Show simple item record

dc.contributor.advisorCURA, Fatih
dc.contributor.authorKÜÇÜKÇOLAK, Gamze
dc.date.accessioned2022-01-04T07:18:08Z
dc.date.available2022-01-04T07:18:08Z
dc.date.issued2021-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5190
dc.description.abstractDünya genelinde tüm ülkelerin ortak hedefi uluslararası pazar alanlarından daha fazla pay alarak gelirlerini artırmaya yöneliktir. Bu sebeple, günümüz dünyasında ülkeler, ihracat oranlarını artırmak için ihracata konu uygulama ve politikalara önem vermektedir. 1996 yılından itibaren Türkiye’de uygulamaya koyulan Dahilde işleme rejimi; ihracat faaliyeti gösteren işletmelere, ihracatını yapacakları malın üretiminde kullanacakları hammadde ve ara malları vergilerden muaf tutularak dünya piyasa fiyatlarından ithalatını yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda tez çalışmasının ana hedefi, ihracata dayalı ekonomik büyüme politikası izleyen Türkiye için büyük önem arz eden dahilde işleme rejiminin firmalar açısından ihracat performansına etkisinin incelenmesidir. Konya ilinde faaliyet gösteren ve dahilde işleme rejimi uygulamasından yararlanan ve yararlanmayan işletmeler ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, dahilde işleme rejimi uygulayan ve uygulamayan firmaların ihracat performansları arasında istatistiki bakımdan anlamlı düzeyde farklılık olduğu, firmaların ihracat desteklerinden yararlanma düzeylerinin ihracat performanslarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Dahilde işleme rejimini yüksek veya çok yüksek düzeyde uygulan firmaların ihracat performanslarının dahilde işleme rejimi uygulamayan firmaların ihracat performansına göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca dahilde işleme rejiminin ihracat performansına etkisinin tam olarak tespiti yapılabilmesi için yapılan anket çalışmasının her sektöre ayrı ayrı uygulanması ve bununla birlikte yerli üreticilerin dahilde işleme rejimine yönelik görüş ve tutumlarının araştırmaya dahil edilmesi daha sağlıklı veriler elde edilmesini sağlayacaktır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectDahilde işleme rejimien_US
dc.subjectihracaten_US
dc.subjectihracat performansıen_US
dc.titleDahilde İşleme Rejimi Uygulamalarının İhracat Performansına Etkisi: Konya İlinde Dahilde İşleme Rejimi Uygulayan Ve Uygulamayan Firmalara Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record