşlanmaya bağlı değişiklikler görülmektedir. Yaşlanmaya bağlı oluşan işitme kaybı “presbiakuzi” olarak da bilinir. Presbiakuzi kalp hastalığı ve artritten sonra yaşlıları ...
 • Thumbnail

  Physiological, Psychological and Social Reasons For Preference of Cesarean Section 

  ECEM SOYSA, Rukiye; SAĞDIÇ, Hayriye; DURAN, Büşra; KARAKOÇ, Hediye (5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021)
  Caesarean section operation; It is generally defi ned as a surgical procedure in which the fetus is removed by incision when vaginal delivery is not possible. The World Health Organization (WHO) recommends cesarean section ...
 • Thumbnail

  Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite ve Bilişsel Düzeyin Kırılganlık ile İlişkinin İncelenmesi 

  SELÇUK TOSUN, Alime; AKGÜL GÜNDOĞDU, Nurcan; DAĞCI GÜNAL, Büşra; DURAN, Büşra (3.Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerde kırılganlık, fiziksel aktivite ve bilişsel düzeyi belirlemek; kırılganlık düzeyini etkileyen faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi tanımlayıcı ilişkiseldir. ...
 • Thumbnail

  Yürütücü İşlevler 

  BÜYÜKKAYMAZ, Merve; YILDIZ BIÇAKÇI, Müdriye (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-04)
  Evinizden çıkıp gitmeniz gereken bir yer olduğunu düşünün. Bu adrese daha önce gitmemişsiniz. Navigasyondan mesafeye bakıp ne kadar sürede varacağınızı hesaplıyorsunuz ve alternatif yollara bakıp sizin için en uygun yolu ...
 • Thumbnail

  Klinik Senaryo Eşliğinde Giyilebilir Simülatör ile Yapılan Simülasyon Uygulamasının Empati Düzeyine Etkisi 

  KARAKOÇ, Hediye; DÖNER, Şerife İrem; DURAN, Büşra (2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022)
  Amaç: Giyilebilir Simüle Annelik Modeli deneyiminin öğrencilerin empati, öz etkililik-yeterlilik düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tek grup, ön test-son test yarı deneysel araştırma ...
 • Thumbnail

  Gebelerin COVID-19 Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları 

  ÇETİN, Emine; FARTLI, Hilal; ER, Rümeysa; KARAKOÇ, Hediye (2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022)
  Amaç: Araştırma gebelerin COVID-19 aşısı hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma web tabanlı, kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte 256 gebe ile yapılmıştır. Araştırma verileri, ...

View more