Show simple item record

dc.contributor.authorKUZGUN, Hatice Nur
dc.date.accessioned2019-07-03T11:18:56Z
dc.date.available2019-07-03T11:18:56Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/333
dc.description.abstractKonya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının ihracat yaparken karşılaşmış oldukları engellerin tanımlanması, firmaların bu engelleri aşmak için geliştireceği stratejileri oluşturmada önemli bir faktördür. Belirtilen bölgedeki firmaların ve ihracat durumlarının analiz edilmesi ve onların sorunlarının tanımlanması, problemlerine çözüm üretmek açısından önemli ve yardımcıdır. Konya Organize Sanayi Bölgesindeki firmalara uygulanan ilk bilimsel nitelikli çalışmadır. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, dış ticaret faaliyetlerinde karşılaştıkları engelleri belirlemek ve teknolojik uygulamalara yönelik bakış açılarını tanımlamaktır. Ayrıca bu sorunlar ışığında öneriler geliştirmek ve Konya Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada ilk önce konuyla ilgili olarak kaynak taraması yapılmıştır, elde edilen bilgiler ışığında veri toplama aracı geliştirilmiştir. Verilerin kolay ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Konya Organize Sanayi Bölgesinde hali hazırda üretim yapan KTO üyesi firmalara uygulanmaktadır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İhracat yapma durumu, ihracat engellerini yaşama düzeyi ve ihracat uygulamalarının etkisini ölçmeye yönelik bölümler şeklinde yapılmıştır. İhracat yapma durumunu ölçen 18 soru, ihracat engellerini yaşama düzeyini ölçen 20 soru ve ihracat uygulamalarının etkisini ölçmeye yönelik 8 soru bulunmaktadır. Ölçme aracı meslek mensuplarına birebir görüşerek 2015 yılında uygulanmıştır. İhracat firmalarına anket içeriği, amacı ve genel olarak maddeler hakkında bilgi verilmiş daha sonra da cevaplandırılmaları istenerek veri toplama süreci tamamlanmıştır.en_US
dc.description.abstractKonya Organized Industrial Zone identification of disabilities they have encoun-tered when exporting firms, companies create strategies to be developed to overcome these barriers it is an important factor. Analyzing the companies and the export situation in the given region, and identifying their problems, it is important to find solutions to their problems and help. Konya is the first scientific study applies to companies in the Organized Industrial Zone. Businesses operating in Organized Industrial Zones, to identify the barriers they face in foreign trade and to define perspectives for technological applications. It also aimed to develop proposals in the light of these problems and reveal the profile of the company in Konya Organized Industrial Zone. The research has been done on the subject first literature review, data collection tool has been developed in the light of information obtained. The easy and affordable way to obtain data for the purpose of the survey method was used. Research in Konya Organized Industrial Zone, which already applies in production ready for CTO member companies. The survey consists of three parts. Exports to the situation, the living level of the impact of export barriers and export application is made as part of measuring. Export to measure the state of 18 questions, which measures the level of export experience barriers are 8 questions and 20 questions to measure the impact of export applications. One to one professional consultation measurement tool was implemented in 2015. Export companies to survey content, purpose and were informed about the answering of general agents then-s intentional data collection process has been completed.en_US
dc.subjectOrganize Sanayi Bölgesien_US
dc.subjectDış Ticareten_US
dc.titleOrganize Sanayi Bölgelerinde dış ticaret sorunları, çözüm önerileri: Konya Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren KTO üyesi firmalar üzerine bir alan araştırması / Foreign trade problems in industrial zone, solutions:Konya Industry Organized that operate in your KTO member firms on a field researchen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record