Show simple item record

dc.contributor.authorYILMAZ, Neşe
dc.date.accessioned2019-07-05T11:59:59Z
dc.date.available2019-07-05T11:59:59Z
dc.date.issued2018-07-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/525
dc.description.abstractThe aim of the present study was to contribute to the concept of "new consumer" revealed by changing consuming behaviors of the individuals through the effect of radical change in consumer needs and expectations by internet. In the first section o fthe present study where online consuming behaviors were reviewed within innovation and consuming trend in retail trade; retail trade and innovation concepts were addressed. From the point of view of which I have gained in the field during the period of my service as store manager, the frame of the change experienced in the retail sector and current developments was determined. Definitions and classifications of the innovation were included. The innovation in retail trade which is one of the focus points of the present study was assessed from a Professional perpective and discussed in terms of market centricity and business culture; innovative concepts that may cause sectoral transformation(i.e. Blockchain Technology) were mentioned. In the second section; the new consumer concept, generations and changing consuming behaviors, new consumer behaviors, marketing trends, online purchasing process, payment methods, security of personal data, new consuming trend, life styles and values were discussed. The last section of the present study includes a questionnaire method which was implemented to detect online cosmetic and cloth shopping of college student consumers (Generation Y) as a primary data collection tool and the statistical analysis as a result of such questionnaire. Key words: Innovation in retail trade, Blockchain, New Consumer, Consumption Characteristics of the Generations, Online Purchase Behaviorsen_US
dc.description.abstractİnternetin tüketici ihtiyaçları ve beklentilerinde meydana getirdiği köklü değişimin etkisiyle; satınalma davranışları değişen bireylerin sergiledikleri tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkardığı "yeni tüketici" kavramı literatürüne katkı yapmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Perakendecilikte inovasyon ve tüketim kültürü çerçevesinde, online tüketim alışkanlıklarının incelendiği çalışmamızın ilk bölümünde; perakendecilik ve inovasyon kavramlarına değinilmiştir. Mağaza yöneticiliği yaptığım dönemde edindiğim saha deneyimlerimin vermiş olduğu bir bakış açısıyla; perakende sektöründe yaşanan değişim ve güncel gelişmelerin çerçevesi çizilmiştir. İnovasyonun tanımlarına ve sınıflandırılmalarına yer verilmiştir. Çalışmamızın odak noktalarından biri olan perakendecilikte inovasyon; perakende sektöründe çalışmış bir profesyonel perspektifi ile değerlendirilerek, pazar odaklılık ve işletme kültürü bağlamında ele alınmış, sektörel dönüşüme neden olacak inovatif kavramlardan (Blockchain Teknolojisi gibi.) bahsedilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde; yeni tüketici kavramı, kuşaklar ve değişen tüketim alışkanlıkları, yeni tüketici davranışları, pazarlama trendleri, online satınalma süreci, ödeme yöntemleri, kişisel verilerin güvenliği, yeni tüketim kültürü, yaşam biçimleri ve değerler ele alınmıştır. Çalışmamızın son bölümünde ise; üniversite öğrencisi olan tüketicilerin (Y Kuşağı) online kozmetik ve giyim alışverişi tüketim alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik, birinci elden veri toplama aracı olarak, anket yöntemi uygulanmış ve bu uygulama sonucunda yapılmış istatistiki analizlere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Perakendecilikte İnovasyon, Blockchain, Yeni Tüketici, Kuşakların Tüketim Özellikleri, Online Satınalma Davranışlarıen_US
dc.subjectPerakendecilikte İnovasyon, Blockchain, Yeni Tüketici, Kuşakların Tüketim Özellikleri, Online Satınalma Davranışlarıen_US
dc.subjectInnovation in retail trade, Blockchain, New Consumer, Consumption Characteristics of the Generations, Online Purchase Behaviorsen_US
dc.titleYeni tüketici: Perakendecilikte inovasyon ve tüketim kültürü çerçevesinde online tüketim alışkanlıklarının incelenmesi araştırması / The new consumer: A review on online consumption behaviors within the frame of innovation and consumption trends in retail tradeen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record