Recent Submissions

 • Thumbnail

  Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu (Tck M.216/1) 

  AKÇA, Furkan (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-07)
  Çalışmamızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu” incelenmiştir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, halkın sosyal sınıf, ırk, din, ...
 • Thumbnail

  Umut Hakkı 

  CANSU, Cansu (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-05)
  Umut hakkı özü itibariyle insan haklarının alt koludur. Ölüm cezasının hem resmi hem de fiili olarak kaldırılmasıyla birlikte yerine geçebilecek diğer bir seçenek ceza müebbet hapis cezası olmaktadır. Ancak burada da hukukun ...
 • Thumbnail

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Çerçevesinde Kadın Haklarının Korunması 

  ERGÜN, Zeynep Zehra (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-04)
  İnsan Hakları her ne kadar 1900’lü yılların başından bu yana gündemde olan ve incelenen bir konu olsa da kadın haklarının özellikle evrensel düzeyde korunması nispeten yeni bir olgudur. Kadın haklarının çoğunlukla “insan ...
 • Thumbnail

  Anayasayı İhlal Suçu (TCK m.309) 

  MERMER, Berrin Rumeysa (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-04)
  Anayasayı ihlal suçu, halk arasında darbe suçu olarak bilinen suçlardan birisidir. Bu sebeple gündelik hayatta çok sık karşılaşılan bir suç türü değildir. Ancak yakın zamanda, 15 Temmuz 2016’da bu suça teşebbüs edilmiştir. ...
 • Thumbnail

  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Rıza 

  ÖZCAN, Mehmet Fatih (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-04)
  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda; Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Cinsel Taciz olmak üzere dört ayrı madde ile düzenlenmiştir. Çalışmamızda ...
 • Thumbnail

  İdarenin Acil Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluğu 

  BEN, Mehmet (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-04)
  İdarenin sorumluluğunun, somut olaylar üzerinde farklı kıstaslara göre belirlendiği muhakkaktır. Bu yüzden sağlık hizmetlerinden doğan sorumluluk hâlleri ile diğer hizmetlerin sunumundan doğan sorumluluk hâlleri farklılık ...
 • Thumbnail

  Egemenliğin Ortaya Çıkışı ve Sınırlandırılması Sürecinde Siyasal İktidar Tipleri ve Cezalandırma Yetkisi 

  KAYA, Mevlüt Alper (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Ülke içinde nihai karar verme yetkisini içeren üstün bir emretme gücü; ülke dışında ise bir devletin bağımsızlığını ve iç işlerine karışılmamasını ifade eden egemenlik, XVI. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Ancak ...
 • Thumbnail

  İnsan Hakları Çerçevesinde İdareyi Denetleyen Bir Kurum Olarak Dünyada Ve Türkiye’de Ombudsmanlık 

  ŞİŞMAN, Selman (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Bir insan hakları kurumu olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun kurumsal kaynağı, İslam Devletlerinde etkin bir biçimde uygulanmış olan “Hisbe Teşkilatı, Kadılık, Divanı Hümayün, Şeyhül İslam ve Ahilik Teşkilatı” gibi ...
 • Thumbnail

  Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı 

  TERCAN, İzzet (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-10)
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinde yeralan Adil yargılanma hakkı, temel hak ve hürriyetler kapsamında birçok ülkenin hukuk sisteminde mevcut olduğu gibi ülkemiz nezdinde de anayasal bağlamda düzenleme alanı ...
 • Thumbnail

  Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sağlık Hakkı 

  KALAN, Şahabettin Baki (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-09)
  Son yüzyılda Anayasa hukuku bağlamında dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda sosyal bir hukuk devletinin asli unsurlarından birinin de Sağlık Hakkı olduğu kabul görmektedir. Hakkın kişisel ve siyasal haklarla yoğun ilişkisi ...
 • Thumbnail

  1876 Tarihli Kanuni Esasinin Hazırlanması İçeriği Uygulanması Tadil Edilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması 

  KURBANLI, Murat (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-10)
  1876 Kanuni Esasi’si hukuk tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Şöyle ki, 23 Aralık 1876’da padişah II. Abdülhamit’in ihsanı olarak Kanuni Esasi’yi, yani anayasayı ilanıyla beraber Türkiye tarihinde ilk kez anayasa ...
 • Thumbnail

  Egemenliğin Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti 

  GÜL, Mehmet Akif (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
  “Egemenliğin Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti” isimli yüksek lisans tezimiz; ‘‘egemenlik’’, ‘‘egemenliğin sınırlandırılması’’, ‘‘anayasacılık düşüncesi’’, ‘‘hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti’’ konularından oluşmaktadı ...
 • Thumbnail

  Soruşturmanın Gizliliği ve Lekelenmeme Hakkı 

  ÖZYURT, Kürşat (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
  Türk Ceza Muhakemesi, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreye ayrılmış bulunmaktadır. Ceza muhakemesinde temel amaç maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesidir. Ancak muhakeme bu amacı gerçekleştirirken, hukuk devleti ...
 • Thumbnail

  Hacker’ların Fidye Zararlı Yazılımları Kullanarak İşleyebileceği Suçlar 

  ADAM, Cansu (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-04)
  Son yıllarda internet ve teknolojide yaşanılan gelişmeler hayatımızda büyük bir yer edinmeye bağlamış ve bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler neticesinde “hacker‟lar” sanal dünyanın tehditleri ...
 • Thumbnail

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Nefret Söylemi 

  KILINÇ, Hanife Ruveyda (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  İnsan hakları tıpkı hava ve su gibi insan için önemli bir ihtiyaçtır. İnsan havanın önemini nefes alamadığı, havayı akciğerlerine çekemediği zaman anlar ve ona ihtiyaç duyar. Dolayısıyla temel ihtiyaçların önemi ve değeri, ...
 • Thumbnail

  Doktrin Ve Uygulama Işığında Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek Öldürme Suçu 

  ONAÇ, Deniz (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  Tez projesinin amacı; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ancak ne kanun koyucu ne de doktrin tarafından dikkatli şekilde ele alınmamış olan canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçunun doktrinde ortaya atılan fikir ...
 • Thumbnail

  Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 

  ÖZÇALIK, Yiğithan (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  İhmali suçlar, failin yapması gereken hareketi yapmamasıdır. İhmali suçlarda, kanun koyucu, belirli bir harekette bulunma yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde suç işlenmiş olmaktadır. İhmali suçlar ...
 • Thumbnail

  Hekimin Malpraktisten Doğan Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesi Ve İspata İlişkin Sorunlar 

  UMUT, İsmail Esad (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
  Tıp uygulamaları ve hekimlik mesleği, tarih boyunca insanların yaşamında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer taraftan tıbbi müdahale niteliği gereği bireyin yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, sağlığı gibi Anayasayla güvence ...
 • Thumbnail

  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde imal Ve Ticareti Suçu (TCK 188) 

  YAMANER, Melek (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
  İnsanlık tarihinden bu yana varlığını devam ettiren uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, zaman içerisinde farklı formlarda yinelenerek çeşitliliğini ve etkinliğini arttırmıştır. Biz de çalışmamızda; uyuşturucu ve uyarıcı ...
 • Thumbnail

  Seri Muhakeme Usulü 

  ILDIRAR, Elif (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-08)
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250. maddesi, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilerek klasik muhakemenin alternatifi olacak bir usul seri muhakeme ...