Recent Submissions

 • Türkiye'de COVİD-19 Döneminde Sosyal İzolasyon Altında 6-12 Yaş Arası Çocuklarda Öfke ve Saldırganlık Düzeyi 

  AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ AKPINAR, Nilay; KURT SEZER, Hilal; TANRIKULU, Gözdenur (2021-06)
  Giriş: COVID-19 pandeminden en savunmasız gruplardan biri kuşkusuz çocuklardır. Kısıtlama kararları nedeniyle çevrede kalan çocuklar birçok yönden tehdit altındadır. Çocukların ve ergenlerin sosyal izolasyon süresi ...
 • Özel Gereksinimli Çocuk 

  BEKTAŞ, Murat; AŞKIN CERAN, Merve (2021)
  Gelişim geriliği olan bireyler için günümüzde, “Özürlü, Engelli, Özel Gereksinimi Olanlar, Özel Eğitim Gerektiren Bireyler” ve benzeri tanımlar kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bireylerin olumsuz etkilenmesini ...
 • Dezavantajlı Çocuklar Ve Sağlık Profesyonelleri 

  AŞKIN CERAN, Merve (2021)
  Dezavantajlı çocuklar, sosyal çevre tarafından dışlandığı kabul edilen gruplardır (Pratt, 2019). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2016 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre dezavantajlı gruplar, ayrımcılığa ...
 • Pediatrik Yanıklarda Bakım 

  AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat (2022)
  Yanık; ısı, kimyasal madde ve radyoaktif etkenler gibi çeşitli etiyolojik mekanizmaların neden olduğu yaygın bir doku harabiyetidir. Yanık tüm yaş gruplarında görülmesine rağmen vakaların büyük bir kısmını savunmasız ...
 • Determination of the effect of COVID-19 pandemic on the anxiety levels and life quality of healthcare workers 

  AŞKIN CERAN, Merve; TANRIKULU, Gözdenur; TÜRKER, Esra; TANRIKULU, Yavuz (2021)
  Objective: This study was conducted to determine the effects of the interventions made to prevent the COVID-19 pandemic on the anxiety level and life quality of healthcare workers. Materials and Methods: The study is a ...
 • Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anne Babaların Ebeveyn Öz Yeterlik Düzeyinin Karşılaştırılması 

  AŞKIN CERAN, Merve; CEYLAN, Burcu (2019)
  Bu araştırma, Serebral palsili çocuğa sahip anne ve babaların öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya il merkezinde bulunan ve kurum izni alınan ...
 • Engelli Bir Çocuğa Sahip Olmak 

  AŞKIN CERAN, Merve; KURT SEZER, Hilal; TÜRK DÜDÜKCÜ, Figen (2022)
  Engellilik yetersizlik veya özürlülük sonucunda bireyde meydana gelen normal performansını sergileyememe durumu olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde ortalama 3,5 milyon özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocuk ...
 • Engelli Çocuğa Sahip Babaların Duygu Durumları ve İlişkili Faktörler 

  AŞKIN CERAN, Merve; KURT SEZER, Hilal; TÜRK DÜDÜKCÜ, Figen (2021)
  Ülkemizde ortalama 3,5 milyon özel eğitime ihtiyacı olan çocuk vardır. Özel durumu olan bu çocukların ebeveynleri olumsuz yönde duygu değişimi yaşayabilmektedirler. Yapılan çalışmaların genelinde annelerin yaşadığı ...
 • COVID-19 Salgınının Sağlık Çalışanlarının Anksiyete Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi 

  TANRIKULU, Gözdenur; TANRIKULU, Yavuz; AŞKIN CERAN, Merve; TÜRKER, Esra (2020)
  Amaç: Bu çalışma Covid-19 salgınını önlemeye yönelik uygulanan girişimlerin sağlık çalışanlarının anksiyete düzeyine ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ...
 • Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi 

  AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat; SELVER EKLİOĞLU, Beray (2022-10)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklar için diyabet öz yönetim ölçeği geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmada, Çocuklar İçin Diyabet Öz Yönetim Ölçeğini geliştirmek ve psikometrik ...
 • Nörolojik Aciller 

  TOYGAR, İsmail; AŞKIN CERAN, Merve (2021)
  Nörolojik sistem birçok vücut fonksiyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynayan oldukça karmaşık bir sistemdir. Nörolojik sistemi etkileyen aciller yaşamı tehdit edici olabilir. Nörolojik sistemi içeren bir acil durumda ...
 • Anger and aggression in children aged 6-12 in lockdowns during the COVID-19 pandemic in Turkey 

  KURT SEZER, Hilal; BEKTAŞ AKPINAR, Nilay; AŞKIN CERAN, Merve; TANRIKULU, Gözdenur (Marmara Medical Journal, 2023-01)
  Objective: This study investigated the relationship between parents’ emotional states and their children’s aggression and the anger and aggression levels of children between the ages of 6-12 who are in social isolation ...
 • Nursing Care of a Child with MOPD II and Moyamoya according to Orem's Self - Care Defifiency Theory: A case Report 

  AŞKIN CERAN, Merve; BEKTAŞ, Murat (2023-01)
  Microcephalic osteodysplastic primitive dwarfism (MOPDII) is the most familiar form of microcephalic primordial dwarfism (MPD). The classic features of the MPD group are marked microcephaly and severe antenatal and postnatal ...
 • Investigation of the relationship between working conditions and career barriers of nurses 

  BALCI, Hatice; YILMAZ, Evre; BAŞER, Gülfidan; BAŞER, Doğa (WORK, 2022-05)
  Background: Nurses are the largest part of a country's healthcare workforce and need to improve themselves professionally and plan careers. If we know the career barriers, it will guide the solution suggestions on this ...
 • Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınlarda Psikolojik Dayanıklılık 

  BALCI, Hatice; BALCI ŞENER, Şule (Akdeniz Tıp Dergisi, 2022)
  Zorluklarla karşılaşan insan bu duruma karşı sabreder, uyum gösterir ancak kanser tanısı aldığında çok farklı tepkiler gösterebilir. Bu durumla başa çıkmak için farklı mekanizmalar geliştirebilir. Meme kanserinin erken ...