Performans Değerlendirme Sisteminin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Üniversite Örneği /The Effect Of Performance Evaluation System On The Worker's Satisfaction: University Example

ÖZET PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ ŞİMŞEK, Gamze Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Birol BÜYÜKDOĞAN Haziran, 2019 Kurumlarda uygulanan performans değerlendirme sistemi ve çalışanın iş tatmini, kurumun stratejilerini uygulayabilmesi ve bu stratejinin sonuçlarına ulaşması için büyük önem taşımaktadır. Kurumun personel ile iletişimi sağlayan en önemli departmanlarından olan insan kaynaklarının hedefinde, kurumunun amacına yönelik personeli istihdam edebilmesi ve ilerlemek istediği noktayı personel ilişkileri ile desteklemesi gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşmasının ya da ulaşamamasının nasıl değerlendirildiği, hedeflerine ulaşma sonucundaki çıktıların neler olacağı ve bu çıktıların kendisine ne şekilde aktarıldığı çalışanların PD sistemiyle ilgili iş tatmini algılarını oluşturmaktadır. Bu çalışmaya 194 Kadın, 211 Erkek olmak üzere 405 idari personel gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen nicel araştırma bölümü temel olarak iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapan idari personelin demografik değişkenlere göre algıladığı performans değerlendirme ve iş tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. İkincisi ise ilişkisel tarama modeline uygun bir şekilde Üniversitede görev yapan idari personelin performans değerlendirme ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Çıta (2013) tarafından geliştirilen "Performans Yönetimi Sistemi Algısını Ölçeği" ve Spector (1997) tarafından geliştirilip Yelboğa (2009) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılan " İş Tatmini Ölçeği" kullanılmıştır. Veri analizinde normal dağılım şartlarına uymadığından parametrik olmayan testlerden ikili karşılaştırmalar için mann whitney-u ve 3 ve daha fazla grubun değerlendirilmesi için kruskall wallis-h testi uygulanmıştır. Performans değerlendirme sistemi amacı algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi için parametrik olmayan ilişki testi spearman momentler çarpım korelasyon katsayısı sonuçlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda performans değerlendirme sistemi amacı ölçeğine göre statü, eğitim durumu, mesleki kıdem, kurumda çalışma süresi ve kurumdaki görev değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05), cinsiyete göre kadınlar lehine ve sisteme yönelik amaç değişkenine göre cezalandırma seçeneğinin aleyhine diğer tüm değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). İş tatmini ölçeğine göre cinsiyet, statü, eğitim durumu, mesleki kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmazken, kurumdaki görev değişkenine göre işçi katılımcılara göre memur katılımcılar lehine ve sisteme yönelik amaç değişkenine göre cezalandırma seçeneğinin aleyhine diğer tüm değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Performans Değerlendirme Ölçeği İle İş Tatmini Ölçeği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi İçin yapılan spearman momentler çarpım korelasyon katsayısı sonucuna göre iş tatmini ölçeği ile performans değerlendirme ölçeği (r=0,717; P<0,01) arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Yönetim Sistemi, İş Tatmini ABSTRACT THE EFFECT OF PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM ON THE WORKER'S SATISFACTION: UNIVERSITY EXAMPLE ŞİMŞEK, Gamze Master of Business Administration Supervisor: Doctor Lecturer Birol BÜYÜKDOĞAN Performance evaluation system and job satisfaction of the employees are of great importance for the company to implement the strategies and to reach the results of this strategy. In the target of human resources, which is one of the most important departments of the institution that provides communication with the personnel, it should be able to employ the personnel for the purpose of the institution and support the point it wishes to advance with the personnel relations. How to evaluate the achievement of these goals or not, what will be the outcomes of achieving these goals and how these outputs are conveyed to them are the employees' perception of job satisfaction about PD system. 405 administrative personnel, 194 female and 211 male, participated in this study voluntarily. For the purpose of the study, quantitative research section is basically composed of two parts. The first is the performance evaluation and job satisfaction levels perceived by the administrative staff of Necmettin Erbakan University according to demographic variables. The second is to determine the relationship between the performance evaluation and job satisfaction levels of the administrative staff working in the University in accordance with the relational screening model. In the study, "Performance Management System Perception Scale ı developed by Çıta (2013) and" Job Satisfaction Scale yapılan developed by Spector (1997) and adapted to Turkish by Yelboğa (2009) were used as data collection tools. Since the data did not comply with the normal distribution conditions, mann whitney-u for paired comparisons of nonparametric tests and kruskall wallis-h test were used to evaluate 3 and more groups. In order to determine the relationship between perception of job performance and job satisfaction, nonparametric correlation test spearman moments multiplication correlation coefficient was used. As a result of the study, while there was no significant difference according to performance evaluation system purpose scale, status, education level, professional seniority, working time in the institution and duty variable in the institution (p> 0.05), it was in favor of women according to gender and against all other disadvantage options according to the purpose variable for the system. There was a significant difference according to the variables (p <0.05). While there was no significant difference according to job satisfaction scale according to gender, status, education level, professional seniority and working time variables in the institution, there was a significant difference in favor of civil servant participants according to the task variable in the institution and against the punishment option according to the purpose variable towards the system (according to the task variable in the institution). p <0.05). According to the results of the Spearman Moments Multiplication Correlation Coefficient, a high level positive correlation was found between job satisfaction scale and performance evaluation scale (r = 0.717; P <0.01). Key Words: Performance, Performance Evaluation, Performance Assessment Methods, Performance Management System, Job Satisfaction

Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Haziran 2024 17:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Performans Değerlendirme Sisteminin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Üniversite Örneği /The Effect Of Performance Evaluation System On The Worker's Satisfaction: University Example
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ŞİMŞEK, Gamze
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZET PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ ŞİMŞEK, Gamze Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Birol BÜYÜKDOĞAN Haziran, 2019 Kurumlarda uygulanan performans değerlendirme sistemi ve çalışanın iş tatmini, kurumun stratejilerini uygulayabilmesi ve bu stratejinin sonuçlarına ulaşması için büyük önem taşımaktadır. Kurumun personel ile iletişimi sağlayan en önemli departmanlarından olan insan kaynaklarının hedefinde, kurumunun amacına yönelik personeli istihdam edebilmesi ve ilerlemek istediği noktayı personel ilişkileri ile desteklemesi gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşmasının ya da ulaşamamasının nasıl değerlendirildiği, hedeflerine ulaşma sonucundaki çıktıların neler olacağı ve bu çıktıların kendisine ne şekilde aktarıldığı çalışanların PD sistemiyle ilgili iş tatmini algılarını oluşturmaktadır. Bu çalışmaya 194 Kadın, 211 Erkek olmak üzere 405 idari personel gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen nicel araştırma bölümü temel olarak iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapan idari personelin demografik değişkenlere göre algıladığı performans değerlendirme ve iş tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. İkincisi ise ilişkisel tarama modeline uygun bir şekilde Üniversitede görev yapan idari personelin performans değerlendirme ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Çıta (2013) tarafından geliştirilen "Performans Yönetimi Sistemi Algısını Ölçeği" ve Spector (1997) tarafından geliştirilip Yelboğa (2009) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılan " İş Tatmini Ölçeği" kullanılmıştır. Veri analizinde normal dağılım şartlarına uymadığından parametrik olmayan testlerden ikili karşılaştırmalar için mann whitney-u ve 3 ve daha fazla grubun değerlendirilmesi için kruskall wallis-h testi uygulanmıştır. Performans değerlendirme sistemi amacı algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi için parametrik olmayan ilişki testi spearman momentler çarpım korelasyon katsayısı sonuçlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda performans değerlendirme sistemi amacı ölçeğine göre statü, eğitim durumu, mesleki kıdem, kurumda çalışma süresi ve kurumdaki görev değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05), cinsiyete göre kadınlar lehine ve sisteme yönelik amaç değişkenine göre cezalandırma seçeneğinin aleyhine diğer tüm değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). İş tatmini ölçeğine göre cinsiyet, statü, eğitim durumu, mesleki kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmazken, kurumdaki görev değişkenine göre işçi katılımcılara göre memur katılımcılar lehine ve sisteme yönelik amaç değişkenine göre cezalandırma seçeneğinin aleyhine diğer tüm değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Performans Değerlendirme Ölçeği İle İş Tatmini Ölçeği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi İçin yapılan spearman momentler çarpım korelasyon katsayısı sonucuna göre iş tatmini ölçeği ile performans değerlendirme ölçeği (r=0,717; P<0,01) arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Yönetim Sistemi, İş Tatmini ABSTRACT THE EFFECT OF PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM ON THE WORKER'S SATISFACTION: UNIVERSITY EXAMPLE ŞİMŞEK, Gamze Master of Business Administration Supervisor: Doctor Lecturer Birol BÜYÜKDOĞAN Performance evaluation system and job satisfaction of the employees are of great importance for the company to implement the strategies and to reach the results of this strategy. In the target of human resources, which is one of the most important departments of the institution that provides communication with the personnel, it should be able to employ the personnel for the purpose of the institution and support the point it wishes to advance with the personnel relations. How to evaluate the achievement of these goals or not, what will be the outcomes of achieving these goals and how these outputs are conveyed to them are the employees' perception of job satisfaction about PD system. 405 administrative personnel, 194 female and 211 male, participated in this study voluntarily. For the purpose of the study, quantitative research section is basically composed of two parts. The first is the performance evaluation and job satisfaction levels perceived by the administrative staff of Necmettin Erbakan University according to demographic variables. The second is to determine the relationship between the performance evaluation and job satisfaction levels of the administrative staff working in the University in accordance with the relational screening model. In the study, "Performance Management System Perception Scale ı developed by Çıta (2013) and" Job Satisfaction Scale yapılan developed by Spector (1997) and adapted to Turkish by Yelboğa (2009) were used as data collection tools. Since the data did not comply with the normal distribution conditions, mann whitney-u for paired comparisons of nonparametric tests and kruskall wallis-h test were used to evaluate 3 and more groups. In order to determine the relationship between perception of job performance and job satisfaction, nonparametric correlation test spearman moments multiplication correlation coefficient was used. As a result of the study, while there was no significant difference according to performance evaluation system purpose scale, status, education level, professional seniority, working time in the institution and duty variable in the institution (p> 0.05), it was in favor of women according to gender and against all other disadvantage options according to the purpose variable for the system. There was a significant difference according to the variables (p <0.05). While there was no significant difference according to job satisfaction scale according to gender, status, education level, professional seniority and working time variables in the institution, there was a significant difference in favor of civil servant participants according to the task variable in the institution and against the punishment option according to the purpose variable towards the system (according to the task variable in the institution). p <0.05). According to the results of the Spearman Moments Multiplication Correlation Coefficient, a high level positive correlation was found between job satisfaction scale and performance evaluation scale (r = 0.717; P <0.01). Key Words: Performance, Performance Evaluation, Performance Assessment Methods, Performance Management System, Job Satisfaction
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-08T13:21:34Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-08T13:21:34Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Performansı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Job Performance
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/709
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms