Recent Submissions

 • Thumbnail

  İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 

  ŞAHİN YUNAK, Ayşe (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-04)
  Modern zamanlarda gelişen ve önemi hızla kavranan, kişisel veri kavramı ve kişisel verilerin korunması en başta bir insan hakkı olarak nitelendirilmektedir. Gelişen teknolojiyle, özellikle internet kullanımıyla birlikte ...
 • Thumbnail

  Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma 

  ÖZTAYLAN, Gülşah Aybike (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Kısa çalışma uygulaması; genel, sektörel, bölgesel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde ekonomik hayatı koruma, çalışanlara gelir güvencesi sağlama ve işsizliği önlemeye yönelik kanuni bir çözüm yolu ...
 • Thumbnail

  İşçinin Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi 

  ELMALI, Gizem (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Son dönemde hızla gelişen dijitalleşme ile sosyal medya, toplumun sıklıkla kullandığı bir sanal ortam haline gelmiştir. Sosyal medya, günlük hayatın her alanında olduğu gibi çalışma alanında da oldukça geniş yer tutmaktadır. ...
 • Thumbnail

  İşveren Vekilinin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Cezai Sorumluluğu 

  DÜLGER, Orkun (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonrasında günümüzde gerçek ve tüzel kişi işverenler işin yürütümü noktasında alanında gerekli donanıma sahip profesyonel ve deneyim sahibi yardımcı kişilere ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler ...
 • Thumbnail

  Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi Ve Arabuluculuk Yoluyla Çözümü 

  BABAOĞLU, Tuba (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Kişilerin en temel gereksinimleri olan barınma veya çalışma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir konut veya bir işyeri edinmeleri zaruridir. Ancak ekonomik koşullar her zaman kişilerin ihtiyaç duydukları konut veya ...
 • Thumbnail

  Spor Müsabakalarında Ortaya Çıkan Zararlardan Dolayı Sporcuların Hukuki Sorumluluğu 

  ERMAN, Ayşenur (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Bu tezin amacı, spor müsabakalarında yaralanma ve ölümün gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan zararlardan dolayı sporcuların hukuki sorumluluğunu ortaya koymaktır. Sportif faaliyetler kapsamında sporcuların antrenman veya ...
 • Thumbnail

  Türk Medeni Kanununa Göre Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 

  AYDIN, Fatma Hilal (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
  Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kurumu Türk Medeni Kanunu’nun 432-437 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TMK m. 432’ye göre, “Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, ağır tehlike ...
 • Thumbnail

  İş Hukukunda Çalışma Süresinden Sayılan Haller 

  DAĞLI, Bilge (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
  Sanayileşmenin ve küreselleşmeye bağlı iş gücüne ihtiyacın artması çalışma süresinin düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Çalışma süresi, işçinin işverenin emir ve talimatları altında geçirdiği zaman dilimidir. ...
 • Thumbnail

  Milletlerarası Özel Hukukta Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Sorumluluk 

  DURAN ALTINIŞIK, Gülten (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-09)
  Merkezinde kişi bulunan kişilik hakkı, birçok değeri içinde barındırmaktadır. Bu değerler maddi ya da manevi olabilmektedir. Esin kaynağı İsviçre Hukuku olan 5718 sayılı MÖHUK’ un kanunlar ihtilafı kuralları arasında kişilik ...
 • Thumbnail

  Özel Hukukta İşçinin Kişiliğinin Korunması 

  ÇAKMAK, Berna (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-07)
  İş hayatının her aşamasında veya her mevkide istihdam edilen işçilerin kişilik hakkı ihlalleri ile karşılaşılabilmektedir. Günümüzde ise bu husus teknolojik ve sosyal gelişmelerle birlikte çok daha karmaşık bir hal almış; ...
 • Thumbnail

  Kira Sözleşmesinde Kiralananın Geri Verilmesi 

  DOĞU, Hicret (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-07)
  Kira sözleşmesi, kullanma ve yararlanma amacı güden sözleşmeler arasında uygulamada en çok karşılaşılan sözleşmelerden bir tanesidir. Bu sebepten dolayı kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar ve hukuki görüşler her dönemde ...
 • Thumbnail

  İş Güvencesi Kapsamında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 

  ULUĞ, Tuğba (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-04)
  Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan asıl işveren alt işveren ilişkisinin temelinde asıl işverenlerin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik uzmanlık gerektiren asıl işin bir bölümünü veya işverenin mal ve hizmet üretimine ...
 • Thumbnail

  Yargıtay Kararları Işığında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı 

  GÖK, Sevda (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-11)
  Bu tez KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu tez çalışmasında ilk olarak, “mal rejimi” kavramı açıklanmış; mal rejimi hükümleri hakkında 4721 sayılı ...
 • Thumbnail

  İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Feshi 

  BATU, Seniha Nesibe (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-08)
  Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışmanın konusu iş sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshidir. Hastalık ve engellilik halleri iş sözleşmesinin tüm aşamalarında iş ilişkisini etkilemekte olup, işçi ve işveren ...
 • Thumbnail

  Kambiyo Senetlerine Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davası 

  CEYLAN, Nurettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  Kambiyo taahhüdünde bulunan borçlu temel ilişkinin borçlusu olmanın yanında bir de kambiyo ilişkisinin borçlusu durumuna gelmektedir. Alacaklının birbiriyle yarışan iki ayrı talep hakkı karşısında borçlunun def’ilerini ...
 • Thumbnail

  Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin İş Kazalarından Sorumluluğu 

  GÜLŞEN, Hacer (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-08)
  Sanayi Devrimi sonucu ortaya çıkan işçi sınıfının güçlü olan işveren karşısında korunmasının sağlanması amacıyla bugünkü iş hukuku ortaya çıkmıştır. Mevcut durumlar ve ileride ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında ...
 • Thumbnail

  Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Satıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü 

  SUNA, İffet Didem (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
  Günümüzde tüketicilerin barınma ihtiyaçlarını karşılama noktasında genellikle bedelleri önceden ödenen, proje ya da inşaat aşamasındaki konutların tercih edildiği görülmektedir. Bu konutların, bedelleri peşin veya taksitler ...
 • Thumbnail

  Yoksulluk Nafakasının Kusur, Süre ve Yoksulluk Kavramları Işığında Değerlendirilmesi 

  BULUT, Hüseyin (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
  Çalışmanın amacı boşanmanın mali sonuçlarından biri olan yoksulluk nafakasının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme kanun, doktrin ve uygulamadaki sorunlar üzerine yapılmaktadır. Özellikle kusur, süre ve yoksulluk ...
 • Thumbnail

  Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devrinin İnançlı İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi 

  SİLAY, İrem (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-09)
  Türk hukuk sisteminde kanuni bir düzenlemesi bulunmayan inançlı işlemler; sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması olarak ve iktisadi hayatın gereklilikleri nedeniyle, hem doktrin hem de Yargıtay içtihatları ile benimsenmiş, ...
 • Thumbnail

  Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından (Malpraktis) Doğan Hukuki Sorumluluğu 

  GÖR, Damla Nur (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
  Tıpta yanlış uygulama, tıbbi malpraktis, hekim hatası, hekimliğin kötü uygulanması gibi birçok farklı isimle anılan tıbbi uygulama hataları bu tezin ana konusudur. Bu konu, başta doktorlar olmak üzere hastaneler, hemşireler ...

View more