Farklı Programlara Göre Eğitim Alan 61-72 Aylık Çocukların Toplama ve Çıkarma Becerilerinin İncelenmesi

  • Yazar/lar ANGIN, Düriye Esra
    BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN, Sema
  • Yayın Türü Kitap Bölümü
  • Yayın Tarihi 2018
  • Yayıncı Educational Sciences Research in the Globalizing World
  • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/4967

Bu araştırmanın amacı, Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine olan etkisini belirlemektir. Araştırmada anlık tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu oluşturan okul öncesi dönem çocuklarının 61-72 aylık olmasına aynı zamanda Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre eğitim veren bir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmesine dikkat edilmiştir. Çalışma grubunda, Reggio Emilia yaklaşımının uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 61-72 aylık 11 kız, 9 erkek, GEMS programının uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 12 erkek, 8 kız, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 11 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 60 çocuk yer almıştır. Araştırmada çocukların toplama ve çıkarma becerisini değerlendirebilmek amacıyla, Soydan (2014) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Toplama ve Çıkarma Becerisi Ölçeği” kullanılmıştır. Soydan (2014) tarafından ölçeğin güvenirlik çalışması için yapılan istatistiklerde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .97, Sperman-Brown güvenirlik katsayısı ise .91 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada normallik dağılımı ve varyansların homojenliği varsayımları yerine getirildiğinden, Reggio Emilia Yaklaşımı’nın, GEMS Programı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine etkisini sınamak amacıyla tüm gruplardaki çocukların “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Toplama ve Çıkarma Becerisi Ölçeği” puan ortalamaları Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. ANOVA sonucunda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD Testi yapılmıştır. Ayrıca farklı programlara göre okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların toplama-çıkarma becerisi başarı durumlarını ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı istatistikten yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, Toplama ve çıkarma becerisinin kazandırılmasında Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve MEB Programı arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ancak; yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerisindeki başarıları, devam ettikleri okul öncesi eğitim programına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. Ayrıca araştırmada, Gems programının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100 Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde %81, ayırma problemlerinde %97, parça-bütün problemlerinde % 100 ve karşılaştırma problemlerinde % 55 başarı elde edildiği; Reggio yaklaşımının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100, Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde %58, ayırma problemlerinde % 93, parça-bütün problemlerinde % 75 ve karşılaştırma problemlerinde % 25 başarı elde edildiği; MEB programının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100, Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde % 37, ayırma problemlerinde % 98 parça-bütün problemlerinde % 100 ve karşılaştırma problemlerinde % 15 başarı elde edildiği tespit edilmiştir. Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine olan etkisini belirlemek amacıyla yürütülen araştırma sonucunda, ele alınan farklı okul öncesi eğitim programlarının çocuklara toplama ve çıkarma becerisinin kazandırılmasında aynı etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi dönemdeki çocukların değişim bilinmeyen birleştirme, ayırma ve parça bütün sorularında yeterli destek sunulursa %90 oranında başarı elde ede-bilecekleri söylenebilir. Bununla birlikte araştırmada, çocukların en çok karşılaştırma sorularında zorlandıkları belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
11
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Mayıs 2024 11:28
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Farklı Programlara Göre Eğitim Alan 61-72 Aylık Çocukların Toplama ve Çıkarma Becerilerinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Kitap Bölümü
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ANGIN, Düriye Esra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN, Sema
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Yayıncı
(dc.publisher)
Educational Sciences Research in the Globalizing World
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2021-01-22T08:28:23Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2021-01-22T08:28:23Z
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırmanın amacı, Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine olan etkisini belirlemektir. Araştırmada anlık tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu oluşturan okul öncesi dönem çocuklarının 61-72 aylık olmasına aynı zamanda Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre eğitim veren bir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmesine dikkat edilmiştir. Çalışma grubunda, Reggio Emilia yaklaşımının uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 61-72 aylık 11 kız, 9 erkek, GEMS programının uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 12 erkek, 8 kız, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın uygulandığı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 11 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 60 çocuk yer almıştır. Araştırmada çocukların toplama ve çıkarma becerisini değerlendirebilmek amacıyla, Soydan (2014) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Toplama ve Çıkarma Becerisi Ölçeği” kullanılmıştır. Soydan (2014) tarafından ölçeğin güvenirlik çalışması için yapılan istatistiklerde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .97, Sperman-Brown güvenirlik katsayısı ise .91 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada normallik dağılımı ve varyansların homojenliği varsayımları yerine getirildiğinden, Reggio Emilia Yaklaşımı’nın, GEMS Programı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine etkisini sınamak amacıyla tüm gruplardaki çocukların “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Toplama ve Çıkarma Becerisi Ölçeği” puan ortalamaları Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. ANOVA sonucunda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD Testi yapılmıştır. Ayrıca farklı programlara göre okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların toplama-çıkarma becerisi başarı durumlarını ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı istatistikten yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, Toplama ve çıkarma becerisinin kazandırılmasında Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve MEB Programı arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ancak; yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerisindeki başarıları, devam ettikleri okul öncesi eğitim programına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. Ayrıca araştırmada, Gems programının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100 Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde %81, ayırma problemlerinde %97, parça-bütün problemlerinde % 100 ve karşılaştırma problemlerinde % 55 başarı elde edildiği; Reggio yaklaşımının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100, Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde %58, ayırma problemlerinde % 93, parça-bütün problemlerinde % 75 ve karşılaştırma problemlerinde % 25 başarı elde edildiği; MEB programının uygulandığı sınıflardaki çocukların, Toplama % 100, Değişim bilinmeyenli birleştirme problemlerinde % 37, ayırma problemlerinde % 98 parça-bütün problemlerinde % 100 ve karşılaştırma problemlerinde % 15 başarı elde edildiği tespit edilmiştir. Reggio Emilia Yaklaşımı, GEMS Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 61-72 aylık çocukların toplama ve çıkarma becerilerine olan etkisini belirlemek amacıyla yürütülen araştırma sonucunda, ele alınan farklı okul öncesi eğitim programlarının çocuklara toplama ve çıkarma becerisinin kazandırılmasında aynı etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi dönemdeki çocukların değişim bilinmeyen birleştirme, ayırma ve parça bütün sorularında yeterli destek sunulursa %90 oranında başarı elde ede-bilecekleri söylenebilir. Bununla birlikte araştırmada, çocukların en çok karşılaştırma sorularında zorlandıkları belirlenmiştir.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/4967
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms