Recent Submissions

 • YER SEÇİMİ ve ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

  Yasar, Esra (Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-06)
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde şirketlerin kâr marjlarını artırabilmeleri için tedarik zinciri süreçlerini çok iyi yönetmeleri ve bu süreç içerisinde kararlarını maliyetleri en aza indirgeyerek kesin ve hızlı ...
 • İşsizlikle Mücadelede Mesleki Eğitimin Önemi ve Firmaların Mesleki Kurslara Bakışı: Konya İli Örneği 

  AKSOY MIHOĞLU, Beyza; AFŞAR, Bilge; SUNA, Seyfi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2018-11-19)
  Günümüzde pek çok meslek geçerliliğini yitirerek zamanla kaybolmakta ve/veya uygulama şekli farklılaşmaktadır. Özellikle bilişim araçlarının kullanılmaya başladığı mesleklerde bu farklılaşma, çok keskin ve hızlı olmaktadır. ...
 • KOBİLERİN İHRACAT DAVRANIŞLARI: KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

  AKSOY MIHOĞLU, Beyza (KTO Karatay Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019-05-30)
  Küreselleşme ile artan rekabetçi zorluklar, yerel pazarlarda rekabetin daha çok artmasına ve iç pazarın daralmasına neden olmaktadır. İç piyasanın daralması ve talebin yeterli olmaması sonucunda, ekonomide önemli bir ...
 • Yapısal eşitlik modellemesi, Amos ve LISREL uygulama örnekleri 

  Gündüz, Mehmet Akif; Akarçay, Özlem (Eğitim Yayınevi, 2018)
 • Kuzey Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri arasında gelir dağılımı adaletsizliği açısından ekonometrik bir analiz 

  Kalaycı, Salih; Öztürk, Ayhan; Gündüz, Mehmet Akif (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2017)
  Belirli bir dönemde kazanılan gelirlerin, bireylerin oluşturduğu gruplarca paylaşılması anlamına gelen gelir dağılımı konusunda yaşanan adaletsizlik bütün dünyada büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu bağlamda, hem gelişmiş, ...
 • Gelişmekte olan ülkelerde cari açık, büyüme ve yatırım malı ithalatı üçgeni: Türkiye örneği üzerine bir uygulama (2001-2012) 

  Afşar, Bilge; Kalaycı, İrfan; Gündüz, Mehmet Akif (İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2014)
  Cari açık sorunu dünyada ve Türkiye’de son yıllarda sıkça tartışılır hale gelmiştir. Tartışma; cari açığın nedenleri ve finansmanı üzerine yoğunlaşmaktadır. Pek çok gelişmiş ülke (GÜ) ve gelişmekte olan ülke (GOÜ) gibi ...
 • Kümeleme analizi: İhracatta inovasyon makasına yönelik bir uygulama 

  CANITEZ, Murat; CURA, Fatih; GÜNDÜZ, Mehmet Akif (International Journal of Academic Value Studies, 2017)
  Uluslararası ticarete dair istatistikler genellikle ürünlere ve ülkeler arasındaki ticaret miktarlarına göre sınıflandırılmaktadır. Ülkelerin ihracat kalite seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılan ihracat sofistikasyonu ...
 • Uygulamalı Gümrük Mevzuatı 

  CANITEZ, Murat (Gazi Kitabevi Yayınları, 2017)
  1-İhracat kavramı ve gümrük mevzuatıyla ilişkisi 2-İthalat Kavramı ve gümrük mevzuatıyla ilişkisi 3-Türk Gümrük mevzuatının kapsamı 4-Dahilde ve hariçte işleme rejimleri ve uygulamaları 5-Gümrük antrepo ve geçici ithalat ...
 • Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar 

  CANITEZ, Murat (Gazi Kitabevi Yayınları, 2018)
  1-İhracat Kavramı ve İhracatın Temel Esasları 2- İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon 3-İthalat İşlemleri ve Dökümantasyon 4-İhracat ve İthalatta Lojistik 5- Dış Ticaret İle Uluslararası Pazarlama Açısından Fiyatlandırma ...
 • Yeni Ekonomi ve Yeni Yaklaşımlar 

  CANITEZ, Murat; AFŞAR, Bilge (Gazi Kitabevi Yayınları, 2014)
  Yeni ekonomi üzerine bir değerlendirme Yoksulluk olgusu üzerinden yerli bir sosyal hizmet modeli arayışı Yeni ekonomi ve bütünleşik pazarlama iletişimi Yeni ekonomiyle önemi artan hizmetler ve hizmet kalitesi Yeni ...
 • Uygulamalı İhracat-İthalat İşlemler ve Dokümantasyon 

  CANITEZ, Murat; GÜNDÜZ, Mehmet Akif (Gazi Kitabevi Yayınları, 2016)
  Ekonomik ve sosyal açıdan günümüzün en büyük sorunu yoksulluktur. Ulusal ekonomi ile toplumun refahını artırmak ve Ulu Önder Atatürk'ün ifadesiyle "muasır medeniyet seviyesini" yakalamış bir ülke yaratmak, hepimizin en ...
 • İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Pazarlama Politikalarına Etkileri: Konya Otomotiv Sektörüne Yönelik Bir Araştırma 

  Cura, Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07)
  Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler yerel pazarları yeterli görmeyip dış pazarlara açılmak istemektedirler. İşletmelerin sürdürebilir büyüme amacıyla dış pazarlara açılmak için kullandıkları en etkin ...
 • İşletmelerde İhracat Performansı İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Pazarlama Politikalara Etkileri 

  Cura, Fatih; Zerenler, Muammer (LİTERATÜRK ACADEMİA, 2017)
  Bu kitapta ihracatçı işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerindeki başarılarının en önemli göstergelerinden biri olan ihracat performansı kavramı ele alınmış olup ihracat performansını etkileyen işletme içi ve işletme ...
 • Tarım ürünleri ihracatında döviz kuru ve petrol fiyatlarının etkisi: Türkiye örneği 

  Gündüz, Mehmet Akif; Kalaycı, Salih; Afşar, Bilge (İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017)
  Tarımsal ürünler özellikle gelişmekte olan ülkeler için ödemeler dengesinde cari açığı telafi etmek için kullanılan en önemli ihracat çıktısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, akademik literatürde sıkça ele alınmış ...
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA BEKLENTİLERİNİN İHRACATA ETKİSİ KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

  GEDİK, HASAN; AFŞAR, Bilge; Büyükdoğan, Birol (ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI, 2014)
  Küreselleşen dünyada artan rekabet ve yeni pazarlara girme isteği, girişimcileri uluslararasılaşma sürecine girmek zorunda bırakmaktadır. Bu süreç tüm dünyada faaliyet gösteren girişimcilerin rekabet güçlerini artırması ...
 • Kümeleme analizi: İhracatta inovasyon makasına yönelik bir uygulama 

  CANITEZ, Murat; CURA, Fatih; GÜNDÜZ, Mehmet Akif (2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05)
  Uluslararası ticarete dair istatistikler genellikle ürünlere ve ülkeler arasındaki ticaret miktarlarına göre sınıflandırılmaktadır. Ülkelerin ihracat kalite seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılan ihracat sofistikasyonu ...
 • Kümeleme Analizi: Bir İhracat Sofistikasyonu Uygulaması 

  Cura, Fatih; Canıtez, Murat; Gündüz, Mehmet Akif (2017-05)
  Uluslararası ticarete dair istatistikler genellikle ürünlere ve ülkeler arasındaki ticaret miktarlarına göre sınıflandırılmaktadır. İhracat sofistikasyonu ise ülkelerin ihracat büyüklüklerinin ne kadar sermaye yoğun ...
 • İslami Perspektiften Pazarlama ve Rekabet Ahlakı 

  Cura, Fatih; Gündüz, Akif; Alım, Hasan Basri (INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, ISEFE'19 Autumn, 2019-04)
  Günümüzün ekonomik ve sosyal koşulları tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki değişimin seviyesini çok yukarılara çıkartmıştır. Dolayısıyla işletmeler ürün ve hizmetlerini üretip dizayn ederken ve bu ürün ve hizmetleri pazarlara ...
 • Finansal Krizlerde Şeffaflık ve Yönetim Sorunu 

  AFŞAR, Bilge; AĞÇAKAYA, SERPİL; ÖĞREKÇİ, SÜLEYMAN (ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2015)
  Kriz denildiğinde akla gelen kavramlardan biri spekülasyondur. Bunun anlamı karşılıksız para kazanma çabalarından doğan balon üretme işlevidir Geçmişte, varlık olmadan karşılıksız para kazanmayı Yunan filozofu. Aristoteles ...
 • Akıllı Çöp Toplama Sistemlerinde Tersine Stokastik Envanter Rotalama Problemi 

  yasar, esra; ozturk, gurkan (38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YAEM 2018), 2018-06)
  Günümüzde çöp toplama sistemleri şehircilikte çok önemli bir kavram haline gelmekte ve belediyeler maliyetlerini düşürmek ve insanlara daha iyi hizmet verebilmek için makineler arası iletişim teknolojisini kullanarak akıllı ...

View more