Show simple item record

dc.contributor.advisorHARMANCI, Hatice
dc.contributor.authorKÜMÜŞ, Seher
dc.date.accessioned2022-01-04T09:12:06Z
dc.date.available2022-01-04T09:12:06Z
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5239
dc.description.abstractErgenlik dönemi, son yıllarda birçok araştırmaya konu olmuş önemli bir gelişim dönemidir. Ergenin bu dönemde kuracağı sosyal ilişkiler, ruhsal gelişimini etkilerken yine bu süreçte yaşayacağı duygusal kırılmalar da kişilik yapılanmasını etkileyecektir. Ebeveyne bağlanma, bireyselleşme ve sosyalleşme adına yaşamın temel adımıdır. Bu araştırmanın amacı da 11-14 yaş aralığındaki kız ergenlerin erken dönem bağlanmasının akranla kuracağı duygusal ilişkiye ve bu ilişkide karşılaşacağı sorunlara çözüm bulma aşamasına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın evreni, ilköğretim okullarında öğrenim gören 11-14 yaş aralığındaki kız öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, ikisi özel ikisi devlet ilköğretim okulunda (kız imam hatip) öğrenim gören 569 kız öğrenci çalışma grubumuzu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Ebeveyne ve Akrana Bağlanma Ölçeği (EABE), “Çatışma Çözme Davranışı Belirleme Ölçeği (ÇÇDB)’’ve “Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olası ilişkileri tespit etmek amacıyla t testi ve ki-kare önemlilik testleri kullanılmış olup ergenlerin ebeveyne bağlanma puanları ile çatışma çözme davranışları arasındaki ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda kız ergenlerin bağlanma davranışının anne babanın birlikteliğine göre, annenin yaşına göre farklılaştığı görülmektedir. Akran ilişkilerindeki çatışma çözme davranımları ile ebeveyne bağlanma davranışları arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anne ve babanın birlikteliği bağlanma davranımını da çatışma çözme davranımını da pozitif yönde etkilemektedir. Anneye olumlu bağlanma babaya bağlanmayı pozitif yönde etkilerken bu durum saldırganlık davranımını azaltmakta ve kız ergenin çatışma çözme davranımını da güçlendirmektedir. Kız ergenlerin çatışma çözme davranışı ile annenin eğitim durumu, annenin yaşı, anne ve babanın birlikteliği, kız ergenlerin yaşı, sınıf ve okul türü arasında da anlamlı bir ilişkinin bulunduğu araştırmanın bulgularındandır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectErgenlik dönemien_US
dc.subjectbağlanmaen_US
dc.subjectkişilerarası ilişkileren_US
dc.subjectçatışma çözme davranışıen_US
dc.titleKız Ergenlerde Ebeveyne Bağlanma Düzeyi İle Çatışma Çözme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record