Recent Submissions

 • Thumbnail

  COVID-19 Pandemisi döneminde sosyal hizmet bölümlerinin boş kalan kontenjanları bize ne söylüyor? 

  ALPTEKİN, Kamil; TOPUZ, Selami; ZENGİN, Oğuzhan (2021-11-20)
  Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi başlangıcından 2000’li yılların ortalarına kadar büyüyememiş, 40 yılı aşkın bir süre boyunca eğitimi tek bir bölümle sürdürmek zorunda kalmıştır. 2006 yılında dört bölümün açılmasıyla ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Madde bağımlılığı alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları üzerine bir değerlendirme 

  ALPTEKİN, Kamil; ULUTAŞ, Zeliha; GÜRBÜZ, Büşra (2021-11-20)
  Günümüzde çoğulcu demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan sivil toplum kuruluşları madde bağımlılığıyla mücadelede; ihtiyacı ve sorunu daha çabuk fark etme, bağımlılara ve risk gruplarına hızlı ulaşma, ...
 • Thumbnail

  Çocuklara ve Gençlere Yönelik Özel Sektör Kuruluşları 

  AYHAN, Döne (Efeakademi Yayınları, 2021-09)
  Sosyal hizmet disiplininin insan odağındaki çalışmalarının temelinde toplumsal alana erişmekte zorlanan insanlara kalıcı olarak destek sunmak bulunmaktadır. Toplum hayatında yeterli bir yaşam sürebilmeleri adına insanlara ...
 • Thumbnail

  Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi 

  USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara (Umuttepe Yayınları, 2019-12)
  Sosyal hizmetin hedef gruplarının yaşadığı sosyal sorunlar aynı zamanda sosyal politikanın da çözmesi gereken sorun alanını oluşturmaktadır. Sosyal sorunların çözülmesi amacıyla sosyal hizmet uzmanları uygun müdahale ...
 • Thumbnail

  Öteki mekânlarda sosyal sorunlar: bir literatür taraması 

  USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; SAĞLAM, Esra (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020-09-30)
  Kentsel yoksulluğun, mekânsal ayrışmanın ve bunlara bağlı olarak sosyal dışlanmanın yoğun olduğu mekânlarda yaşanan sosyal sorunlar bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; öteki mekânlardaki insanlarının ...
 • Thumbnail

  “Kıyafetlerinden ve Ruhlarından Soyunan Kadınlar”: Kadın ve Sosyal Hizmet 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; AKIN ALTINCI, Elmas (Gece Kitaplığı, 2019)
  Kadın; erkeği tahrik eden, giyim tarzına dikkat etmek zorunda olan, kurban, ayartan ve ayartılan, tecavüzcüsüyle evlenme şansına erişmiş varlık, seks objesi, ev hanımı, anne gibi pek çok kavramla ve deyişle tanımlanabilmektedir. ...
 • Thumbnail

  Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; ULUTAŞ, Zeliha; GÜRBÜZ, Büşra (Çizgi Kitabevi, 2019)
  Toplumların çeşitli nedenlerle yaşadıkları değişimlerin bir getirisi olarak farklı kültürlerle birlikte yaşam sosyal hizmet alanı için kaçınılmaz bir boyutu oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanı, toplumsal değişimle birlikte ...
 • Thumbnail

  Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Otantik Kimlik ve Manevi Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  BOZ, Ayşe Nur; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Çizgi Kitabevi, 2019)
  Toplumun tüm üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanan, her bireyi biyopsikososyal boyutlarıyla ele alan sosyal hizmet disiplininin odağında, insanların gelişim kapasitelerini arttırmak, kaynak ve hizmetlerle buluşturmak ...
 • Thumbnail

  Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

  USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
  1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
 • Thumbnail

  A brief discussion on social work ethics 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Journal of Academic Perspective on Social Studies, 2018)
  Ethics has become a crucial evaluation criterion in various sciences as well as social work in recent years. Ethical perspectives present complex needs and worlds, which people can mention about sociocultural difference. ...
 • Thumbnail

  The Relationship between Individualism, Collectivism and Conflict Handling Styles of Healthcare Employees 

  ASLAN, Şebnem; GÜZEL, Şerife; AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (2019 Prognostics and System Health Management Conference, 2019)
  The objective of this study is to investigate the relationship between individualism, collectivism and conflict handling styles of healthcare employees. This study was conducted among 427 healthcare employees in twelve ...
 • Thumbnail

  Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar 

  AYHAN, Döne (İnsan ve Toplum Dergisi, 2017)
  Sosyolojinin merkezi ilgi alanlarının başında kent sosyolojisi gelmektedir. Kent çalışmaları sosyoloji sahasında kır sosyolojisi çalışmalarından sayıca daha fazladır. Mimarlık, sosyoloji, kamu yönetimi, tarih ve ekonomi ...
 • Thumbnail

  Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü 

  AYHAN, Döne (İnsan ve Toplum Dergisi, 2016)
  Ertan Özensel uzun süre lisans öğretiminde kır sosyolojisi dersi veren bir kişi olduğu için bu çalışma belirli bir birikimin ürünü olarak değerlendirilebilir. Yazarın çalışma alanını daha çok çokkültürlülük, kır ve değer ...
 • Thumbnail

  Sosyal Hizmet ve Yönetim Bakış Açısı 

  AKARÇAY, Demet (Sosyal Çalışma Yayınları, 2015)
  Akarçay, D. (2015). Sosyal Hizmet ve Yönetim Bakış Açısı. İçinde: Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek, Tahir Emre Gencer, İbrahim Cılga (Ed.), İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları.
 • Thumbnail

  Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar 

  KALAYCI KIRLIOĞLU, Huriye İrem; AKARÇAY, Demet (Sosyal Çalışma Yayınları, 2014)
  Kalaycı Kırlıoğlu, H. İ., Akarçay, D. (2014) Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar. G: Polat, A. İçağasıoğlu Çoban (Ed.), Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar (103-122). İstanbul: Sosyal Çalışma ...
 • Thumbnail

  Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitiminde Kültürel Yetkinliğin İncelenmesi 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; USTABAŞI GÜNDÜZ, Dilara; BOZ, Ayşe Nur (Gece Akademi, 2019)
  1. Giriş Çeşitliliğin, çoğulculuğun bir aradalığının desteklendiği postmodenist söylemlerin yaygınlaştığı günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle artan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal değişimlerin neden olduğu göç ...
 • Thumbnail

  İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; AYHAN, Döne; AKIN, Elmas (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
  Toplumsal sistemi oluşturan kurumların çoğu sosyal ve ekonomik değişkenlerden meydana gelmektedir. Bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, toplumsal sistemi oluşturan kurumlardan biri olan sağlık, sadece fiziksel ...
 • Thumbnail

  Sistematik Derleme Meta Analiz 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet; BOZ, Ayşe Nur (Eğitim Kitabevi, 2018)
  GİRİŞ Sosyal bilimlerde, araştırma yöntemlerinde yaşanan gelişmeler nicel ve nitel yöntemlerin içeriğini çeşitlendirmiştir. Buna göre, araştırmalarda özellikle kanıta dayalı esasların takip edilmesi oldukça görünür hale ...
 • Thumbnail

  Görüşme Tekniği 

  AKARÇAY ULUTAŞ, Demet (Eğitim Kitabevi, 2018)
  GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...

View more