Show simple item record

dc.contributor.advisorYALÇIN, Hatice
dc.contributor.authorÖZDEMİR, Esma
dc.date.accessioned2022-01-04T06:58:55Z
dc.date.available2022-01-04T06:58:55Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5188
dc.description.abstractErgenlik dönemi; fiziksel, cinsel, bilişsel, psikososyal vb. gelişimlerin devam ettiği ve yetişkinlik dönemine geçişin adımlarının atıldığı özel bir dönemdir. Bu dönemde anne-babaların benimsedikleri tutum ve davranışlar ergenlerin ruh sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle anne ve babaların benimsediği tutumlar çok önemlidir. Bu çalışma ergenlerin algıladığı anne-baba tutumlarının ergenlerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada günümüzde gittikçe artan ergenlik dönemi depresyon, anksiyete ve stres durumlarında, anne-baba tutumlarının etkisinin önemi ortaya konmuştur. Çalışma grubunu Konya ili merkez ilçelerinde ikâmet eden, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında lisede öğrenimini sürdüren 15-18 yaş aralığındaki 517 ergen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak ergenlerin algıladığı anne-baba tutumlarını belirlemek amacıyla “Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ)”, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini tespit etmek amacıyla “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği-Lise Formu (DASS-42)” ve kişisel bilgilerini tespit etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız gruplar t testi ile ve ikiden fazla grupların karşılaştırmasında tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile yapılmıştır. Grupların normal dağılmadığı durumlarda ise nonparametrik testlerden ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-Witney U-testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında ilişkisiz örneklemler için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Ergenlerin algıladığı anne-baba tutumları ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p > 0,05). Ancak demokratik ve izin verici-müsamahakâr ailelerde ergenlerin depresyon ve anksiyete düzeyleri normal, izin verici-ihmalkâr ve otoriter ailelerde çok ileri düzeyde saptanmıştır. Yaş, sınıf değişkenleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p < 0,05). Elde edilen veriler, alandaki bilim uzmanlarına ve anne-babalara değerli bilgiler sunması açısından önemlidir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectAnne Baba Tutumlarıen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectStresen_US
dc.titleErgenlerin Algıladığı Anne-Baba Tutumlarının Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record