Show simple item record

dc.contributor.authorERKOÇ, Yasemin
dc.date.accessioned2019-07-08T07:26:03Z
dc.date.available2019-07-08T07:26:03Z
dc.date.issued2018-04-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/577
dc.description.abstractKrizler, ekonomilerde bir şeylerin normal gitmediğini piyasalarda yaşanan rutin akışın dışındaki halleri ifade eder. 2008 yılından itibaren kendini hissettirmeye başlayan ABD merkezli konut piyasasında yaşanan krizde de rutin dışı olaylar gerçekleşmiştir. ABD'de başlayan ve etkisini kısa zamanda tüm dünya 'da hissettiren küresel çapta yaşanan bu krizin sonucu olarak hane halklarının servetleri azalmış, iç talepte daralmalar meydana gelmiş, büyük yatırım bankalarının birçoğu ciddi ve kalıcı hasarlara uğramıştır. Bunun yansıra birçok gelişmiş ülke ekonomileri daralma sürecine girmiş, gelişmekte olan ülkelerin büyümeleri yavaşlamış ve tüm dünya 'da krizin olumsuz etkileri görülmüştür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler küreselleşmenin bir neticesi olarak krizden kaynaklı olumsuzluklardan etkilenirken, Türkiye ekonomisi de bunlar arasında yerini almıştır. ABD tabanlı yaşanan küresel krizin hızlı şekilde yayılması ve etkisinin derin olması piyasaların bütünleşik olması ile ekonomilerin kuvvetli bağlantısının sonucudur. Türkiye ekonomisi de bu bağlantının neticesi ile krizden ticaret, finansman ve beklenti kanalları açısından etkilemiştir. 2008 yılında yaşanan küresel kriz büyüme yönünden de ülkeleri olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin 2008-2009 yılında kriz etkisi ile ekonomik büyümesi - % 4,8 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı itibari ile Türkiye için toparlanma süreci başlamıştır. Konya ekonomisi açısından da kriz 2009 yılında hissedilirliğini artırmıştır. Konya sanayisinde faaliyet gösteren birçok işletme de krizden etkilenmiştir. Bu doğrultuda Konya Organize Sanayi Bölgesi hedef alınarak kriz yönetimi ile ilgili işletmelerin kriz öncesi, kriz anı, kriz sonrası çalışmaları adına neler yaptıkları tespit edilmiştir. Konya Organize Sanayi Bölgesinde 220 işletmenin görüşleri anket yöntemi ile değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen verilerle ortalama, standart sapma, frekans dağılımları, ölçeklerin güvenilirlik katsayıları olan Cronbach Alpha analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda işletmelerin kriz döneminden daha az etkilenmeleri için, mümkün olduğunca krizden fayda, fırsat yaratmak adına ve kurumsallaşma yolunda etkili önlemler almaları gerektiği kanısına varılmış ve bunlarla ilgili öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractCrises represent situations outside of the routine flow of events that occur in the markets that things do not go right in the economy. Out-of-the-ordinary events have also occurred in the US-based housing market crisis that began to feel itself since 2008. As a result of this global crisis, the wealth of households has been reduced and domestic demand has narrowed, and many of the big investment banks have suffered serious and lasting damages. However, many developed countries' economies have entered the process of recession, the growth of developing countries has slowed down and the negative effects of the crisis have been seen all over the world. Developed and developing countries are affected as a result of the disadvantages caused by the crisis of globalization, Turkey's economy has taken its place among them. The rapid spread of the US-based global crisis and the deepening of its impact are the result of strong integration of markets and economies. Turkey's economy from the crisis in trade with the outcome of these connections, financing and impact in terms of expectations channels. The global crisis experienced in 2008 negatively affected the countries in terms of growth. Turkey's influence in the 2008-2009 crisis with economic growth in the negative direction% - was at 4.8. As of 2010, it began the recovery process for Turkey. In terms of Konya economy, the crisis increased its sense of importance in 2009. Many businesses operating in Konya were affected by the crisis. In this direction, it was determined that the companies related to crisis management were doing what they did for pre-crisis, crisis time, and post-crisis works by targeting Konya Organize Sanayi Bölgesi. In Konya Organized Industrial Zone, opinions of 220 operators were taken into consideration by questionnaire method. Cronbach Alpha analyzes were performed with mean, standard deviation, frequency distributions, reliability coefficients of the scales obtained. As a result of the study, it was concluded that businesses should benefit from the crisis as much as possible and to take effective measures in order to create opportunities and institutionalization so that they will be less affected from the crisis period.en_US
dc.subjectEkonomik etki = Economic effecten_US
dc.subjectEkonomik kriz 2008 = Economical criss 2008en_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectKüresel kriz = Global crisesen_US
dc.title2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkileri "Konya organize sanayi bölgesi örneği" / Economic effects of the global economic crisis of 2008 "Konya organize industrial region example"en_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record