Recent Submissions

 • 1876 Tarihli Kanuni Esasinin Hazırlanması İçeriği Uygulanması Tadil Edilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması 

  KURBANLI, Murat (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-10)
  1876 Kanuni Esasi’si hukuk tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Şöyle ki, 23 Aralık 1876’da padişah II. Abdülhamit’in ihsanı olarak Kanuni Esasi’yi, yani anayasayı ilanıyla beraber Türkiye tarihinde ilk kez anayasa ...
 • Egemenliğin Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti 

  GÜL, Mehmet Akif (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
  “Egemenliğin Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti” isimli yüksek lisans tezimiz; ‘‘egemenlik’’, ‘‘egemenliğin sınırlandırılması’’, ‘‘anayasacılık düşüncesi’’, ‘‘hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti’’ konularından oluşmaktadı ...
 • Soruşturmanın Gizliliği ve Lekelenmeme Hakkı 

  ÖZYURT, Kürşat (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
  Türk Ceza Muhakemesi, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreye ayrılmış bulunmaktadır. Ceza muhakemesinde temel amaç maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesidir. Ancak muhakeme bu amacı gerçekleştirirken, hukuk devleti ...
 • Hacker’ların Fidye Zararlı Yazılımları Kullanarak İşleyebileceği Suçlar 

  ADAM, Cansu (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-04)
  Son yıllarda internet ve teknolojide yaşanılan gelişmeler hayatımızda büyük bir yer edinmeye bağlamış ve bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler neticesinde “hacker‟lar” sanal dünyanın tehditleri ...
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Nefret Söylemi 

  KILINÇ, Hanife Ruveyda (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  İnsan hakları tıpkı hava ve su gibi insan için önemli bir ihtiyaçtır. İnsan havanın önemini nefes alamadığı, havayı akciğerlerine çekemediği zaman anlar ve ona ihtiyaç duyar. Dolayısıyla temel ihtiyaçların önemi ve değeri, ...
 • Doktrin Ve Uygulama Işığında Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek Öldürme Suçu 

  ONAÇ, Deniz (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  Tez projesinin amacı; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ancak ne kanun koyucu ne de doktrin tarafından dikkatli şekilde ele alınmamış olan canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçunun doktrinde ortaya atılan fikir ...
 • Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 

  ÖZÇALIK, Yiğithan (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  İhmali suçlar, failin yapması gereken hareketi yapmamasıdır. İhmali suçlarda, kanun koyucu, belirli bir harekette bulunma yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde suç işlenmiş olmaktadır. İhmali suçlar ...
 • Hekimin Malpraktisten Doğan Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesi Ve İspata İlişkin Sorunlar 

  UMUT, İsmail Esad (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
  Tıp uygulamaları ve hekimlik mesleği, tarih boyunca insanların yaşamında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer taraftan tıbbi müdahale niteliği gereği bireyin yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, sağlığı gibi Anayasayla güvence ...
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde imal Ve Ticareti Suçu (TCK 188) 

  YAMANER, Melek (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
  İnsanlık tarihinden bu yana varlığını devam ettiren uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, zaman içerisinde farklı formlarda yinelenerek çeşitliliğini ve etkinliğini arttırmıştır. Biz de çalışmamızda; uyuşturucu ve uyarıcı ...
 • Seri Muhakeme Usulü 

  ILDIRAR, Elif (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-08)
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250. maddesi, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilerek klasik muhakemenin alternatifi olacak bir usul seri muhakeme ...