Show simple item record

dc.contributor.advisorBÜYÜKDOĞAN, Birol
dc.contributor.authorÖZCAN, Kibar
dc.date.accessioned2023-05-10T12:35:57Z
dc.date.available2023-05-10T12:35:57Z
dc.date.issued2023-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5977
dc.description.abstractBu çalışmada, günümüzün iş dünyasında sıklıkla karşılaştığımız tükenmişlik durumlarının genel adı olan tükenmişlik sendromu konusu; özel eğitim kurumları sektöründe sıklıkla rastlanılan tükenmişlik sendromun kaynağı olan nedenlerin ve bu nedenlerin sebep oldukları durumların iş tatmini olgusu üzerindeki etkisi ivedilikle incelenmiş ve açıklamaya çalışılmıştır. Çalışma Konya’da özel eğitim sektöründe faaliyet gösteren 30 eğitim kurumunda gerçekleştirilmiş olup, 509 öğretmenin katılımı ile yapılmıştır. Öğretmenlere öncelikle demografik bilgi formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ne ait toplam 47 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak ortaya konulmuştur. SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak tükenmişliğin iş tatminine etkisini ve aralarında bir ilişki olup olmadığı yapılan güvenilirlik, frekans ve faktör analizleri ile incelenmiş aralarındaki ilişkiyi açıklamak için korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle, öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve iş tatminleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin branşlarına ve yaşlarına göre tükenmişlik ve iş tatmini düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectTükenmişlik Sendromuen_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectÖzel Eğitim Kurumlarıen_US
dc.titleTükenmişlik Sendromunun Özel Eğitim Kurumu Çalışanları Üzerindeki Etkisinin İş Tatmini Bağlamında Değerlendirilmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record