Güncel Gönderiler

 • Milletlerarası Özel Hukukta Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Sorumluluk 

  DURAN ALTINIŞIK, Gülten (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-09)
  Merkezinde kişi bulunan kişilik hakkı, birçok değeri içinde barındırmaktadır. Bu değerler maddi ya da manevi olabilmektedir. Esin kaynağı İsviçre Hukuku olan 5718 sayılı MÖHUK’ un kanunlar ihtilafı kuralları arasında kişilik ...
 • Özel Hukukta İşçinin Kişiliğinin Korunması 

  ÇAKMAK, Berna (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-07)
  İş hayatının her aşamasında veya her mevkide istihdam edilen işçilerin kişilik hakkı ihlalleri ile karşılaşılabilmektedir. Günümüzde ise bu husus teknolojik ve sosyal gelişmelerle birlikte çok daha karmaşık bir hal almış; ...
 • Kira Sözleşmesinde Kiralananın Geri Verilmesi 

  DOĞU, Hicret (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-07)
  Kira sözleşmesi, kullanma ve yararlanma amacı güden sözleşmeler arasında uygulamada en çok karşılaşılan sözleşmelerden bir tanesidir. Bu sebepten dolayı kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar ve hukuki görüşler her dönemde ...
 • İş Güvencesi Kapsamında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi 

  ULUĞ, Tuğba (KTO Karatay Üniversitesi, 2022-04)
  Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan asıl işveren alt işveren ilişkisinin temelinde asıl işverenlerin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik uzmanlık gerektiren asıl işin bir bölümünü veya işverenin mal ve hizmet üretimine ...
 • Yargıtay Kararları Işığında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı 

  GÖK, Sevda (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-11)
  Bu tez KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu tez çalışmasında ilk olarak, “mal rejimi” kavramı açıklanmış; mal rejimi hükümleri hakkında 4721 sayılı ...
 • İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Feshi 

  BATU, Seniha Nesibe (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-08)
  Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışmanın konusu iş sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshidir. Hastalık ve engellilik halleri iş sözleşmesinin tüm aşamalarında iş ilişkisini etkilemekte olup, işçi ve işveren ...
 • Kambiyo Senetlerine Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davası 

  CEYLAN, Nurettin (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-11)
  Kambiyo taahhüdünde bulunan borçlu temel ilişkinin borçlusu olmanın yanında bir de kambiyo ilişkisinin borçlusu durumuna gelmektedir. Alacaklının birbiriyle yarışan iki ayrı talep hakkı karşısında borçlunun def’ilerini öne ...
 • Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin İş Kazalarından Sorumluluğu 

  GÜLŞEN, Hacer (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-08)
  Sanayi Devrimi sonucu ortaya çıkan işçi sınıfının güçlü olan işveren karşısında korunmasının sağlanması amacıyla bugünkü iş hukuku ortaya çıkmıştır. Mevcut durumlar ve ileride ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında ...
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Satıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü 

  SUNA, İffet Didem (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
  Günümüzde tüketicilerin barınma ihtiyaçlarını karşılama noktasında genellikle bedelleri önceden ödenen, proje ya da inşaat aşamasındaki konutların tercih edildiği görülmektedir. Bu konutların, bedelleri peşin veya taksitler ...
 • Yoksulluk Nafakasının Kusur, Süre ve Yoksulluk Kavramları Işığında Değerlendirilmesi 

  BULUT, Hüseyin (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
  Çalışmanın amacı boşanmanın mali sonuçlarından biri olan yoksulluk nafakasının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme kanun, doktrin ve uygulamadaki sorunlar üzerine yapılmaktadır. Özellikle kusur, süre ve yoksulluk ...
 • Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devrinin İnançlı İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi 

  SİLAY, İrem (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-09)
  Türk hukuk sisteminde kanuni bir düzenlemesi bulunmayan inançlı işlemler; sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması olarak ve iktisadi hayatın gereklilikleri nedeniyle, hem doktrin hem de Yargıtay içtihatları ile benimsenmiş, ...
 • Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından (Malpraktis) Doğan Hukuki Sorumluluğu 

  GÖR, Damla Nur (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-06)
  Tıpta yanlış uygulama, tıbbi malpraktis, hekim hatası, hekimliğin kötü uygulanması gibi birçok farklı isimle anılan tıbbi uygulama hataları bu tezin ana konusudur. Bu konu, başta doktorlar olmak üzere hastaneler, hemşireler ...
 • Türk Hukukunda Aile Arabuluculuğu 

  ATÇEKEN, Cemre (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-03)
  Uyuşmazlık, insanoğlu var olduğu sürece kaçınılmaz bir durumdur ve bizler toplumsal yaşam içerisinde farklı alanlarda yaşadığımız anlaşamama halinde hukuki çözüm yollarına başvururuz. Yargı organlarının bu görevi üstlenmesinin ...
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 310. Maddesi ile İcra İflas Kanunu’nun 135. Maddesinin Kiralananın El Değiştirmesi Kapsamında Değerlendirilmesi 

  ESER, Ayşe Nur (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-11)
  Kira sözleşmesi, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299 ilâ 378. maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda da, özellikle konut ve çatılı işyeri kiralarında, mülga 6570 ...
 • Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi 

  DORUK, Celaleddin Enis (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-03)
  Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi; yüklenicinin bir yapı eseri meydana getirmek üzere, söz konusu yapı eserinin bağımsız bölüm veya bölümlerinin üçüncü kişilere satılmasını sağlamayı taahhüt ettiği, buna karşılık arsa ...
 • İşçinin Haksız Fiilinden İşverenin Sorumluluğu ve Hakları 

  ÖNDE, Beyza (2021-08)
  Bir malın veya hizmetin üretim sürecinde işverenin, işçilerin emek ve mesaisinden yararlanması kaçınılmazdır. Bu ilişki devam ederken işçinin başka kişilere zarar verme ihtimali her zaman mümkündür. Meydana gelen zararlar ...