Now showing items 1-20 of 26

  • Thumbnail

   Anonim Şirketlerde Azınlığın Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesini İsteme Hakkı 

   ÇİFTCİ, Nazmiye (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-11)
   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 420’nci maddesinde düzenlenen finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesini isteme hakkı, niteliği itibariyle bir azınlık hakkıdır. Genel kurul toplantısında halka açık olmayan anonim ...
  • Thumbnail

   Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin İş Kazalarından Sorumluluğu 

   GÜLŞEN, Hacer (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-08)
   Sanayi Devrimi sonucu ortaya çıkan işçi sınıfının güçlü olan işveren karşısında korunmasının sağlanması amacıyla bugünkü iş hukuku ortaya çıkmıştır. Mevcut durumlar ve ileride ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında ...
  • Thumbnail

   Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi 

   DORUK, Celaleddin Enis (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-03)
   Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi; yüklenicinin bir yapı eseri meydana getirmek üzere, söz konusu yapı eserinin bağımsız bölüm veya bölümlerinin üçüncü kişilere satılmasını sağlamayı taahhüt ettiği, buna karşılık arsa ...
  • Thumbnail

   Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından (Malpraktis) Doğan Hukuki Sorumluluğu 

   GÖR, Damla Nur (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
   Tıpta yanlış uygulama, tıbbi malpraktis, hekim hatası, hekimliğin kötü uygulanması gibi birçok farklı isimle anılan tıbbi uygulama hataları bu tezin ana konusudur. Bu konu, başta doktorlar olmak üzere hastaneler, hemşireler ...
  • Thumbnail

   İş Güvencesi Kapsamında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 

   ULUĞ, Tuğba (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-04)
   Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan asıl işveren alt işveren ilişkisinin temelinde asıl işverenlerin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik uzmanlık gerektiren asıl işin bir bölümünü veya işverenin mal ve hizmet üretimine ...
  • Thumbnail

   İş Hukukunda Çalışma Süresinden Sayılan Haller 

   DAĞLI, Bilge (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-08)
   Sanayileşmenin ve küreselleşmeye bağlı iş gücüne ihtiyacın artması çalışma süresinin düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Çalışma süresi, işçinin işverenin emir ve talimatları altında geçirdiği zaman dilimidir. ...
  • Thumbnail

   İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 

   ŞAHİN YUNAK, Ayşe (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-04)
   Modern zamanlarda gelişen ve önemi hızla kavranan, kişisel veri kavramı ve kişisel verilerin korunması en başta bir insan hakkı olarak nitelendirilmektedir. Gelişen teknolojiyle, özellikle internet kullanımıyla birlikte ...
  • Thumbnail

   İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Feshi 

   BATU, Seniha Nesibe (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-08)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışmanın konusu iş sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshidir. Hastalık ve engellilik halleri iş sözleşmesinin tüm aşamalarında iş ilişkisini etkilemekte olup, işçi ve işveren ...
  • Thumbnail

   İşçinin Haksız Fiilinden İşverenin Sorumluluğu ve Hakları 

   ÖNDE, Beyza (2021-08)
   Bir malın veya hizmetin üretim sürecinde işverenin, işçilerin emek ve mesaisinden yararlanması kaçınılmazdır. Bu ilişki devam ederken işçinin başka kişilere zarar verme ihtimali her zaman mümkündür. Meydana gelen zararlar ...
  • Thumbnail

   İşçinin Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi 

   ELMALI, Gizem (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
   Son dönemde hızla gelişen dijitalleşme ile sosyal medya, toplumun sıklıkla kullandığı bir sanal ortam haline gelmiştir. Sosyal medya, günlük hayatın her alanında olduğu gibi çalışma alanında da oldukça geniş yer tutmaktadır. ...
  • Thumbnail

   İşveren Vekilinin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Cezai Sorumluluğu 

   DÜLGER, Orkun (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
   Ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonrasında günümüzde gerçek ve tüzel kişi işverenler işin yürütümü noktasında alanında gerekli donanıma sahip profesyonel ve deneyim sahibi yardımcı kişilere ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler ...
  • Thumbnail

   Kambiyo Senetlerine Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davası 

   CEYLAN, Nurettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
   Kambiyo taahhüdünde bulunan borçlu temel ilişkinin borçlusu olmanın yanında bir de kambiyo ilişkisinin borçlusu durumuna gelmektedir. Alacaklının birbiriyle yarışan iki ayrı talep hakkı karşısında borçlunun def’ilerini ...
  • Thumbnail

   Kira Sözleşmesinde Kiralananın Geri Verilmesi 

   DOĞU, Hicret (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-07)
   Kira sözleşmesi, kullanma ve yararlanma amacı güden sözleşmeler arasında uygulamada en çok karşılaşılan sözleşmelerden bir tanesidir. Bu sebepten dolayı kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar ve hukuki görüşler her dönemde ...
  • Thumbnail

   Kişilik Hakkı İhlallerinden Kaynaklanan Manevi Tazminat 

   BALABAN, Gizem (KTO Karatay Üniversitesi, 2024-01)
   Kişilik hakkı kapsamına giren değerlerin korunması ve kişilik hakkının ihlali neticesinde meydana gelen manevi zararın giderilmesi manevi tazminat aracılığıyla gerçekleşir. Günümüzde hızla meydana gelen sosyal ve teknolojik ...
  • Thumbnail

   Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi Ve Arabuluculuk Yoluyla Çözümü 

   BABAOĞLU, Tuba (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
   Kişilerin en temel gereksinimleri olan barınma veya çalışma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir konut veya bir işyeri edinmeleri zaruridir. Ancak ekonomik koşullar her zaman kişilerin ihtiyaç duydukları konut veya ...
  • Thumbnail

   Milletlerarası Özel Hukukta Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Sorumluluk 

   DURAN ALTINIŞIK, Gülten (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-09)
   Merkezinde kişi bulunan kişilik hakkı, birçok değeri içinde barındırmaktadır. Bu değerler maddi ya da manevi olabilmektedir. Esin kaynağı İsviçre Hukuku olan 5718 sayılı MÖHUK’ un kanunlar ihtilafı kuralları arasında kişilik ...
  • Thumbnail

   Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devrinin İnançlı İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi 

   SİLAY, İrem (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-09)
   Türk hukuk sisteminde kanuni bir düzenlemesi bulunmayan inançlı işlemler; sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması olarak ve iktisadi hayatın gereklilikleri nedeniyle, hem doktrin hem de Yargıtay içtihatları ile benimsenmiş, ...
  • Thumbnail

   Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Satıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü 

   SUNA, İffet Didem (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
   Günümüzde tüketicilerin barınma ihtiyaçlarını karşılama noktasında genellikle bedelleri önceden ödenen, proje ya da inşaat aşamasındaki konutların tercih edildiği görülmektedir. Bu konutların, bedelleri peşin veya taksitler ...
  • Thumbnail

   Özel Hukukta İşçinin Kişiliğinin Korunması 

   ÇAKMAK, Berna (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-07)
   İş hayatının her aşamasında veya her mevkide istihdam edilen işçilerin kişilik hakkı ihlalleri ile karşılaşılabilmektedir. Günümüzde ise bu husus teknolojik ve sosyal gelişmelerle birlikte çok daha karmaşık bir hal almış; ...
  • Thumbnail

   Spor Müsabakalarında Ortaya Çıkan Zararlardan Dolayı Sporcuların Hukuki Sorumluluğu 

   ERMAN, Ayşenur (KTO Karatay Üniversitesi, 2023-01)
   Bu tezin amacı, spor müsabakalarında yaralanma ve ölümün gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan zararlardan dolayı sporcuların hukuki sorumluluğunu ortaya koymaktır. Sportif faaliyetler kapsamında sporcuların antrenman veya ...